Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

TEOREETTINEN FILOSOFIA /
TEORETISK FILOSOFI

Valintakoetehtävät 2007 / Urvalsuppgifter 2007

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

  1. Korkman, Peter & Yrjönsuuri, Mikko (toim. / red.): Filosofian historian kehityslinjoja, s. 1-335. Gaudeamus.
  2. Descartes, R.: Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta, s. 19-84 teoksessa / i verket Descartes Teokset II. Gaudeamus 2002.

Kokeessa mitataan luetun aineiston ymmärtämistä, kykyä erottaa olennaisia asioita ja taitoa perustella johdonmukaisesti filosofisia kannanottoja. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.
Vastaa molempiin kysymyksiin. Kumpikin vastaus pisteytetään asteikolla 0,00-5,00. Vastauksen sisältämistä asiavirheistä annetaan miinuspisteitä. Vastausten maksimipituuden ylittämisestä annetaan miinuspisteitä. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että valintakoekirjoissa esitetyt asiat hallitaan yksityiskohtaisella ja huolellisesti muotoillulla tavalla ja että niiden käsittelyssä osoitetaan filosofisesti kypsää ajattelu- ja argumentointikykyä.

I provet försöker man med olika uppgifter mäta hur väl sökanden förstår det lästa och kan urskilja det väsentliga samt hans eller hennes förmåga att logiskt underbygga filosofiska ställningstaganden. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.
Svara på båda frågorna. Vartdera svaret poängsätts med skalan 0,00-5,00. För i svaren ingående sakfel ges minuspoäng. För överskridande av svarens maximala längd ges minuspoäng. Vid bedömningen fästs särskild uppmärksamhet vid att sökanden behärskar innehållet i urvalsprovböckerna på ett detaljerat och väl formulerat sätt och ger prov på ett filosofiskt moget sätt att tänka och argumentera.

 

Kirjoita vastaukset kumpaankin tehtävään eri papereille.
Skriv svaren för vardera uppgiften på skilda papper.

Koetehtävät / Provuppgifter

  1. John Locken mukaan luonnontutkimus perustuu havainnon pohjalta muodostettuihin todennäköisiin uskomuksiin. Selitä, a) miten Locke perustelee näkemyksensä, ja b) miten George Berkeley argumentoi Locken näkemystä vastaan. Vastauksen enimmäispituus on 250 sanaa.

  2. Esitä Descartesin Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta –teoksessaan antama todistus Jumalan olemassaololle. Mitä heikkouksia Descartesin todistuksessa on? Vastauksen enimmäispituus on 250 sanaa.

- - - - -

  1. Enligt John Locke grundar sig naturforskning på sannolika trosföreställningar som bildats på basen av iakttagelser. Förklara a) hur Locke motiverar sin ståndpunkt, och b) hur George Berkeley argumenterar mot Lockes uppfattning. Den maximala längden på svaret är 250 ord.

  2. Presentera Descartes’ Gudsbevis i Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta. Vilka svagheter finns det i beviset? Den maximala längden på svaret är 250 ord.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto