Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE /
ALLMÄN LITTERATURVETENSKAP

Valintakoetehtävät 2006 / Urvalsuppgifter 2006

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

 1. Pesonen P. – Suni T. (toim./red.): Venäläinen formalismi. Antologioita. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001.
 2. Bulgakov, M.: Saatana saapuu Moskovaan (på svenska: Mästaren och Margarita).

Kokeessa on kaksi tehtävää, joilla testataan asiasisällön jäsentynyttä hallintaa ja sen itsenäistä yhdistelykykyä. Kokelaalta edellytetään taitoa soveltaa kriittisesti teoreettista kirjallisuutta sekä koetta varten luettuun kaunokirjalliseen teokseen että koetilanteessa annettavaan kaunokirjalliseen tekstiin.
Molemmat tehtävät arvostellaan pistein 0-5. Kokeen molemmista tehtävistä on selviydyttävä hyväksyttävästi. Tehtävä on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa vähintään 1/3 tehtävän maksimipistemäärästä. Kokeen kokonaispistemäärän on kuitenkin oltava vähintään 4.

Provet omfattar två uppgifter, med vilka kontrolleras sökandens förmåga att behärska sakinnehållet på ett analytiskt sätt och självständigt kombinera det samt att kritiskt tillämpa den lästa teoretiska litteraturen både på det skönlitterära material som lästs för provet och på den skönlitterära text som utdelas vid provet.
Båda uppgifterna bedöms med poängen 0-5. Alla delar av provet måste klaras godkännbart. Delprovets resultat är godkännbart om sökanden får minst 1/3 av delprovets maximala poängtal. Det totala poängtalet för provet skall emellertid vara minst 4.

Koetehtävät: / Provuppgifter:

Tee tehtävät 1 ja 2.

 1. Vastaa molempiin tehtäviin. Tehtävä 1a arvostellaan pistein 0-2 ja tehtävä 1b pistein 0-3.

  1a) Millä tavalla tarinan kerronnan ja kirjoittamisen teema ilmenee oheisessa tekstikatkelmassa (Saatana saapuu Moskovaan, alku luvusta "Ivanin persoonallisuus jakaantuu")? Hyödynnä vastauksessasi aiheen kannalta tarkoituksenmukaisia teoreettisia käsitteitä ja näkemyksiä, joita on esitetty teoksessa Venäläinen formalismi. Vastauksen maksimipituus on noin 250-300 sanaa.

  1b) Analysoi koko romaania tarinan kerronnan ja kirjoittamisen teeman näkökulmasta. Hyödynnä vastauksessasi aiheen kannalta tarkoituksenmukaisia teoreettisia käsitteitä ja näkemyksiä, joita on esitetty teoksessa Venäläinen formalismi. Vastauksen maksimipituus on noin 300-350 sanaa.

 2. Analysoi ja tulkitse oheista liitettä (Elizabeth Bishop, "Kahdentoista uutiset") jäsennellysti. Hyödynnä vastauksessasi Venäläinen formalismi -kirjassa esitettyjä teoreettisia käsitteitä ja näkemyksiä soveltuvin osin. Perustele käyttämiesi käsitteiden ja näkemysten valintaa.

- - - - -

Gör uppgifterna 1 och 2.

 1. Besvara båda uppgifterna. Uppgiften 1a bedöms med poängen 0-2 och uppgiften 1b med poängen 0-3.

  1a) På vilket vis framgår berättandets och skrivandets tema i det bifogade textfragmentet (Mästaren och Margarita, början av kapitlet "Ivans personlighetsklyvning")? Utnyttja i ditt svar i verket Venäläinen formalismi framställda teoretiska begrepp och uppfattningar som är relevanta för ämnet. Maximilängden för svaret är cirka 250-300 ord.

  1b) Analysera hela romanen utgående från berättandets och skrivandets tema. Utnyttja i ditt svar i verket Venäläinen formalismi framställda teoretiska begrepp och uppfattningar som är relevanta för ämnet. Maximilängden för svaret är cirka 300-350 ord.

 2. Analysera och tolka på ett väldisponerat sätt den bifogade texten (Elizabeth Bishop, "Kahdentoista uutiset"). Utnyttja i ditt svar de i verket Venäläinen formalismi framställda teoretiska begrepp och uppfattningar som är tillämpliga. Motivera dina urvalsgrunder beträffande de teoretiska begrepp och uppfattningar som du använder.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto