Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

TEATTERITIEDE /
TEATERVETENSKAP

Valintakoetehtävät 2006 / Urvalsuppgifter 2006

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

  1. Fischer-Lichte, Erika: Teatterin historiankirjoitus ja esitysanalyysi: kaksi eri alaa, samanlaiset lähestymistavat? Teoksessa Teatterin ja historian tutkiminen (toim. Pirkko Koski). Sivut/sidorna 105-125. Like. 2005.
  2. Koski, Pirkko: Traditio ja murros. Eino Salmelainen Nummisuutarien tulkkina 1954. Teoksessa Esitys katsoo meitä, Näyttämö & tutkimus 1 (toim. Pia Houni, Pentti Paavolainen, Heta Reitala, Hanna Suutela). Sivut/sidorna 140-159. Teatterintutkimuksen seura. 2005.
  3. Klemola, Leea: Kokkola. Teatteri-lehti 8/2005. (Näytelmää voi tilata Teatteri-lehdestä: teatterilehti@kaapeli.fi tai 09-1352080).

Kokeessa on kaksi tehtävää, joilla kontrolloidaan asiasisällön jäsentynyttä hallintaa ja kokelaan kykyä yhdistellä ja soveltaa lukemaansa teoreettista kirjallisuutta koetta varten luettuun kaunokirjalliseen ja tutkimukselliseen aineistoon.
Molemmat tehtävät arvostellaan pistein 0 – 5. Koe on hyväksyttävästi suoritettu jos hakija saa molemmista tehtävistä vähintään 2 pistettä.

Provet omfattar två uppgifter, genom vilka man kontrollerar sökandens förmåga att analysera det sakliga innehållet och kombinera det samt tillämpa den teoretiska litteraturen på det lästa skönlitterära materialet.
Vardera uppgiften bedöms med 0 – 5 poäng. Provresultatet är godkännbart om sökanden får minst 2 poäng för vardera uppgiften.

Koetehtävät / Provuppgifter

  1. Erika Fischer-Lichte käsittelee artikkelissaan ”Teatterin historiankirjoitus ja esitysanalyysi: kaksi eri alaa, samanlaiset lähestymistavat?” teatterihistorian ja esitysanalyysin välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä. Pirkko Kosken artikkelin ”Traditio ja murros – Eino Salmelainen Nummisuutarien tulkkina 1954” aiheena on yksi teatteriesitys suomalaisesta teatterihistoriasta. Millaisia Fischer-Lichten määrittelemiä teatterihistorian ja toisaalta millaisia esitysanalyysin näkökulmia tunnistat Kosken Nummisuutarit-artikkelissa?

  2. Analysoi kolmea mielestäsi keskeisintä roolihenkilöä Leea Klemolan näytelmässä Kokkola: kerro heidän tavoitteistaan, luonteistaan ja siitä millaiseksi heidän tarinansa ja asemansa näytelmässä muodostuu. Perustele miksi he ovat näytelmän keskeisimmät henkilöt.

- - - - -

  1. Erika Fischer-Lichte behandlar skillnader och likheter mellan teaterhistoria och föreställningsanalys i sin artikel ”Teatterin historiankirjoitus ja esitysanalyysi: kaksi eri alaa, samanlaiset lähestymistavat?”. Ämnet i Pirkko Koskis artikel ”Traditio ja murros – Eino Salmelainen Nummisuutarien tulkkina 1954” är en teaterföreställning ur finsk teaterhistoria. Hurdana teaterhistoriska och föreställningsanalytiska synvinklar i likhet med dem som Fischer-Lichte har definierat, känner du igen i Koskis Nummisuutarit-artikel?

  2. Analysera tre rollpersoner som du tycker är de mest centrala i Leea Klemolas skådespel Kokkola: berätta om deras målsättningar, karaktärer och hurdan deras historia och position blir i skådespelet. Argumentera varför de är de mest centrala personerna i skådespelet.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto