Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

TAIDEHISTORIA/
KONSTHISTORIA

Valintakoetehtävät 2006 / Urvalsuppgifter 2006

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

Koetehtävät: / Provuppgifter:

Kuva-aineisto: Niki de Saint Phalle, Hon (Hän), 1966. Moderna Museet, Tukholma.
[Liitteenä kaksi kuvaa; värillinen valokuva taideteoksesta ja yleisöstä näyttelytilassa sekä projektipiirros julkaistu Moderna Museet'in näyttelyluettelossa nro 54.]

[Tehtävän ohje:]
Lue ohessa oleva katkelma Kirsi Saarikankaan artikkelista "Tila, konteksti ja käyttäjä. Arkkitehtonisen tilan, vallan ja sukupuolen suhteista" (1999). Analysoi Niki de Saint Phallen teoksen suhdetta sukupuoleen ja tilaan käyttäen lähtökohtanasi Saarikankaan tekstiä. Tehtävän arvioinnissa kiinnitetään huomiota sekä kykyyn havainnoida ja analysoida visuaalista aineistoa että taitoon hyödyntää vastauksessa niitä ajatuksia, joita oheisessa kirjoituksessa on tuotu esille. Tämä ei tarkoita tekstin suoraa referointia.

[Liitteenä ollut kuva-aineisto (kaksi kuvaa, kukin A4-sivun suuruinen) sekä tekstikateklma (pituus noin 2 A4-sivua) on tekijänoikeudellisista syistä tässä jätetty pois.]

- - - - -

Bildmaterial: Niki de Saint Phalle, Hon, 1966. Moderna Museet, Stockholm.
[Bifogat två bilder; ett färgfotografi som visar konstverket och publiken i utställningslokalen samt en projektritning som ingick i Moderna Museets utställningskatalog nr 54.]

[Instruktion för uppgiften:]
Läs vidstående brottstycke ur Kirsi Saarikangas artikel "Tila, konteksti ja käyttäjä. Arkkitehtonisen tilan, vallan ja sukupuolen suhteista" ("Rum, kontext, användare. Om förhållandet mellan arkitektoniskt utrymme, makt och kön", 1999). Analysera Niki de Saint Phalles konstverk i relation till kön ("genus") och rum genom att du utgår från Saarikangas text. Vid bedömningen av provuppgiften läggs vikt vid förmågan att observera och analysera visuellt material och vid skickligheten att i svaren utnyttja de tankar som diskuteras i texten. Det här betyder inte ett direkt referat av texten.

[Det bifogade bildmaterialet (två bilder, vardera i en A4-sidas storlek) samt textutdraget (textens längd ungefär 2 A4-sidor) har här utelämnats av upphovsrättsliga skäl.]


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto