Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

ESTETIIKKA /
ESTETIK

Valintakoetehtävät 2006 / Urvalsuppgifter 2006

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

  1. Dickie, George: Estetiikka - Tutkimusalue, käsitteitä ja ongelmia. SKS.

Kokeessa on kaksi tehtävää, joilla testataan asiasisällön jäsentynyttä hallintaa ja sen itsenäistä yhdistelykykyä. Kokelaalta edellytetään taitoa soveltaa kriittisesti teoreettista kirjallisuutta koetilanteessa annettavaan tekstiin.
Molemmat tehtävät arvostellaan pistein 0-5. Kokeen molemmista tehtävistä on selviydyttävä hyväksyttävästi. Tehtävä on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa vähintään 1/3 tehtävän maksimipistemäärästä. Kokeen kokonaispistemäärän on kuitenkin oltava vähintään 4.

Provet omfattar två uppgifter, med vilka kontrolleras sökandens förmåga att behärska sakinne­hållet på ett analytiskt sätt och självständigt kombinera det samt att kritiskt tillämpa den lästa teoretiska litteraturen på den text som utdelas vid provet.
Båda uppgifterna bedöms med poängen 0-5. Alla delar av provet måste klaras godkännbart. Delprovets resultat är godkännbart om sökanden får minst 1/3 av delprovets maximala poängtal. Det totala poängtalet för provet skall emellertid vara minst 4.

Koetehtävät: / Provuppgifter:

  1. Tarkastele Dickien teoksessa käsiteltyjä teorioita taiteen arvottamisesta.

  2. Tarkastele Dickien teoksessa käsiteltyjä nykyisiä taiteenteorioita. Lue kysymyspaperin ohessa jaettu tekstiote. Pohdi, vastaako tekstissä kuvattu performanssi näiden teorioiden esittämiä taiteen määritelmiä.

- - - - -

  1. Betrakta de teorier om värdering av konst som behandlas i Dickies bok.

  2. Betrakta de nutida konstteorier som behandlas i Dickies bok. Läs det bifogade textutdraget. Överväg om den performance som beskrivs i texten motsvarar de definioner av konst som ges i dessa teorier.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto