Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

KOTIMAINEN KIRJALLISUUS /
INHEMSK LITTERATUR

Valintakoetehtävät 2006 / Urvalsuppgifter 2006

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

  1. Kantokorpi, Mervi – Lyytikäinen Pirjo – Viikari Auli: Runousopin perusteet. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus / Yliopistopaino.
  2. Korhonen Riku: Kahden ja yhden yön tarinoita: Sammakko 2003.

Kokeessa on kaksi tehtävää, joissa testataan hakijan kykyä analysoida ja tulkita kirjallisuutta sekä soveltaa analyysiin kirjallisuustieteellisiä metodeja ja käsitteistöä. Ensimmäinen tehtävä käsittelee ennakkoon luettua romaania, toinen koetilanteessa jaettavaa runoa.
Kummastakin tehtävästä saa 0–5 pistettä. Molemmista tehtävistä on selviydyttävä hyväksyttävästi. Tehtävä on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa vähintään 1/3 tehtävän maksimipistemäärästä. Kokeen kokonaispistemäärän on kuitenkin oltava vähintään 4.
Kirjoita vastaukset esseemuotoon (sujuva, vapaasti pohdiskeleva analyysi) - ei ranskalaisia viivoja!
Soveltaessasi jotakin Runousopin perusteiden käsitettä, määrittele se lyhyesti.

I provet ingår två uppgifter, vilka testar den sökandes förmåga att analysera och tolka litteratur och att i sin analys tillämpa litteraturvetenskapliga metoder och begrepp. Den första uppgiften behandlar inför provet lästa romanen, den andra behandlar en dikt, som delas ut vid provtillfället.
Vardera uppgifter ger 0-5 poäng. Båda provuppgifterna måste genomföras godkännbart. Ett svar är godkännbart, om sökanden får minst 1/3 av uppgiftens maximala poängtal. Det totala poängtalet för provet skall i alla fall vara minst 4.
Skriv dina svar i essäform (en flytande, fritt reflekterande analys) - inte med tankestreck!
Då du tillämpar något av de begrepp som ingår i Runousopin perusteet ska du definiera dem kortfattat.

Koetehtävät / Provuppgifter

  1. Analysoi ja tulkitse aikarakenteita Riku Korhosen romaanissa Kahden ja yhden yön tarinoita (2003). Käytä hyväksesi Runousopin perusteissa (valintakoetta varten luetussa teoriakirjassa) esitettyjä käsitteitä.
  2. Analysoi ja tulkitse puhujaa ja rytmiä oheisessa Olli Sinivaaran runossa "Neitsytlunta", kokoelmasta Hiililiekki (2005). Käytä hyväksesi Runousopin perusteissa (valintakoetta varten luetussa teoriakirjassa) esitettyjä käsitteitä.
    [Liitteenä ollut tekstikateklma (pituus 1 A4-sivu) on tekijänoikeudellisista syistä tässä jätetty pois.]

- - - - -

  1. Analysera och tolka tidsstrukturer som finns i Riku Korhonens roman Kahden ja yhden yön tarinoita. Utnyttja de begrepp som har presenterats i teoriboken Runousopin perusteet, som du har läst inför urvalsprovet.
  2. Analysera och tolka diktens talare och rytmen i den bifogade dikten "Neitsytlunta" av Olli Sinivaara från diktsamlingen Hiililiekki (2005). Dra nytta av de begrepp som har presenterats i Runousopin perusteet.
    [Det bifogade textutdraget (textens längd 1 A4-sida) har här utelämnats av upphovsrättsliga skäl.]


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto