Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

ITALIALAINEN FILOLOGIA /
ITALIALIENSK FILOLOGI

Valintakoetehtävät 2006 / Urvalsuppgifter 2006

(Kotimaisten hakijoiden koe / Detta prov är för inhemska sökande)

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

Valintakokeessa on kolme osaa: / Urvalsprovet består av tre delar:

  1. Analyysi ja tiivistelmä (suomeksi tai ruotsiksi) koetilanteessa jaettavasta italiankielisestä tekstistä. / Analys och sammandrag (på svenska eller finska) av italienskspråkig text som delas ut vid provet. (0-4 p)
  2. Käännös suomesta tai ruotsista italiaan. / En översättning från svenska eller finska till italienska. (0-3 p)
  3. Teoriaosa, jonka kysymyksiin vastataan suomeksi, ruotsiksi tai italiaksi. Kysymyksiin valmistaudutaan lukemalla em. teos. / En teoretisk del, som förutsätter svar på svenska, finska eller italienska. De sökande kan förbereda sig på frågorna genom att läsa ovannämnda verk. (0-3 p).

Valintakokeessa vaaditaan italian peruskieliopin ja -sanaston hallintaa. Valintakokeeseen voi kielitaidon osalta valmistautua lukemalla esim. lukiossa käytettäviä italian oppikirjoja ja italiankielisiä lehtiä. Kokeen kaikista osista on selviydyttävä hyväksyttävästi. Osa on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa siitä vähintään 1,0 pistettä. Kokeen kokonaispistemäärän on kuitenkin oltava vähintään 5,0 pistettä.

Provet förutsätter att sökanden behärskar italienskans grundläggande grammatik och ordförråd. Med avseende på språkkunskaperna kan sökanden förbereda sig för provet genom att läsa t.ex. de läroböcker i italienska som används i gymnasiet samt italienska tidningar. Sökanden måste få godkännbart resultat i provets samtliga delar. Delprovets resultat är godkännbart om sökanden får minst 1,0 poäng. Totalantalet poäng i provet skall ändå vara minst 5,0.

Koetehtävät / Provuppgifter


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto