Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

POHJOISMAINEN KIRJALLISUUS/
NORDISK LITTERATUR

Valintakoetehtävät 2006 / Urvalsuppgifter 2006

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

  1. Hedlund, Tom: Att förstå lyrik. Ordfronts förlag, 1989 tai myöh. painos / 1989 eller senare upplaga.
    (poikkeus: osan VI runomittoja koskevat luvut 3-4 luetaan vain pääpiirteittäin / Avsnitten VI. 3-4 om versmåtten läses endast i sina huvuddrag).
  2. Ringell, Susanne: Katt begraven. Söderströms. 2003.

Kokeessa on 2-3 tehtävää: esseekysymys luettavasta romaanista ja runoanalyysi kokeessa jaettavan aineiston pohjalta. Hakijan on osoitettava luetun aktiivista hallintaa ja osattava soveltaa sitä kaunokirjallisen teoksen analyysissä. Kokeessa kiinnitetään huomiota myös ilmaisuun ja kielenkäyttötaitoon. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.
Huomautuksia: Valintakokeessa on vastattava ruotsiksi.

Provet består av 2-3 uppgifter som inbegriper en essäfråga kring det lästa prosaverket och en analys av en dikt som utdelas vid provet. Provet skall visa att den sökande har förmåga att analytiskt beskriva och diskutera ett litterärt verk och tillämpa det teorimaterialet. Vid provet beaktas även förmågan att uttrycka sig på ett nyanserat sätt och med gott språk. Det lägsta godtagbara poängtalet är 4.
Anmärkningar: Uppgifterna i urvalsprovet ska besvaras på svenska.

Koetehtävät: / Provuppgifter:

  1. Läs de två bifogade dikterna, "Häxan i konung Karls tid" och "I dag skulle du få köra över mej med en gräsklippare". Jämför dikternas motiv-, bild/symbol- och språkliga skikt med utgångspunkt i Tom Hedlunds bok Att förstå lyrik. (5 poäng)

  2. a) Sammanfatta kort (på 10-15 rader) intrigen i Susanne Ringells Katt begraven och kommentera vilken plats och roll det bifogade textavsnittet ("Carola tar på sig sin rutiga badrock...") har i handlingen.
    b) Boken arbetar med två "röster" eller typer av berättande. Jämför dem och diskutera hur greppet med de två rösterna används av författaren. (5 poäng)

[Liitteenä olleet kahdet runot ja tekstikatkelma on tekijänoikeudellisista syistä tässä jätetty pois.]
[De två bifogade dikterna samt textavsnittet har här utelämnats av upphovsrättsliga skäl.]


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto