Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

ARKEOLOGIA /
ARKEOLOGI

Valintakoetehtävät 2006 / Urvalsuppgifter 2006

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

  1. Edgren, T.: Den förhistoriska tiden. Kirjassa / I boken Finlands historia I, s. 1-270.
  2. Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan (toim. Riho Grünthal), s. 9-221.

Kirjoista tehdään kaksi kysymystä, joihin molempiin on vastattava. Kumpikin vastaus arvostellaan pistein 0-5. Koe on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa molemmista tehtävistä vähintään 2 pistettä, jolloin kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4. Tehtävät osoittavat vastaajan kykyä yhdistellä tietoa kriittisesti, erottaa oleellinen sekä muotoilla sanottavansa loogisesti ja selkeästi. Vastaa koetta varten luetun kirjallisuuden perusteella.

I provet ges två frågor, som båda skall besvaras. Båda svaren bedöms med 0-5 poäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för båda frågorna är 2. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4. Uppgifterna mäter sökandes förmåga att kritiskt kombinera kunskap, urskilja det väsentliga samt uttrycka sig logiskt och klart. Skriv dina svar på basen av den litteratur som erfordrades för provet.

Koetehtävät: / Provuppgifter:

  1. Mitä eroja Suomen mesoliittisen ja neoliittisen kivikauden kiviesineistössä voidaan havaita? Valaise asiaa esimerkein. Kirjoita aiheesta 4-6 sivun mittainen essee.
  2. Miten saamelaisten alkuperää voidaan tutkia useiden tieteenalojen menetelmin? Kirjoita aiheesta 4-6 sivun mittainen essee.

- - - - -

  1. Vilka skillnader kan man se i stenföremål i Finland mellan den mesolitiska och neolitiska stenåldern? Belys frågan genom exempel. Skriv en essä på ca 4-6 sidor.
  2. Hur kan samernas ursprung utforskas med metoder från olika vetenskapsområden? Skriv en essä på ca 4-6 sidor.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto