Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

TEOREETTINEN FILOSOFIA /
TEORETISK FILOSOFI

Valintakoetehtävät 2006 / Urvalsuppgifter 2006

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

 1. Korkman, Petter & Yrjönsuuri, Mikko (toim. / red.): Filosofian historian kehityslinjoja, s. 1-335. Gaudeamus.
 2. Descartes, R.: Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta, s. 19-84 teoksessa / i verket Descartes Teokset II. Gaudeamus 2002.

Kokeessa mitataan luetun aineiston ymmärtämistä, kykyä erottaa olennaisia asioita ja taitoa perustella johdonmukaisesti filosofisia kannanottoja. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.
Vastaa molempiin kysymyksiin. Kumpikin vastaus pisteytetään asteikolla 0,00-5,00. Vastauksen sisältämistä asiavirheistä annetaan miinuspisteitä. Vastausten maksimipituuden ylittämisestä annetaan miinuspisteitä. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että valintakoekirjoissa esitetyt asiat hallitaan yksityiskohtaisella ja huolellisesti muotoillulla tavalla ja että niiden käsittelyssä osoitetaan filosofisesti kypsää ajattelu- ja argumentointikykyä.

/ I provet försöker man med olika uppgifter mäta hur väl sökanden förstår det lästa och kan urskilja det väsentliga samt hans eller hennes förmåga att logiskt underbygga filosofiska ställningstaganden. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.
Svara på båda frågorna. Vartdera svaret poängsätts med skalan 0,00-5,00. För i svaren ingående sakfel ges minuspoäng. För överskridande av svarens maximala längd ges minuspoäng. Vid bedömningen fästs särskild uppmärksamhet vid att sökanden behärskar innehållet i urvalsprovböckerna på ett detaljerat och väl formulerat sätt och ger prov på ett filosofiskt moget sätt att tänka och argumentera.

Koetehtävät / Provuppgifter

 1. Vastaa seuraaviin. Kunkin vastauksen maksimipituus on 50 sanaa.
  a) Puhtaan ymmärryksen käsitteet Immanuel Kantin Puhtaan järjen kritiikissä
  b) Millä tavoin John Rawlsin oikeudenmukaisuusteoria eroaa Kantin yhteiskuntasopimuksesta?
  c) Kuinka ramistinen logiikka pyrki uudistamaan aristoteelista logiikkaa?
  d) William Ockhamin nominalismi
  e) Modaalilauseiden de dicto ja de re -tulkintatavat

 2. Millä perusteilla Descartes vakuuttuu olemassaolostaan ajattelevana mutta aineettomana olentona? Arvioi Descartes’n argumentaation vahvuuksia ja heikkouksia. Vastauksen maksimipituus on 250 sanaa.

- - - - -

 1. Svara på följande. Den maximala längden på varje svar är 50 ord.
  a) Den rena förståelsens begrepp i Immanuel Kants Kritik av det rena förnuftet
  b) På vilket sätt skiljer sig John Rawls rättviseteori från Kants samhällskontrakt?
  c) På vilket sätt strävade den ramistiska logiken till att förnya den aristoteliska logiken?
  d) William Ockhams nominalism
  e) Modalsatsernas de dicto och de re tolkningsmodeller

 2. På vilka grunder övertygas Descartes om sin existens som en tänkande men immateriell varelse? Bedöm de starka och de svaga sidorna i Descartes argumentation. Den maximala längden på svaret är 250 ord.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto