Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

FILOSOFI (svenskspråkig) /
FILOSOFIA (ruotsinkielinen)

Valintakoetehtävät 2006 / Urvalsuppgifter 2006

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne: / Fordringar och provtyp:

Kokeessa mitataan, kuinka hyvin hakija on ymmärtänyt luetun aineiston sekä kuinka hyvin hän pystyy esittämään johdonmukaisia päättelyjä kysymyksenasettelussa annetuista keskeisistä teemoista. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.
Huomautus: Valintakokeessa on vastattava ruotsiksi.

I provet bedöms hur väl sökanden kan visa att han eller hon förstått det lästa materialet samt hur väl sökanden kan föra ett sammanhängande resonemang om det väsentliga hos de teman som efterfrågas. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.
Anmärkningar: Uppgifterna i urvalsprovet ska besvaras på svenska.

Koetehtävät: / Provuppgifter:

  1. Förklara vad som avses med intentionalitet och med sammanvävd intentionalitet. Diskutera den betydelse som dessa fenomen har i mänskligt liv, och ta gärna även upp Hegels och Grices teorier om detta. (2.5 p)

  2. Förklara vad som avses med det induktiva huvudproblemet. Skildra den hypotetisk-deduktiva metoden. Redogör för huvuddragen i Poppers vetenskapsfilosofi. (2.5 p)

  3. Finns det en moralisk skillnad mellan handlingar och underlåtelser? Diskutera frågeställningen utgående från utilitarismen och den deontologiska teorin. Behandla även frågans relevans inom den medicinska etiken och den samhällsfilosofiska diskussionen om rättigheter. (2.5 p)

  4. "Statens roll är att ge medborgarna möjlighet att leva ett gott liv". Diskutera de invändningar som man ur liberalismens perspektiv kan rikta mot den här idén. (2.5 p)


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto