Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE /ALLMÄN LITTERATURVETENSKAP


Valintakoetehtävät 2005 / Urvalsuppgifter 2005

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

  1. Alanko, O. - Käkelä-Puumala, T. (toim.), Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001,
  2. Sebald, W.G., Vieraalla maalla. Tammi, 2004.

Kokeessa on kaksi tehtävää, joilla testataan asiasisällön jäsentynyttä hallintaa ja sen itsenäistä yhdistelykykyä. Kokelaalta edellytetään taitoa soveltaa kriittisesti teoreettista kirjallisuutta sekä koetta varten luettuun kaunokirjalliseen teokseen että koetilanteessa annettavaan kaunokirjalliseen tekstiin.
Molemmat tehtävät arvostellaan pistein 0-5. Kokeen molemmista tehtävistä on selviydyttävä hyväksyttävästi. Tehtävä on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa vähintään 1/3 tehtävän maksimipistemäärästä. Kokeen kokonaispistemäärän on kuitenkin oltava vähintään 4.

Fordringar och provtyp:

  1. Alanko, O. - Käkelä-Puumala, T. (red.), Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001,
  2. Sebald, W.G., Vieraalla maalla. Tammi, 2004.

Provet omfattar två uppgifter, med vilka kontrolleras sökandens förmåga att behärska sakinne¬hållet på ett analytiskt sätt och självständigt kombinera det samt att kritiskt tillämpa den lästa teoretiska litteraturen både på det skönlitterära material som lästs för provet och på den skönlitterära text som utdelas vid provet.
Båda uppgifterna bedöms med poängen 0-5. Alla delar av provet måste klaras godkännbart. Delprovets resultat är godkännbart om sökanden får minst 1/3 av delprovets maximala poängtal. Det totala poängtalet för provet skall emellertid vara minst 4.


Koetehtävät

1. Fiktion ja historiankirjoituksen suhde W.G. Sebaldin teoksessa Vieraalla maalla. Vastaa Kuisma Korhosen artikkelin "Kirjallisuudentutkimuksen alue" perusteella.

2. Oheinen tekstinäyte on prologi Donna Tarttin romaanista Jumalat juhlivat öisin (1992). Tarkastele tekstinäytettä Teemu Ikosen artikkelin "Tarina ja juoni" valossa ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:
[Huom! Liite on poistettu. S. 11-12]

a) Mikä on tarinan alkupiste ja miten se määrittyy?
b) Mitä erityispiirteitä liittyy Tattin romaanin prologin juoneen?


Provuppgifter

1. Relation mellan fiktion och historieskrivning in W.G. Sebalds roman Vieraalla maalla. Basera ditt svar på Kuisma Korhonens artikel "Kirjallisuudentutkimuksen alue".

2. Bifogad är en text som är prologen ur Donna Tartts roman Jumalat juhlivat öisin (1992). Undersök texten på basis av Teemu Ikonens artikel "Tarina ja juoni" och svara på följande frågor:
[OBS! Bilagan har tagits bort. S. 11-12]

a) Vilken är historiens begynnelsepunkt och hur defineras den?
b) Vilka karakteristika anknyter till handlingen i Tartts romans prolog?
© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto