Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

TEATTERITIEDE /
TEATERVETENSKAP

Valintakoetehtävät 2005 / Urvalsuppgifter 2005

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

  1. Artikkelit Quinn, Michael L., Tähteys ja näyttelemisen semiotiikka, s. 40-59 ja Sauter, Willmar, Teatteritapahtuma. Uusia alkuja, s. 14-29 teoksessa Koski, Pirkko (toim.), Teatteriesityksen tutkiminen. Like, 2004.
  2. Smeds, Kristian: Huutavan ääni korvessa. Teatteri-lehti 8/2002. Näytelmää voi tilata Teatteri-lehdestä

Kokeessa on kaksi tehtävää, joilla kontrolloidaan asiasisällön jäsentynyttä hallintaa ja kokelaan kykyä yhdistellä ja soveltaa lukemaansa teoreettista kirjallisuutta koetta varten luettuun kaunokirjalliseen ja tutkimukselliseen aineistoon. Molemmat tehtävät arvostellaan pistein 0-5. Koe on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa molemmista tehtävistä vähintään 2 pistettä, jolloin kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.

Fordringar och provtyp:

  1. Artiklarna Quinn, Michael L., Tähteys ja näyttelemisen semiotiikka, s. 40-59 och Sauter, Willmar, Teatteritapahtuma. Uusia alkuja, s. 14-29 i verket Koski, Pirkko (red.), Teatteriesityksen tutkiminen. Like, 2004.
  2. Smeds, Kristian: Huutavan ääni korvessa. Teatteri-lehti 8/2002.

Provet består av två uppgifter, genom vilka man kontrollerar sökandens förmåga att analysera det sakliga innehållet och självständigt kombinera det samt tillämpa den teoretiska litteraturen på det lästa forskningsmaterialet och det skönlitterära materialet. Vardera uppgiften bedöms med 0-5 poäng. Provresultatet är godkännbart om sökanden får minst 2 poäng för vardera uppgiften. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.


Koetehtävät

  1. Willmar Sauterin artikkeli "Teatteritapahtuma. Uusia alkuja" käsittelee teatteriesitystä tapahtumaluonteisena. Sauterin mukaan tapahtumassa olennainen merkitys on viidellä kontekstilla: konventionaalisella, rakenteellisella, käsitteellisellä, kulttuurisella ja elinympäristökontekstilla. Määrittele kulttuurinen konteksti Sauterin mukaan. Millaisia kulttuuriseen kontekstiin liittyviä aiheita esiintyy lukemassasi Kristian Smedsin näytelmässä Huutavan ääni korvessa, ja miten niitä näytelmässä käsitellään?


  2. Vertaile näyttelemisen semiotiikkaa tähtinäyttelemisen semiotiikkaan Michael L. Quinnin artikkelin pohjalta

Provuppgifter

  1. Willmar Sauters artikel "Teatteritapahtuma. Uusia alkuja" behandlar teaterföreställningen som en händelse. Enligt Sauter har fem kontexter en stor betydelse i teaterhändelsen: den konventionella, den strukturella, den begreppsliga, den kulturella samt livsmiljö-kontexten. Definiera den kulturella kontexten enligt Sauter. Hurudana teman, bundna till den kulturella kontexten förekommer i Kristian Smeds pjäs Huutavan ääni korvessa, och hur behandlas dessa teman i pjäsen?


  2. Jämför skådespeleriets semiotik med stjärnskådespeleriets semiotik, på basen av Michael L. Quinns artikel.© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto