Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

NORDISK LITTERATUR (svenskspråkig) /
POHJOISMAINEN KIRJALLISUUS (ruotsinkielinen)

Urvalsuppgifter 2005 / Valintakoetehtävät 2005

Fordringar och provtyp:

  1. Holmberg, Claes-Göran och Olsson, Anders: Epikanalys. En introduktion, kapitlen 1-5 och 7-12. Studentlitteratur
  2. Hedlund, Tom: Att förstå lyrik. Ordfronts förlag, 1989 eller senare upplaga
  3. Jansson, Tove: Bildhuggarens dotter.

Provet omfattar 2-3 uppgifter. För ett urvalsprov med godkänt resultat krävs att du aktivt behärskar det lästa och kan tillämpa det på analysen av ett skönlitterärt verk. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.
Anmärkningar: Uppgifterna i urvalsprovet ska besvaras på svenska.

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

  1. Holmberg, Claes-Göran och Olsson, Anders: Epikanalys. En introduktion, kappaleet 1-5 ja 7-12. Studentlitteratur
  2. Hedlund, Tom: Att förstå lyrik. Ordfronts förlag, 1989 tai myöh. painos
  3. Jansson, Tove: Bildhuggarens dotter.

Kokeessa on 2-3 tehtävää, joissa on osoitettava luetun aktiivista hallintaa ja osattava soveltaa sitä kaunokirjallisen teoksen analyysissä. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.
Huomautus: Valintakokeessa on vastattava ruotsiksi.


Provuppgifter

  1. Beskriv med utgångspunkt i Claes-Göran Holmbergs och Anders Olssons bok Epikanalys. En introduktion på vilka olika sätt gestalter kan karakteriseras och vad det finns för olika karaktärsindikatorer i en text. Diskutera sedan mot denna bakgrund karaktärsskildringen i Tove Janssons Bildhuggarens dotter. (5 poäng)


  2. Vad menar Tom Hedlund med diktens material och struktur? Analysera den bifogade dikten Hallonbusken av Solveig von Schoultz utifrån Hedlunds resonemang om diktens tre skikt. (5 poäng)


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto