Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

KOTIMAINEN KIRJALLISUUS /
INHEMSK LITTERATUR

Valintakoetehtävät 2005 / Urvalsuppgifter 2005

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

  1. Valintakoetta varten luetaan Pirjo Hassisen romaani Jouluvaimo. Otava.

Kokeessa on kaksi tehtävää, joissa testataan hakijan kykyä analysoida ja tulkita kirjallisuutta. Ensimmäinen tehtävä käsittelee ennakkoon luettua romaania, toinen koetilanteessa jaettavaa runoa, jonka ohessa on lyhyt teoriateksti. Kummastakin tehtävästä saa 0–5 pistettä. Molemmista tehtävistä on selviydyttävä hyväksyttävästi. Tehtävä on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa vähintään 1/3 tehtävän maksimipistemäärästä. Kokeen kokonaispistemäärän on kuitenkin oltava vähintään 4.

Fordringar och provtyp:

  1. Inför urvalsprovet skall läsas Pirjo Hassinens roman Jouluvaimo. Otava.

I provet ingår två uppgifter, vilka testar den sökandes förmåga att analysera och tolka litteratur. Den första uppgiften behandlar inför provet lästa romanen, den andra behandlar en dikt, som delas ut vid provtillfället, tillsammans med en kort teoritext. Vardera uppgifter ger 0-5 poäng. Båda provuppgifterna måste genomföras godkännbart. Ett svar är godkännbart, om sökanden får minst 1/3 av uppgiftens maximala poängtal. Det totala poängtalet för provet skall i alla fall vara minst 4.


Koetehtävät

  1. Miten päähenkilön minuus rakentuu Pirjo Hassisen romaanissa Jouluvaimo (2002)?
    Vastauksen suositeltava pituus on 4 sivua.


  2. Tarkastele Jyrki Kiiskisen runoa "Ei kukaan" kokoelmasta Silmän kartta. Ruumiin kirjoitusta (1992) LIITE 1. Analysoi runon keskeisiä piirteitä. Esitä analyysisi pohjalta tulkinta runon teemasta. Käytä apunasi oheista teeman määritelmää LIITE 2.
    Vastauksen suositeltava pituus on 3-4 sivua. [HUOM! Liitteet on poistettu.]© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto