Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

NORDISKA SPRÅK (modersmålslinjen) /
POHJOISMAISET KIELET (äidinkielen linja)

Urvalsuppgifter 2005 / Valintakoetehtävät 2005

Fordringar och provtyp:

 1. Teorifrågor ur Lindström, Fredrik: Världens dåligaste språk, Albert Bonniers förlag 2000 eller Månpocket 2001
 2. Analysuppgifter som baserar sig på Stroh-Wollin, Ulla: Koncentrerad nusvensk formlära och syntax, Studentlitteratur 1998 eller senare upplaga
 3. Uppgifter som mäter sökandens språkfärdighet

För ett inträdesprov med godkänt resultat krävs att du har goda kunskaper i svenska och svensk grammatik och att du behärskar gymnasiekurserna väl.
Urvalsprovet bedöms enligt följande: teorifrågorna 0-10, analysuppgifterna 0-10 och uppgifterna som mäter språkkunskap 0-10 poäng. Det slutgiltiga resultatet av provet bestäms utifrån medeltalet av de poäng du fått på varje delprov. Sökanden måste få godkännbart resultat i alla delar av provet. Det lägsta godkännbara poängtalet för ett delprov är 4.
Anmärkningar: Uppgifterna i urvalsprovet ska besvaras på svenska.

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

 1. Teoriakysymyksiä teoksesta Lindström, Fredrik: Världens dåligaste språk, Albert Bonniers förlag 2000 tai Månpocket 2001
 2. Analyysitehtäviä, jotka perustuvat teokseen Stroh-Wollin, Ulla: Koncentrerad nusvensk formlära och syntax, Studentlitteratur
 3. Hakijan kielitaitoa mittaavia tehtäviä.

Valintakokeessa vaaditaan hyvää ruotsin kielen taitoa ja ruotsin kieliopin tuntemusta sekä lukion kurssien hyvää hallintaa. Valintakoe arvostellaan seuraavasti: teoriakysymykset 0-10, analyysitehtävät 0-10 ja kielitaitoa mittaavat tehtävät 0-10 pistettä. Lopullinen valintakoetulos määräytyy näiden keskiarvon perusteella. Kokeen kaikista osista on selviydyttävä hyväksyttävästi, osan alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.
Huomautus: Valintakokeessa on vastattava ruotsiksi.


Provuppgifter

Del I: Essäfrågor

Formulera dina essäsvar så att de är högst en sida långa (två sidor om du skriver på varannan rad). I essäsvaren beaktas såväl innehållet som den språkliga utformningen.

 1. Hur kommer det sig att ett läsuttal (skriftspråkligt uttal) har blivit vanligt i svenskan? (5 p)

 2. När är fel fel? Vad anser Lindström om språkvård? (5 p)

Del II: Grammatik

 1. Definitioner (2 p).
  a) Vad avses med finita och infinita verbformer? Ge exempel.
  b) Vad avses med direkt objekt och indirekt objekt? Ge exempel.
  c) Vad avses med satsadverbial och TSR-adverbial? Ge exempel.
  d) Vad avses med huvudsats och bisats? Ge exempel.


 2. Nominalfrasen (4 p).
  Markera i texten nedan. I texten nedan är några substantiv understrukna. Stryk tydligt under de bestämningar som hör ihop med de understrukna substantiven.

  [OBS! Texten har tagits bort. Maria Green-Vänttinen i Universitas Helsingesis 3/2003]

 3. Analysuppgifter (4 p).
  I följande textutdrag har åtta syntaktiska enheter strukits under. Ange vilken satsdelsfunktion (subjekt, objekt, predikativ, adverbial) dessa enheter har.

  [OBS! Texten har tagits bort. Maria Green-Vänttinen i Universitas Helsingesis 3/2003]


Del III: Språkfärdighet

Fyll i luckorna i följande text. Varje lucka ska få endast ett ord. Skriv in dina svar direkt i texten (10 p).

[OBS! Texten har tagits bort. HBL 24.5.2005]© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto