Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

USKONTOTIEDE / RELIGIONVETENSKAP

Valintakoetehtävät 2005 / Urvalsuppgifter 2005

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

  1. Gothóni, René: Uskontojen uustulkintaa. Helsinki University Press,
  2. Hämäläinen, Riku (toim.): Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot. Kirjoituksia perinteistä muutoksesta ja jatkuvuudesta. Tietolipas 204. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004.

Kokeessa on kaksi reaalikoetyyppistä tehtävää (vastattava luettavan kirjallisuuden pohjalta), jotka molemmat arvostellaan pistein 0-3, sekä yksi tehtävä, jossa vaaditaan itsenäistä kykyä yhdistellä ja soveltaa koetta varten luettua kirjallisuutta kokeessa annettuun aineistoon. Tämä tehtävä arvostellaan pistein 0-4. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.

Fordringar och provtyp:

  1. Gothóni, René: Uskontojen uustulkintaa. Helsinki University Press,
  2. Hämäläinen, Riku (red.): Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot. Kirjoituksia perinteistä, muutok-sesta ja jatkuvuudesta. Tietolipas 204. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004.

Provet består av två uppgifter av realprovstyp (besvaras utgående från den lästa litteraturen), som båda bedöms med 0-3 poäng, samt en uppgift som kräver självständig förmåga att kombinera och tillämpa den lästa litteraturen på det material som ges i provet. Denna uppgift bedöms med 0 - 4 poäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.


Koetehtävät

A. Kysymykset pääsykoekirjojen perusteella

Kirjoita tiiviisti (max. 2 sivua per kysymys) seuraavista kahdesta otsikosta, joista ensimmäinen perustuu René Gothónin kirjaan Uskontojen uustulkintaa ja toinen Riku Hämäläisen toimittamaan kirjaan Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot.

  1. Kuinka Sri Lankan yhteiskunnallinen todellisuus heijastuu buddhalaisessa luostarielämässä?
  2. Lakota-intiaanien kaksi keskeistä symbolia ja niiden ilmenemisyhteydet (missä ja kuinka?)

Kumpikin kysymys arvostellaan asteikolle 0–3. Huom! Väärästä ja selvästi asiaankuulumattomasta tiedosta sakotetaan puolella siitä intensiteetistä, jolla oikeasta saa pisteitä.

B. Aineistokoe

Vastaa allaolevaan kysymykseen tiiviisti (max. 2 sivua) kokeessa jaettavan aineiston ja pääsykoekirjojen perusteella:
[HUOM! Liite on poistettu. Ote Jehovan todistajien Internet-aineistosta]

Vertaa Jehovan todistajien käsitystä maailmasta ja ihmisestä sekä niiden kohtalosta ortodoksien ja buddhalaisten myyttiseen maailmanselitykseen. Mitä yhtäläisyyksiä ja mitä eroavaisuuksia hahmotat?

Vastaus arvostellaan pistein 0–4. Sakotuskäytäntö väärästä ja asiaankuulumattomasta tiedosta on sama kuin kohdassa A.Provuppgifter

A. Frågorna på basis av den lästa litteraturen

Svara förtätat (max. 2 sidor per fråga) på följande frågor:

  1. Hur reflekteras Sri Lankas samhälleliga förhållanden i klosterlivet?[Gothóni: Uskontojen uustulkintaa]
  2. Vilka är lakota-indianernas två centrala symboler och hur och i vilka sammanhang manifesterar de sig? [Hämäläinen, red.: Pohjois-Amerikan intiaaniuskonnot]

Bägge svar bedöms med 0–3 poäng. Obs! Det felaktiga och grovt obehöriga i svaret straffas med hälften av den intensitet, med vilken den rätta belönas.

B. Materialprov

Besvara förtätat följande fråga på basis av den lästa litteraturen och det material som ges i provet (max. 2 sidor):
[OBS! Bilagan har tagits bort. En text från Jehovas Vittnens Internet-sidor]

Jämför Jehovas Vittnens uppfattning om världen och människan samt om deras öden med både den ortodoxa och den buddhistiska mytiska världsförklaringen. Vilka likheter och vilka skillnader som kan urskiljas?

Svaret bedöms med 0–4 poäng. Det felaktiga och obehöriga i svaret straffas likadant som i delen A.© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto