Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

FOLKLORISTIIKKA /
FOLKLORISTIK

Valintakoetehtävät 2005 / Urvalsuppgifter 2005

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

 1. Virtanen, L.: Suomalainen kansanperinne. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 2. Siikala, A.-L.: Tarina ja tulkinta, s. 17 - 99. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 3. Satu Apon artikkeli Olut, viina ja myyttinen fantasia. Alkoholijuomien synty suomalaisen kansanperinteen mukaan (s. 7 - 28) teoksesta Laaksonen, P., Mettomäki, S-L. (toim.): Kolme on kovaa sanaa. Kirjoituksia kansanperinteestä. Kalevalaseuran vuosikirja 71. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kokeessa on yksi reaalikoetyyppinen kysymys (arvostelu 0-3 pistettä) sekä yksi kysymys, jossa kokelaat analysoivat kokeessa jaettavaa tekstiaineistoa lukemaansa kirjallisuutta soveltaen (arvostelu 0-3 pistettä). Kolmas tehtävä kontrolloi peruskäsitteiden hallintaa (arvostelu 0-4 pistettä). Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.

Fordringar och provtyp:

 1. Virtanen, L.: Suomalainen kansanperinne. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 2. Siikala, A.-L.: Tarina ja tulkinta, s. 17 - 99. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
 3. Satu Apos artikel Olut, viina ja myyttinen fantasia. Alkoholijuomien synty suomalaisen kansanperinteen mukaan (s. 7 - 28) i verket Laaksonen, P., Mettomäki, S-L. (red.): Kolme on kovaa sanaa. Kirjoituksia kansanperinteestä. Kalevalaseuran vuosikirja 71. Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Provet består av en fråga av realprovstyp (bedöms med 0-3 poäng) och en fråga där sökanden genom tillämpning av de lästa böckerna får analysera det textmaterial som utdelas vid provet (bedöms med 0- 3 poäng). En tredje uppgift är avsedd att kontrollera hur väl sökanden behärskar grundbegreppen (bedöms med 0-4 poäng). Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.


Koetehtävät

 1. Reaalikoetyyppinen kysymys (arvostelu 0-3 pistettä):
  Kalevalamittainen runonlaulanta.


 2. Tekstiaineiston analyysi (arvostelu 0-3 pistettä):
  Analysoi oheinen teksti käyttäen Anna-Leena Siikalan esittämää mallia. Määrittele tekstin perinnelaji. Selvitä lukemasi kirjallisuuden avulla myös sitä, millä tavalla teksti kuvastaa kansanomaista ajattelua. [HUOM! Liite on poistettu.]


 3. Peruskäsitteet (arvostelu 0-4 pistettä):
  Selitä lyhyesti (kukin noin 5-10 lauseella) seuraavat peruskäsitteet:
  a) myyttinen puute b) motiiviattraktio c) arkkikirjallisuus d) konventionaalinen ja intentionaalinen merkitys.

Provuppgifter

 1. Fråga av realprovstyp (bedömning 0-3 poäng):
  Runosång på kalevalameter. (Kalevalamittainen runonlaulanta.)


 2. Analys av textmaterial (bedömning 0-3 poäng):
  Analysera texten nedan med hjälp av Anna-Leena Siikalas modell. Bestäm textens genre. Klargör också med hjälp av den litteratur du bekantat dig med hur texten avspeglar det folkliga tänkesättet. [OBS! Bilagan har tagits bort]


 3. Grundbegrepp (bedömning 0-4 poäng):
  Förklara kort (ca 5-10 satser för vardera) följande grundbegrepp:
  a) mytisk brist b) motivattraktion c) skillingtryck (arkkikirjallisuus) d) konventionell och intentionell betydelse.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto