Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

AASIAN JA AFRIKAN KIELET JA KULTTUURIT /
ASIATISKA OCH AFRIKANSKA SPRÅK OCH KULTURER


Valintakoetehtävät 2005 / Urvalsuppgifter 2005

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:
/ Fordringar och provtyp:

  1. Häkkinen, K.: Kielitieteen perusteet. Tietolipas 133. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
  2. Lévi-Strauss, C.: Tropiikin kasvot. Loki-Kirjat.

    Kokeessa on viisi kysymystä, joista neljässä mitataan hakijan kykyä soveltaa kirjojen tietoja. Yksi kysymys perustuu muuhun kuin em. kirjoista peräisin olevaan aineistoon. Tämä aineisto jaetaan koetilaisuudessa. Tehtävissä voi olla alakohtia. Jokainen vastaus arvostellaan pistein 0-2. Vääristä vastauksista voi saada miinuspisteitä. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.
    / Provet omfattar fem frågor, av vilka fyra mäter sökandens förmåga att tillämpa innehållet i böckerna. En fråga baserar sig på material som inte har att göra med nämnda böcker, och som utdelas vid provet. Uppgifterna kan vara indelade i undermoment. Varje svar bedöms med 0-2 poäng. Felsvar kan ge minuspoäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.

Koetehtävät / Provuppgifter

1.1 Viivaa yli kustakin ryhmästä siihen kuulumaton kieli.
/ Stryk i varje grupp ett dit otillhörigt språk.

liivi, vatja, suomi, mari, eesti / liviska, votiska, finska, tjeremissiska, estniska

katalonia, romania, friisi, provensaali, portugali / katalanska, rumänska, frisiska, provensalska, portugisiska

bretoni, lätti, iiri, gaeli, kymri / bretonska, lettiska, iriska, gaeliska, kymriska

jiddish, englanti, saksa, tshekki / jiddisch, engelska, tyska, tjeckiska

bengali, hindi, persia, punjabi, urdu / bengaliska, hindi, persiska, pujabiska, urdu

liettua, bulgaria, sloveeni, slovakki, ukraina / litauiska, bulgariska, slovenska, slovakiska, ukrainska

1.2 Lisää puuttuvat sanat. / Kompletera de saknande orden.

_____________________ luokittelussa lähtökohtana ovat kielten rakenneominaisuudet ja näissä havaittavat yhtäläisyydet ja erot. __________________________ kielet ovat sellaisia, joissa sanoja ei voi ollenkaan taivuttaa. ______________________ kielissä on runsaasti taivutuselementtejä ja erityisesti sanavartaloiden perään tulevia päätteitä.

/ Som utgångspunkt vid _______________________ klassificering är språkens struktuella egenskaper och därvid konstaterade likheter och skillnader. De ______________________ språken är sådana i vilka orden inte alls kan böjas. De ___________________________ språken har rikligt med böjningselement och speciellt affixer, som kommer efter ordstammen.

1.3. Sijoita suomen konsonantit (b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v ja äng-äänne) taulukkoon.
/ Placera finskans konsonanter (b, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v och äng-ljudet) i tabellen.

  labiaali / labial
soinniton / soinnilinen
tonlös / tonande
dentaali / dental
soinniton / soinnillinen
tonlös / tonande
palataali / velaari
palatal / velar

soinniton / soinnillinen
tonlös / tonande
laryngaali / laryngal
soinniton / soinnillinen
tonlös / tonande
klusiili
klusil
       
sibilantti
sibilant
       
spirantti
spirant
       
lateraali
lateral
       
tremulantti
tremulant
       
nasaali
nasal
       
puolivokaali
halvvokal
       

2. Seuraavassa on joukko taivutettuja verbimuotoja. / I följande finns en mängd böjda verbformer.
notaram olen lukemassa / jag håller på att läsa
notari olet lukemassa / du håller på att läsa
notarad hän on lukemassa / hann håller på att läsa
notarim olemme lukemassa / vi håller på att läsa
notarid olette lukemassa / ni håller på att läsa
notarand he ovat lukemassa / de håller på att läsa
betaram voin lukea / jag kan läsa
betari voit lukea / du kan läsa
betarad hän voi lukea / han kan läsa
betarim voimme lukea / vi kan läsa
betarid voitte lukea / ni kan läsa
betarand he voivat lukea / de kan läsa
lanotaram en ole lukemassa / jag håller inte på att läsa
lanotari et ole lukemassa / du håller inte på att läsa
lanotarad hän ei ole lukemassa / han håller inte på att läsa
lanotarim emme ole lukemassa / vi håller inte på att läsa
lanotarid ette ole lukemassa / ni håller inte på att läsa
lanotarand he eivät ole lukemassa / de håller inte på att läsa
latari et voi lukea / du kan inte läsa

2.1. Mitkä ovat taivutuselementtien no ja ad merkitykset? / Vilken betydelse har böjningselementen no och ad?

No _________________________

Ad _________________________

2.2. Miten tällä kielellä sanotaan / Hur säger man på detta språk:
En voi lukea. / Jag kan inte läsa.

He eivät voi lukea. / De kan inte läsa.

3. Millainen suhde Claude Lévi-Straussin mukaan bororojen kyläarkkitehtuurilla on sosiaaliseen järjestykseen, uskonnolisiin menoihin ja kosmologisiin käsityksiin?
/ Hurudant förhållande har enligt Claude Lévi-Strauss bororofolkets byarkitektur till den sociala ordningen, de religiösa ceremonierna och de kosmologiska uppfattningarna?

4. Vastaa seuraaviin kysymyksiin Lévi-Straussin teoksen pohjalta.
/ Svara på följande frågor på basen av Lévi-Strauss' bok.

4.1. Mikä Lévi-Straussin mukaan on useiden Pohjois-Amerikan intiaaniheimojen puberteettiin liittyvien riittien tarkoitus?
/ Vilken mening har enligt Lévi-Strauss flera nordamerikanska indianstammars riter, som hör samman med puberteten?

4.2. Tupi-kawahibien päällikön tehtävät ja velvollisuudet?
/ Hövdingens uppgifter och skyldiheter hos tupi-kawahibierna?

4.3. Rondonin tutkimusretkikunnan vaiheet ja merkitys?
/ Öden och betydelsen av Rondons forskningsexpedition?

4.4. Nambikwarojen kotieläimet ja niiden tehtävät?
/ Nambikwarernas husdjur och deras funktioner?

5. Mitä päätelmiä oheisten taulukoiden perusteella voi tehdä intialaisten naisten avioliitoista?
[Liite (4 s) on tekijänoikeudellisista syistä jätetty pois.]
/ Hurudana slutsatser kan man dra angående indiska kvinnors äktenskap på grund av bifogade tabeller?
[Bilagan (4 s) har lämnats bort av upphovsrättsliga skäl.]


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto