Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

HISTORIA (suomenkielinen) /
HISTORIA (finskspråkig)

Valintakoetehtävät 2005 / Urvalsuppgifter 2005

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

Valintakokeen tehtävät koskevat Suomen ja Pohjoismaiden historiaa aikakautena 1808-1914 sekä yleistä historiaa aikakautena 1815-1914. Koetta varten ei ilmoiteta mitään erityisteoksia. Pyrkijöiden on koulukurssitietojen lisäksi syytä tutustua myös muuhun edellä mainittuja aikakausia koskevaan kirjallisuuteen.
Tehtävinä on a) kaksi esseekysymystä, b) käsitemäärittelyjä sekä käsitteiden, ilmiöiden ja henkilöiden yhdistämistä koskevat tehtävät ja c) dokumenttien tunnistamis- ja tulkitsemistehtävät.
Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.
Huomautus:Historiaan (ruots.) ja suomenkielisiin historia-aineisiin pyrkivillä on eri kokeet. Historiaan (ruots.) pyrkivien on valintakokeessa vastattava ruotsiksi.

Fordringar och provtyp:

Uppgifterna i provet gäller Finlands och Nordens historia under tidsperioden 1808-1914 och allmän historia under tidsperioden 1815-1914. För provet anges inga specialverk. Sökandena har orsak att utöver skolkurskunskaperna även läsa annan litteratur som behandlar de ovannämnda perioderna.
Uppgifterna är a) två essäfrågor, b) begreppsdefinitioner samt uppgifter där det gäller att sammanföra begrepp, företeelser och personer och c) uppgifter som rör identifiering och tolkning av dokument.
Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.
Anmärkningar: Det är skilda prov för svenskspråkig historia och de finskspråkiga historiaämnena. De som söker till svenskspråkig historia måste skriva urvalsprovet på svenska.


Koetehtävät

Koe käsittää neljä tehtävää, joista kukin arvostellaan asteikolla 0 - 2,5. Kokeen maksimipistemäärä on siten 10 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.
Valintakokeessa mitataan paitsi historian perustietoa myös kokonaisuuksien hahmottamista. Essee- ja tulkintatehtävien pisteytystä ei näin ollen suoraan ratkaise tiedettyjen nimien ja vuosilukujen yms. määrä vaan myös se, osaako vastaaja hahmottaa tietojensa avulla yleisempiä asiayhteyksiä.

 1. Suurvaltapoliittiset lähtökohdat rauhan ajalle Euroopassa 1871 - 1914 (0- 2,5 p)

 2. Suomen talouselämä 1850 - 1878 (0 - 2,5 p)

 3. Määritelkää tai selittäkää lyhyesti (enintään 30 sanaa/käsite, paikka tai henkilö). (0 - 2,5 p, á 0 - 0,5 p)
  a) August Ahlqvist b) dialektinen materialismi c) luonnonvalinta d) Porfirio Díaz e) Georges Eugène Haussman

 4. Dokumentin tulkitsemistehtävä (0 - 2,5 p).
  Selvittäkää lyhyesti (enintään 150 sanaa) mihin historiallisiin asiayhteyksiin oheinen dokumentti liittyy. [HUOM! Liite on poistettu]

Provuppgifter

Provet inbegriper fyra uppgifter, av vilka var och en bedöms enligt skalan 0-2,5. Provets maximala poängtal är således 10 poäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.
I urvalsprovet mäts förutom grundkunskaper i historia också förmågan att gestalta helheter. Avgörande för bedömningen av essä- och analysuppgifterna är således inte antalet namn och årtal, utan sökandes förmåga att gestalta allmängiltiga historiska samband utifrån de kunskaper han/hon besitter.

 1. De stormaktspolitiska utgångspunkterna för fredstiden i Europa 1871 - 1914 (0 - 2,5 p)

 2. Näringslivet i Finland 1850 - 1878 (0 - 2,5 p)

 3. Definiera eller förklara i korthet (max. 30 ord/begrepp, plats eller person). (0 - 2,5 p, á 0 - 0,5 p)
  a) August Ahlqvist b) dialektisk materialism c) det naturliga urvalet d) Porfirio Díaz e) Georges Eugène Haussman

 4. Tolkning av dokument (0 - 2,5 p). Presentera kort (högst 150 ord) det historiska sammanhanget för det bifogade dokumentet. [OBS! Bilagan har tagits bort.]


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto