Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

HISTORIA (svenskspråkig) /
HISTORIA (ruotsinkielinen)

Urvalsuppgifter 2005 / Valintakoetehtävät 2005

Fordringar och provtyp:

Uppgifterna i provet gäller Finlands och Nordens historia under tidsperioden 1808-1914 och allmän historia under tidsperioden 1815-1914. För provet anges inga specialverk. Sökandena har orsak att utöver skolkurskunskaperna även läsa annan litteratur som behandlar de ovannämnda perioderna.
Uppgifterna är a) två essäfrågor, b) begreppsdefinitioner samt uppgifter där det gäller att sammanföra begrepp, företeelser och personer och c) uppgifter som rör identifiering och tolkning av dokument.
Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.
Anmärkningar: Det är skilda prov för svenskspråkig historia och de finskspråkiga historiaämnena. De som söker till svenskspråkig historia måste skriva urvalsprovet på svenska.

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

Valintakokeen tehtävät koskevat Suomen ja Pohjoismaiden historiaa aikakautena 1808-1914 sekä yleistä historiaa aikakautena 1815-1914. Koetta varten ei ilmoiteta mitään erityisteoksia. Pyrkijöiden on koulukurssitietojen lisäksi syytä tutustua myös muuhun edellä mainittuja aikakausia koskevaan kirjallisuuteen.
Tehtävinä on a) kaksi esseekysymystä, b) käsitemäärittelyjä sekä käsitteiden, ilmiöiden ja henkilöiden yhdistämistä koskevat tehtävät ja c) dokumenttien tunnistamis- ja tulkitsemistehtävät.
Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.
Huomautus:Historiaan (ruots.) ja suomenkielisiin historia-aineisiin pyrkivillä on eri kokeet. Historiaan (ruots.) pyrkivien on valintakokeessa vastattava ruotsiksi.

Provuppgifter / Koetehtävät

Provet inbegriper fyra uppgifter, av vilka var och en bedöms enligt skalan 0-2,5. Provets maximala poängtal är således 10 poäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.
I urvalsprovet mäts förutom grundkunskaper i historia också förmågan att gestalta helheter. Avgörande för bedömningen av essä- och analysuppgifterna är således inte antalet namn och årtal, utan sökandes förmåga att gestalta allmängiltiga historiska samband utifrån de kunskaper han/hon besitter.

  1. De stormaktspolitiska utgångspunkterna för fredstiden i Europa 1871-1914 (0 - 2,5 p)

  2. Förutsättningarna och orsakerna till den finska nationalismen under 1800-talet (0 - 2,5 p)

  3. Definiera eller förklara i korthet (max. 30 ord/begrepp, plats eller person). (0 - 2,5 p, á 0 - 0,5 p)
    a) Axel Olof Freudenthal b) dialektisk materialism c) Herbert Spencer d) Porfirio Díaz e) Georges Eugène Haussman

  4. Tolkning av dokument (0 - 2,5 p). Presentera kort (högst 150 ord) det historiska sammanhanget för det bifogade dokumentet. [OBS! Bilagan har tagits bort.]


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto