Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

ARKEOLOGIA /
ARKEOLOGI

Valintakoetehtävät 2005 / Urvalsuppgifter 2005

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

  1. Edgren, T.: Den förhistoriska tiden. Kirjassa Finlands historia I, s. 1-270
  2. Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan (toim. Riho Grünthal), s. 9-221.

Kirjoista tehdään kaksi kysymystä, joihin molempiin on vastattava. Kumpikin vastaus arvostellaan pistein 0-5. Koe on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa molemmista tehtävistä vähintään 2 pistettä, jolloin kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.

Fordringar och provtyp:

  1. Edgren, T.: Den förhistoriska tiden. I boken Finlands historia I, s. 1-270
  2. Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan (toim. Riho Grünthal), s. 9-221.

I provet ges två frågor, som båda skall besvaras. Båda svaren bedöms med 0-5 poäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för båda frågorna är 2. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.


Koetehtävät

Tehtävät osoittavat vastaajan kykyä yhdistellä tietoa kriittisesti, erottaa oleellinen sekä muotoilla sanottavansa loogisesti ja selkeästi.

  1. Rautakausi Itä- ja Pohjois-Suomessa

  2. Pohdi mihin arkeologisiin ilmiöihin ja luonnontieteellisiin tuloksiin Suomen pronssikauden ja varhaisen metallikauden ajoitus perustuu. Kerro myös oma käsityksesi edellä mainittujen kausien ajoituksista.

Provuppgifter

Uppgifterna mäter sökandes förmåga att kritiskt kombinera kunskap, urskilja det väsentliga samt uttrycka sig logiskt och klart.

  1. Järnåldern i östra och norra Finland

  2. Diskutera vilka arkeologiska fenomen och naturvetenskapliga resultat daterar Finlands bronsålder och äldre metalltid. Berätta också din egen uppfattning om de ifrågavarande periodernas dateringar.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto