Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

TEOREETTINEN FILOSOFIA /
TEORETISK FILOSOFI

Valintakoetehtävät 2005 / Urvalsuppgifter 2005

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

 1. Määttänen, P.: Filosofia. Johdatus peruskysymyksiin. Gaudeamus.
 2. Descartes, R.: Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta, sivut 19-84 teoksessa Descartes Teokset II. Gaudeamus 2002.

Kokeessa mitataan luetun aineiston ymmärtämistä, kykyä erottaa olennaisia asioita ja taitoa perustella johdonmukaisesti filosofisia kannanottoja. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.

Fordringar och provtyp:

 1. Määttänen, P.: Filosofia. Johdatus peruskysymyksiin. Gaudeamus.
 2. Descartes, R.: Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta, s. 19-84 i verket Descartes Teokset II. Gaudeamus 2002.

I provet försöker man med olika uppgifter mäta hur väl sökanden förstår det lästa och kan urskilja det väsentliga samt hans eller hennes förmåga att logiskt underbygga filosofiska ställningstaganden. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.


Koetehtävät

Vastaa molempiin kysymyksiin. Kumpikin vastaus pisteytetään asteikolla 0-5. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4. Vastauksen sisältämistä asiavirheistä annetaan sakkopisteitä. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että valintakoekirjoissa esitetyt asiat hallitaan ja että niiden käsittelyssä osoitetaan filosofista ajattelu-, problematisointi- ja argumentointikykyä.

 1. Selitä seuraavat käsitteet (teoksen P. Määttänen, Filosofia: Johdatus peruskysymyksiin pohjalta):

  a) käsiterealismi b) metodologinen instrumentalismi c) käännettävyysteesi d) abduktio e) eideettinen reduktio


 2. Mitä Descartes (teoksessaan Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta) tarkoittaa ajattelevalla minällä, millaisella päättelyllä hän löytää tällaisen minän, ja mikä asema minällä on hänen epistemologisessa argumentissaan?

Provuppgifter

Svara på båda frågorna. Vardera svaret poängsätts med skalan 0-5. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4. För i svaren ingående sakfel ges minuspoäng. Vid bedömningen fästs särskild uppmärksamhet vid att sökanden behärskar innehållet i urvalsprovböckerna och vid att han eller hon vid behandlingen av detta ger prov på sin filosofiska förmåga att tänka, problematisera och argumentera.

 1. Förklara följande begrepp (på basen av P. Määttänen, Filosofia: Johdatus peruskysymyksiin):

  a) Begreppsrealism b) Metodologisk instrumentalism c) Översättbarhetstesen d) Abduktion e) Eidetisk reduktion


 2. Vad avser Descartes (i verket Mietiskelyjä ensimmäisestä filosofiasta) med det tänkande jaget? Med hjälp av hurdant resonemang finner han ett sådant jag? Vilken status innehar jaget i hans epistemologiska argument?


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto