Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

FILOSOFI (svenskspråkig) /
FILOSOFIA (ruotsinkielinen)

Urvalsuppgifter 2005 / Valintakoetehtävät 2005

Fordringar och provtyp:

  1. Carlshamre, S. (red.): Filosofiska frågor – äventyr i tankens värld. Utgiven av Utbildningsradion i Sverige, 1998.

I provet bedöms hur väl sökanden kan visa att han eller hon förstått det lästa materialet samt hur väl sökanden kan föra ett sammanhängande resonemang om det väsentliga hos de teman som efterfrågas.
Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.
Anmärkningar: Sökande skall besvara frågorna i urvalsprovet på svenska.

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

  1. Carlshamre, S. (toim.): Filosofiska frågor - äventyr i tankens värld. Utbildningsradion i Sverige, 1998.

Kokeessa mitataan, kuinka hyvin hakija on ymmärtänyt luetun aineiston sekä kuinka hyvin hän pystyy esittämään johdonmukaisia päättelyjä kysymyksenasettelussa annetuista keskeisistä teemoista.
Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.
Huomautus: Valintakokeessa on vastattava ruotsiksi.


Provuppgifter / Koetehtävät

I provet bedöms hur väl sökanden kan visa att han eller hon förstått det lästa materialet samt hur väl sökanden kan föra ett sammanhängande resonemang om det väsentliga hos de teman som efterfrågas. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.

  1. Redogör för standardanalysen av kunskapsbegreppet och två alternativa sätt att se på kunskap. Förklara vad Gettiers invändning till standardanalysen går ut på. Vad avses med illusionsarbumentet i perceptionsfilosofin och hur kan man utgående från Armstrong bemöta deta? Förklara även vad som avses med observationers teoriberoende.

    I 'Filosofiska frågor' omnämns tre "metodanknutna ansatser" till sanningsteorier. Redogör för två av dessa och diskutera hur användbara de är för att klarlägga vad som avses med en "vetenskaplig sanning". (5 p.)


  2. I 'Filosofiska frågor' presenteras 3 teorier om det goda livet. Diskutera utgående från två av dessa följande frågor (a) blir livet bättre av att studera filosofi? (b) är det illa för mig att min parnter är otrogen? (c) skiljer sig människans goda liv från djurens goda liv?

    Gör därutöver ett försök att förklara hur frågan om det goda livet förhåller sig till frågan om det moraliska livet och frågan om livets mening. (5 p.)


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto