Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

VENÄJÄN KIELI JA KIRJALLISUUS (Vieraan kielen linja) / RYSKA SPRÅKET OCH LITTERATUREN (Linjen för ryska som främmande språk)

Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsprovuppgifter 2004

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

Huom! Hakijan on valittava joko vieraan kielen linja tai äidinkielen linja. Hakija voi osallistua vain valitsemansa linjan kokeeseen, ei molempiin.

Vieraan kielen linja

 1. Lukion venäjän kielen lyhyen oppimäärän hallinta
 2. Ruohonen, R. - Strengell-Kämper, A.:Lyhyt venäjän kielioppi. Uudistetun laitoksen 1. painos. Otava
 3. Nikunlassi, A.:Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen, luvut 2 (s. 26-42), 5.8 (s. 213-230) ja 7-8 (s. 299-329). Finn lectura
 4. Turgenev, I.: Isät ja lapset.

Valintakokeessa on kolme osaa:

 1. venäjän kieliopin ja sanaston hallintaa mittaavia tehtäviä,
 2. A. Nikunlassin kirjan yllä mainittuihin lukuihin pohjautuvia tehtäviä,
 3. Turgenevin teoksesta esseekysymys, johon vastataan suomeksi tai ruotsiksi.
Osasta a) saa 0-2 pistettä, osasta b) 0-4 pistettä ja osasta c) 0-4 pistettä. Kaikista osista on selviydyttävä hyväksyttävästi. Hyväksyttävään suoritukseen vaaditaan osassa a) vähintään 1 piste, osassa b) vähintään 1,5 pistettä ja osassa c) vähintään 1,5 pistettä. Huomautus: A. Nikunlassin kirjassa mainittavia kielitieteellisiä termejä ei kokeessa tarvitse hallita venäjänkielisinä.

Fordringar och provtyp:

Obs! Du kan söka till antingen linjen för främmande språk eller modersmålslinjen, inte båda. Du måste delta i urvalsprovet för den linje, som du har valt i ansökan.

Linjen för ryska som främmande språk

 1. behärskande av gymnasiets korta kurs i ryska
 2. Ruohonen, R. - Strengell-Kämper, A.:Lyhyt venäjän kielioppi. Första upplagan av den reviderade utgåvan. Otava,
 3. Nikunlassi, A.:Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen, kapitlen 2 (s. 26-42), 5.8 (s. 213-230) och 7-8 (s. 299-329). Finn Lectura,
 4. Turgenev, I.: Fäder och söner.

Urvalsprovet består av tre delar:

 1. uppgifter som mäter hur väl sökanden behärskar ryska grammatiken och ordförrådet,
 2. uppgifter med anknytning till ovannämnda kapitlen i Nikunlassis bok,
 3. en essäfråga ur Turgenevs verk, som besvaras på svenska eller finska.
För punkt a) ges 0-2 poäng, för punkt b) 0-4 poäng och för punkt c) 0-4 poäng. Sökanden måste få godkännbart resultat i provets samtliga delar. Delprovets resultat är godkännbart om sökanden får minst 1 poäng i del a), minst 1,5 poäng i del b) och 1,5 poäng i del c). De lingvistiska termer som nämns i Nikunlassis bok behöver inte användas på ryska.

Yleiset suoritusohjeet
Koe koostuu kolmesta erillisestä osasta. Osa I käsittää venäjän kieliopin ja sanaston hallintaa mittaavia tehtäviä. Osa II perustuu A. Nikunlassin kirjaan Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen. Osa III on esseekysymys luetusta kaunokirjallisesta teoksesta. Tarkemmat suoritusohjeet ovat kunkin tehtävän alussa.

Allmänna instruktioner
Provet består av tre olika delar. Del I omfattar uppgifter som mäter hur väl sökanden behärskar ryska grammatiken och ordförrådet. Del II är baserad på A. Nikunlassis bok Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen. Del III är en essäfråga om det lästa skönlitterära verket. Närmare anvisningar ges i början av varje uppgift.

Arvostelu
Kokeen maksimipistemäärä on 10. Osa I arvostellaan pistein 0 – 2, osa II pistein 0 – 4 ja osa III pistein 0 – 4. Koesuoritus on hyväksymiskelpoinen, jos hakija saa osasta I vähintään 1 pisteen sekä kummastakin muusta osasta vähintään 1,5 pistettä. Osien I ja II kaikkien tehtävien arvostelussa väärä vastaus ja vastaamatta jättäminen katsotaan samanarvoisiksi.

Bedömning
Provets maximala poängantal är 10. Del I bedöms med 0 – 2 poäng, del II med 0 – 4 poäng samt del III med 0 – 4 poäng. Provet är godkännbart genomfört om sökanden får minst 1 poäng för del I samt minst 1,5 för vardera av de övriga delarna. Vid bedömningen av samtliga uppgifter i delarna I och II betraktas fel svar och uteblivet svar som likvärdiga.

KOETEHTÄVÄT / PROVUPPGIFTER

Osa I / Del I

HUOM! Venäjän ё-kirjaimen pisteet on merkittävä näkyviin kaikissa osan 1 tehtävissä. Älä kirjoita vaihtoehtoja missään tehtävässä.
OBS! Prickarna över den ryska bokstaven ё bör sättas ut i samtliga uppgifter inom del 1. Skriv inga alternativ i någon av uppgifterna.

Tehtävä 1 / Uppgift 1

Käännä seuraavat lauseet venäjäksi. Kirjoita lukusanat kirjaimin.
Översätt följande satser till ryska. Skriv räkneorden med bokstäver.

 1. Viime viikolla veljeni olivat sairaina.
  Förra veckan var mina bröder sjuka.
 2. Syksyllä palasimme Venäjältä Suomeen.
  På hösten återvände vi från Ryssland till Finland.
 3. Nuorempi sisareni on syntynyt huhtikuun lopussa.
  Min yngre syster är född i slutet av april.
 4. Kukaan perheessämme ei osaa soittaa kitaraa.
  Ingen i vår familj kan spela gitarr.
 5. Elokuva päättyi kello kymmenen jälkeen.
  Filmen slutade efter klockan tio.
 6. Minulla ei ole läheisiä ystäviä tässä kaupungissa.
  Jag har inga nära vänner i den här staden.
 7. Otan (futuuri) mukaani kaksi sanakirjaa ja viisi vihkoa.
  Jag ska ta med mig två ordböcker och fem häften.

Tehtävä 2 / Uppgift 2

Täydennä virkkeet sulkeissa annettujen sanojen oikeilla muodoilla. Lisää tarvittaessa prepositio. Sanat on annettu perusmuodossaan kuten sanakirjoissa ja sanalistoissa.
Fyll i meningarna med rätt form av orden som ges inom parentes. Tillägg en preposition om det behövs. Orden ges i sin grundform såsom i ordböcker och ordlistor.

 1. Все любят _________________________________________________(мой; дедушка).
 2. ______________________________________________________ (ваш; дочь) нужна помощь.
 3. Анна ________________________________________________________(прошлый; осень) поступила в университет. Она станет __________________________________(учительница).
 4. Моя подруга выходит замуж _________________________________ (известный; спортсмен).
 5. Он интересуется не только _______________________________________ (история), но и _______________________________________________________________________________ (современный; искусство).
 6. ___________________(прошлый; год) мы несколько раз ездили ____________(Россия).

Tehtävä 3 / Uppgift 3

Muuta seuraavissa lauseissa imperfektiiviset predikaattiverbit vastaavaksi preesensmuodoksi ja perfektiiviset predikaattiverbit vastaavaksi futuurimuodoksi. Nimeä aspekti kirjoittamalla lyhyemmälle viivalle IMPF, jos verbi edustaa imperfektiivistä aspektia, ja PERF, jos se edustaa perfektiivistä aspektia. (Koko lausetta ei tarvitse kirjoittaa uudelleen. Muunnetun verbimuodon on kongruoitava alkuperäisen subjektin kanssa.)

Ändra de imperfektiva predikatverben i följande satser till motsvarande presensform samt de perfektiva predikatverben till motsvarande futurumform. Nämn aspekten genom att skriva IMPF på det kortare strecket om verbet tillhör den imperfektiva aspekten, samt PERF om verbet tillhör den perfektiva aspekten. (Hela satsen behöver inte skrivas om. Den ändrade verbformen bör rätta sig efter det ursprungliga subjektet.)

IMPF/PERF muunnettu verbimuoto/ändrad verbform
 1. Дети ещё не спали.
 2. Я сидела в заднем ряду.
 3. Я встретила старого друга.
 4. Я нёс большой чемодан.
 5. Мы ничего не видели.
 6. Они часто ели кашу.
 7. Дедушку звали Антон.
 8. Мы ехали домой.
 9. Я купила телевизор.
 10. Они выпили всю водку.

Tehtävä 4 / Uppgift 4

Anna seuraavien adjektiivien yksinkertainen komparatiivimuoto sekä suomalainen (tai ruotsalainen) vastine.
Ge den enkla komparativformen samt den svenska (eller finska) motsvarigheten till följande adjektiv.

komparatiivi / komparativ vastine / motsvarighet
 1. дешёвый
 2. красивый
 3. широкий
 4. высокий
 5. короткий
 6. тихий
 7. глубокий
 8. низкий

Tehtävä 5 / Uppgift 5

Muunna alleviivatut rakenteet samaa tarkoittaviksi sivulauseiksi. Kirjoita muunnetut virkkeet kokonaisuudessaan.
Ändra de understrukna konstruktionerna till bisatser med samma betydelse. Skriv ut de ändrade meningarna i sin helhet.

 1. Я живу в городе, находящемся на южном побережье Финляндии.
 2. Написав письмо, я пойду в библиотеку.
 3. Мне нравится статья, написанная твоей сестрой.
 4. Отдыхая на Канарских островах, мы познакомились с симпатичной старушкой из Москвы.

Osa II / Del II

Vastaa kaikkiin neljään tehtävään suomeksi tai ruotsiksi.
Besvara samtliga fyra uppgifter på svenska eller finska.

1. Vertaa seuraavia lauseita poistotestiä ja parafraasitestiä käyttäen.
Jämför följande satser med hjälp av en elimineringstest och en parafrastest.
(a) Она умерла молодой.
(b) Она выглядела усталой.

2. Määrittele seuraavat kielitieteelliset käsitteet. Anna jokaisesta käsitteestä yksi esimerkki venäjän, suomen tai ruotsin kielestä.
Definiera följande språkvetenskapliga begrepp. Illustrera varje begrepp med ett exempel från ryskan, svenskan eller finskan.
(a) affiksaatio / affixering
(b) johtobaasis / avledningsbas
(c) referentti / referent
(d) käännöslaina / översättningslån
(e) vartalonpelkistyminen / stamförenkling
(f) prototyyppi / prototyp
(g) interfiksi / interfix
(h) idiomaattinen merkitys / idiomatisk betydelse

3. Selosta lyhyesti (enintään 6 virkettä), mitä kielimuotoja eli rekistereitä sosiologit ja kielitieteilijät katsovat nykyvenäjässä olevan ja mikä erottaa näitä kielimuotoja toisistaan.
Förklara i korthet (högst 6 meningar) vilka språkformer eller register som finns i det moderna ryska språket enligt sociologer och lingvister, samt hur dessa språkformer skiljer sig från varandra.

4. Anna leksikaalisen semantiikan termi sille suhteelle, jossa sanat ovat keskenään. (Tarkempia selityksiä ei tarvita. Kuhunkin osatehtävistä (a) – (h) riittää vastaukseksi 1 – 2 sanaa.)
Ge ett begrepp inom lexikalisk semantik för det förhållande som orden har med varandra. (Inga ytterligare förklaringar behövs. Var och en av deluppgifterna (a) – (h) kan besvaras med 1 – 2 ord.)
(а) пол ’lattia/golv’ – пол ’sukupuoli/kön’
(b) муж – супруг ’puoliso/make’
(c) истинный ’todellinen/verklig’ – ложный ’valheellinen/falsk’
(d) дать – получить
(e) собака – далматинец ’dalmatiankoira/dalmatinerhund’
(f) тело ’ruumis/kropp’ – нога
(g) грязь ’lika, kura/smuts, slask’ – грязи ’mutakylvyt/gyttjebad’ – поехать на грязи
(h) кот – код

Osa III / Del III

Kirjoita essee (150 – 300 sanaa) alla annetusta aiheesta.
Skriv en essä (150 – 300 ord) om följande tema.

Maailmankatsomusten yhteentörmääminen Ivan Turgenevin romaanissa Isät ja lapset

Sammanstötningen mellan olika världsåskådningar i Ivan Turgenjevs roman Fäder och söner


©Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto