Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

RANSKALAINEN FILOLOGIA / FRANSK FILOLOGI

Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsprovuppgifter 2004

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

 1. Etudes de français: approches et aspects. Recueil édité par Eva Havu et Juhani Härmä. Publications du Département des langues romanes 13,
 2. Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit.

Valintakokeessa edellytetään ranskan peruskieliopin ja -sanaston hallintaa sekä kykyä omaksua ja analysoida ranskankielistä tekstiä. Koe muodostuu näitä taitoja testaavista tehtävistä:

- Kielitaitoa mittaavat osat ovat

 1. tiivistelmä (suomeksi tai ruotsiksi) koetilanteessa jaettavasta ranskankielisestä tekstistä sekä tekstiin perustuvia kysymyksiä (0-2 pistettä),
 2. käännös suomesta tai ruotsista ranskaan (0-3 pistettä),
 3. - ja muita taitoja mittaava osa

 4. luettuihin teoksiin pohjautuvia tehtäviä (suomeksi/ruotsiksi ja ranskaksi, 0-5 pistettä). (0-2),

Kokeen kaikista osista on selviydyttävä hyväksyttävästi. Osa on suoritettu hyväksyttävästi, jos sen enimmäispistemäärästä on saatu vähintään puolet. Kokeen kokonaispistemäärän on kuitenkin oltava vähintään 5,0.

Fordringar och provtyp:

 1. Etudes de français: approches et aspects. Recueil édité par Eva Havu et Juhani Härmä. Publications du Département des langues romanes 13,
 2. Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit.

I urvalsprovet fordras att sökanden behärskar det franska språkets grundläggande grammatik och ordförråd samt har förmåga att tillägna sig och analysera franska texter. Provet består av uppgifter som testar den sökande i dessa avseenden:

- språkkunskaper mäts genom

 1. ett sammandrag (på svenska eller finska) av en franskspråkig text som delas ut vid provet samt frågor baserade på texten (0-2 poäng),
 2. en översättning från svenska eller finska till franska (0-3 poäng),
 3. - andra kunskaper genom

 4. uppgifter som baserar sig på de lästa böckerna (på finska/på svenska och på franska; 0-5 poäng). (0-2),

Sökanden måste få godkännbart resultat i provets samtliga delar. Delprovets resultat är godkännbart om sökanden får minst hälften av maximipoängen för den delen. Sökandens sammanlagda poängtal måste dock vara minst 5,0.

KOETEHTÄVÄT / PROVUPPGIFTER

Tehtävä I / Uppgift I

Tiivistelmä / Resume

 1. Expliquez brièvement en français, avec vos propres mots, quel est le sens dans ce contexte de la phrase soulignée « Aujourd’hui le danger est écarté, mais le préjugé demeure. »
 2. Lisez le texte en annexe et faites-en un résumé en finnois ou en suédois d’environ 150 mots (170 mots au maximum), en soignant bien votre expression. Donnez un titre à votre résumé.

Tehtävä II / Uppgift II

Traduisez en français.

1920-luvulla Antoine de Saint-Exupéry toimi *Aéropostalen lentäjänä Etelä-Amerikassa. Menestyskirjailija Saint-Exupérystä tuli Yölennon myötä vuonna 1931. Sen jälkeen kun Saksan joukot olivat miehittäneet Ranskan toisen maailmansodan alussa, Saint-Exupéry lähti Yhdysvaltoihin, missä hän vietti yli kaksi vuotta maanpaossa. Siellä hän kirjoitti kuuluisimman teoksensa Pikku prinssin. 6. huhtikuuta 1943 Saint-Exupéry lähti *liittoutuneiden Pohjois-Afrikan -joukkoihin lentäjäksi. Vaikka hän oli vasta 44-vuotias, hän oli huonossa kunnossa monien vakavien lento-onnettomuuksien seurauksena. Eräänä päivänä hän ei palannut *tiedustelulennolta. Ei tiedetä, ampuivatko saksalaiset *hävittäjät hänen koneensa alas, vai tekikö hän itsemurhan palatakseen kotitähdelleen kuten pikku prinssi. Toukokuussa 2000 sukeltajat löysivät Välimeren pohjasta Marseillen edustalta lentokoneen kappaleita. On mahdollista, että nämä ovat kuuluisan kirjailijan lentokoneen jäänteet.

Aéropostale > Aéropostale, f
liittoutuneet > Alliés, m pl
tiedustelulento > vol de reconnaissance, m
hävittäjä > chasseur, m

På 1920-talet var Antoine de Saint-Exupéry pilot vid *Aéropostale i Sydamerika. Han blev en berömd författare med Nattflygning 1931. Efter att de tyska trupperna ockuperat Frankrike i början av andra världskriget, for Saint-Exupéry till Förenta Staterna, där han tillbringade över två år i landsflykt. Där skrev han sitt mest berömda verk, Lille prinsen. Den 6 april 1943 anslöt han sig till de *allierades trupper i Nordafrika som pilot. Trots att han var endast 44 år gammal, var han vid dålig hälsa som en följd av många allvarliga flygolyckor. En dag kom han inte tillbaka efter en *spaningsflygning. Man vet inte om de tyska *jaktplanen sköt ner hans plan eller om han begick självmord för att som den lille prinsen återvända till sin hemstjärna. I maj år 2000 hittade dykare flygplansdelar på Medelhavets botten utanför Marseille. Det är möjligt att de är rester av den berömda författarens flygplan.

Aéropostale > Aéropostale, f
allierade > Alliés, m pl
spaningsflygning > vol de reconnaissance, m
jaktplan > chasseur, m

Tehtävä III / Uppgift III

Teoriakysymykset / Teorifrågor

[Tehtävän liitteenä ote teoksesta / bilaga ur verket Antoine de Saint-Exupéry, Vol de nuit]

Considérez le tout début du roman, cité au-dessus, d’abord d’un point de vue grammatical et, ensuite, d’un point de vue littéraire en répondant brièvement aux questions suivantes en français :

 1. Quels sont les sujets nominaux du premier paragraphe? Trouvez deux traits sémantiques propres à ces mots.
 2. Nommez quatre sous-classes appartenant à la catégorie des déterminants. Trouvez un exemple de chaque classe dans le texte donné.
 3. À partir d’une analyse narrative sur l’ensemble du roman en question, comment définissez-vous le statut de Rivière et celui de Fabien ? Donnez des arguments.
 4. Caractérisez le texte ci-dessus du point de vue de la vitesse narrative (G. Genette) utilisée. Donnez des arguments à l’appui.

©Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto