Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten


GERMAANINEN FILOLOGIA / GERMANSK FILOLOGI

Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsuppgifter 2004

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

Valintakokeessa edellytetään seuraavaa:

 1. lukion saksan kielen hyvin omaksuttu oppimäärä,
 2. Heikki J. Hakkarainen - Hannele Kohvakka - Aino Kärnä - Outi Päivänsalo (toim.): Saksan kielestä ja kulttuurista. Yliopistopaino,
 3. Marja-Leena Piitulainen - Ursula Lehmus - Irma Sarkola: Saksan kielioppi,
 4. kykyä analysoida saksankielistä kirjallisuutta lyhyen tekstinymmärtämiskokeen pohjalta.

Valintakokeessa on tehtäviä, jotka mittaavat saksankielisen tekstin ymmärtämistä, saksankielisen tekstin tuottamista ja saksan koulukieliopin hyvää hallintaa. Lisäksi koe sisältää tehtäviä ja kysymyksiä luettavien kirjojen pohjalta.

Kokeessa on 4 eri osiota:

 1. tehtäviä teoksesta Saksan kielestä ja kulttuurista (0-2,5 pistettä),
 2. tehtäviä teoksesta Saksan kielioppi (0-3 pistettä),
 3. luetun ymmärtämis-, sanasto- ja analyysitehtäviä (0-2 pistettä) ja
 4. esseekysymys valintakokeessa jaettavan kaunokirjallisen tekstin (1-1,5 sivua) perusteella, kysymykseen vastataan saksaksi (0-2,5 pistettä).

Kokeen kaikista osioista on selviydyttävä hyväksyttävästi. Osio on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa vähintään 1/3 sen maksimipistemäärästä.

Huomautus: Voit halutessasi hakea sekä germaaniseen filologiaan että saksan aineenopettajan koulutusohjelmaan. Germaanisen filologian valintakoe on sama koe kuin saksan aineenopettajan koulutusohjelman kirjallinen koe.

Fordringar och provtyp:

I urvalsprovet förutsätts följande:

 1. gott behärskande av gymnasiets kurs i tyska,
 2. Hakkarainen - Kohvakka - Kärnä - Päivänsalo (red.): Saksan kielestä ja kulttuurista. Yliopistopaino,
 3. Marja-Leena Piitulainen - Ursula Lehmus - Irma Sarkola: Saksan kielioppi,
 4. förmåga att analysera tyskspråkig litteratur på basen av ett kort textförståelseprov.

Urvalsprovet består av uppgifter som mäter förmågan att förstå tyskspråkig text, förmågan att producera text på tyska och som förutsätter gott behärskande av den tyska skolgrammatiken. I provet ingår även uppgifter och frågor som baserar sig på de till provet lästa böckerna.

Provet består av fyra delar:

 1. uppgifter ur boken Saksan kielestä ja kulttuurista (0-2,5 poäng),
 2. uppgifter ur boken Saksan kielioppi (0-3 poäng),
 3. läsförståelse-, vokabulär- och analysuppgifter (0-2 poäng) och
 4. en essäfråga som baserar sig på en 1-1,5 sidor lång skönlitterär text som delas ut vid provtillfället och som skall besvaras på tyska (0-2,5 poäng).Sökanden måste få godkännbart resultat i provets samtliga delar. Delprovets resultat är godkännbart om sökanden får minst 1/3 av deluppgiftens maximala poängtal.

Anmärkningar: Om du vill kan du söka samtidigt till både germansk filologi och utbildningsprogrammet för ämneslärare i tyska. Urvalsprovet i germansk filologi är samma som det skriftliga provet i utbildningsprogrammet för ämneslärare i tyska.

Koetehtävät / provuppgifter

Kokeen osiot
Provets delar
Maksimipistemäärä / alin hyväksyttävä pistemäärä
Poäng: max. / lägsta godkännbara
Osa I / Del I: Kirjatesti /
Bokprov
(Saksan kielestä ja kulttuurista)
maks. / max. 25 p. / min. 9 p.
Osa II / Del II: Kielioppi / Grammatik maks. / max. 30 p. / min. 10 p.
Osa III / Del III:
Sanasto ja tekstinymmärtäminen /
Ordförråd och textförståelse
maks. / max. 20 p. / min. 7 p.
Osa IV/ Del IV: Kirjallisuus / Litteratur
("San Salvador")
maks. / max. 25 p. / min. 9 p.
Yhteensä / Sammanlagt maks. / max. 100 pistettä / poäng

Valintakokeen jokainen osio on suoritettava hyväksyttävästi, muuten koko koe hylätään.
Den sökande måste få godkänt resultat i provets samtliga delar, annars underkänns provet.

Osa I Kirjatesti (maks. 25 koepistettä) / Del I Bokprov (max. 25 provpoäng)

(Hakkarainen - Kohvakka - Kärnä - Päivänsalo: Saksan kielestä ja kulttuurista)

I A (maks. 10 koepistettä / max. 10 provpoäng)

Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin?
Tehtävästä saa pisteitä seuraavasti:
oikea vastaus: 1 piste, väärä vastaus: -0,5 pistettä, vastaamatta jättäminen: 0 pistettä.

Är följande påståenden sanna eller falska?
Poäng ges enligt följande:
rätt svar: 1 poäng, felaktigt svar: -0,5 poäng, inget svar: 0 poäng.

 1. Saksan kieltä puhuu äidinkielenään yli 180 miljoonaa ihmistä maailmassa.
  Över 180 miljoner människor i världen talar tyska som modersmål.

 2. Eteläisen Saksan murteita nimitetään alasaksaksi (Niederdeutsch).
  Sydtyska dialekter kallas lågtyskan (Niederdeutsch).

 3. Idea yliopistosta, joka on valtiosta riippumaton ja jossa tulee voida sekä tutkia, opettaa ja oppia kaikilla tieteen aloilla akateemisen vapauden vallitessa, perustuu Wilhelm von Humboldtin ajatuksiin.
  Idén om ett universitet, som är oberoende av staten och där man kan forska, undervisa och studera inom alla vetenskapsområden under akademisk frihet, grundar sig på tankar av Wilhelm von Humboldt.

 4. Günter Grassin ns. Danzig-trilogia muodostuu teoksista Blechtrommel, Katz und Maus ja Hundejahre.
  Den s. k. Danzig-trilogin av Günter Grass består av verken Blechtrommel, Katz und Maus och Hundejahre

 5. Valenssiteorian mukaan lauserakenteen hallitsevana keskuksena on subjekti, johon kaikki muut pääjäsenet ovat dependenssi-riippuvuudessa.
  Enligt valensteorin bildas satsens dominerande centrum av subjektet, till vilket alla andra satsdelar står i dependens-beroende.

 6. Loppukovennus (Auslautverhärtung) tarkoittaa, että sanan/morfeemin/tavun lopussa ei esiinny soinnittomia konsonantteja.
  Slutljudsskärpning (Auslautverhärtung) innebär att det i slutet av ordet/morfemet/stavelsen inte förekommer några tonlösa konsonanter.

 7. Foneemi on kielen pienin yksikkö, jolla on merkitys.
  Fonemet är språkets minsta betydelsebärande enhet.

 8. Sanojen geliebt, Gebirge ja Gedränge alleviivatut osat ovat salkkumorfeemeja.
  De understrukna delarna ov orden geliebt, Gebirge och Gedränge är portmanteaumorfem.

 9. Tekoja, joita ei voida suorittaa muuten kuin kielen avulla, kutsutaan performatiivisiksi ilmaisuiksi.
  Handlingar som inte kan utföras på annat sätt än med hjälp av språket, kallas performativa uttryck.

 10. Kommunikaatiotilanteiden yleistyksiä, puheen käyttöalueita, nimitetään universaaleiksi.
  Generaliseringar av kommunikationssituationer, talets användningsområden, kallas universaler.

I B (maks. 9 koepistettä / max. 9 provpoäng)

Vastaa seuraaviin kysymyksiin mahdollisimman lyhyesti. Besvara följande frågor så kortfattat som möjligt.

Selitä lyhyesti, mitä kielentutkimuksessa tarkoitetaan IC-analyysilla, anna esimerkki (2 p.)
Förklara kort, vad man i språkforskning förstår med IC-analys, ge ett exempel. (2 p.)

Kuvaile germaanien kulttuurin tärkeimmät piirteet (2 p.) Beskriv de viktigaste dragen av germanernas kultur (2 p.)

Määrittele, mitä on morfologia (1 p.) Definiera begreppet morfologi (1 p.)

Luettele Saksan "kultaisen" 20-luvun kirjallisuuden 4 keskeisintä teosta (2 p.) Nämn de fyra mest centrala verken från det? tyska "gyllene" 20-talet (2 p.)

Kuvaile pidginsaksan tunnuspiirteet (2 p.) Beskriv pidgintyskans kännetecken (2 p.)

I C (maks. 6 koepistettä / max. 6 provpoäng)

Mitkä ovat lauseopin eli syntaksin tutkimuksen operationaaliset menetelmät? Havainnollista vastaustasi saksankielisten esimerkkien avulla.

Vilka är syntaxforskningens operationella metoder? Åskådliggör ditt svar med tyska exempel.

Osa II Kielioppi (maks. 30 koepistettä) / Del II Grammatik (max. 30 provpoäng)

(Piitulainen - Lehmus - Sarkola: Saksan kielioppi)

II A (maks. 15 koepistettä / max. 15 provpoäng)

Valitse aukkoihin tekstiyhteyteen parhaiten sopiva vaihtoehto annetuista vastausvaihtoehdoista. Vain yksi vaihtoehto on oikein. Monivalintatehtävistä saa pisteitä seuraavasti: oikea vastaus: 1 piste, väärä vastaus / vastaamatta jättäminen: 0 pistettä.

Välj det svarsalternativ av de givna som passar bäst i textsammanhanget. Endast ett alternativ är rätt. I flervalsuppgifterna ges poäng enligt följande: rätt svar: 1 poäng, felaktigt svar / inget svar: 0 poäng.

Schuften für den Frieden

Knochenarbeit und politische Diskussionen. Auch dabei kann man sich erholen. Zumindest bei einem Workcamp auf einem Hof in Nordirland, 1. _______ katholische und protestantische Kinder das friedliche Zusammenleben proben.

Auf der Wiese spielen Kinder mit 2. _______ _______ Schweinchen. Ein paar Meter weiter tobt ein Baseball-Turnier. Ferien auf dem Bauernhof eben. Das Besondere für Nordirland: Die Kinder stammen 3. _______ aus katholischen 3._______ auch aus protestantischen Familien. Im Glebe House an der Ostküste fragt 4. _______ , welche Religion ein Kind hat.

Maria aus dem Baskenland ist eine von sechs Teilnehmern eines Workcamps, die derzeit 5. _______ _______ der Kinder- und Jugendbegegnungsstätte bei der Arbeit helfen; sie räumen den Hof auf und kümmern sich 6. _______ die Kinder. Unsicher führt sie einen Esel am Zügel, während die kleine Caroline aufgeregt im Sattel hin und her rutscht.

"Für mich ist das die beste Art zu reisen", versichert Maria in 7. _______ Englisch, "so 8. _______ ich viel über das Land und die Menschen."

Jedes Jahr in den Sommermonaten reisen Freiwillige aus allen Teilen der Welt an, 9. _______ das Projekt mit ihrer Arbeitskraft zu unterstützen. Manche kommen nur für eine Woche, andere für Monate. Gemeinsam mit den acht festen Mitarbeitern 10. _______ sechs Stunden am Tag 10._______. Dafür ist die Unterkunft frei.

Derzeit wird der Hof entrümpelt und aufgeräumt. Ob Hühnerställe, Tische oder Spielgeräte - anscheinend alles soll an einen anderen Ort. Was haben die bloß mit all dem Zeug gemacht, stöhnt Peter aus Brüssel, 11._______ er Schrottmöbel und Bretter aus dem Schuppen zur Feuerstelle schleppt, wo 12. _______ verbrannt werden.

Aber der Job ist dem Studenten immer noch lieber, 13. _______ beispielsweise wie 14. _______ _______ den Hof zu schrubben oder im Garten Unkraut zu jäten.

Endlich "teabreak". Alle zwei Stunden sitzen die Erwachsenen bei Tee, Kaffee und Keksen zusammen, reden über die Arbeit, die politische Situation in Nordirland oder darüber, ob man abends ins Pub oder lieber an den nahe gelegenen Strand 15. _______ _______.

  1. worin
  2. dort
  3. wo
  4. da
  1. einem dicken
  2. einer dicken
  3. einen dicken
  4. eines dicken
  1. sowohl...als
  2. sowohl...dass
  3. entweder...sondern
  4. weder ...noch
  1. niemals
  2. jemand
  3. keiner
  4. mancher
  1. die Mitarbeiter
  2. die Mitarbeitern
  3. der Mitarbeitern
  4. den Mitarbeitern
  1. für
  2. um
  3. wegen
  4. auf
  1. gebrochen
  2. gebrochenes
  3. gebrochenem
  4. gebrochener
  1. kenne
  2. mag
  3. kann
  4. lerne
  1. um
  2. ohne
  3. für
  4. dass
  1. wurde ... gearbeitet
  2. - ... gearbeitet wurde
  3. wird gearbeitet ... -
  4. wird ... gearbeitet
  1. denn
  2. obwohl
  3. wann
  4. während
  1. ihnen
  2. seine
  3. man
  4. sie
  1. um
  2. wie
  3. so
  4. als
  1. andere Freiwillige
  2. anderen Freiwilligen
  3. andere Freiwilligen
  4. andere Freiwillig
  1. sollte gehen
  2. gehen sollte
  3. gehen sollen
  4. sollen gehen

II B (maks. 9 koepistettä / max. 9 provpoäng)

Täydennä allaolevan tekstin aukot tekstiyhteyteen sopivassa muodossa annettujen vihjeiden perusteella.

Oikea vastaus: 1 piste, väärä vastaus / vastaamatta jättäminen: 0 pistettä. [teksti poistettu]

Fyll i luckor i nedanstående text i den form som passar i textsammanhanget med hjälp av de givna tipsen.

Rätt svar: 1 poäng, felaktigt svar / inget svar: 0 poäng. [texten har tagits bort]

II C (maks. 6 koepistettä / max. 6 provpoäng)

Kirjoita vastauksesi suomeksi (n. 50 sanaa / vastaus).

Skriv ditt svar på svenska (ca. 50 ord / svar).

 1. Luettele saksan kielen infiniittiset verbinmuodot ja kerro, miten niitä käytetään
  Ange de infinita verbformerna i tyska språket och redogör för hur de används (3 p.)
 2. Mitkä ovat saksan objektimuodot? Anna jokaisesta myös saksankielinen esimerkki.
  Vilka är de tyska objektformerna? Ge också ett tyskt exempel på varje form (3 p.)

Osa III Sanasto ja tekstinymmärtäminen (maks. 20 koepistettä)

Del III Ordförråd och textförståelse (max. 20 provpoäng)

Lue alla oleva kertomus. [Liite: Peter Bichsel: San Salvador] /
Läs nedanstående berättelse. [Bilaga: Peter Bichsel: San Salvador]

III A (maks. 5 koepistettä / max. 5 provpoäng)

Ovatko seuraavat kertomukseen "San Salvador" pohjautuvat väittämät oikein vai väärin?

Tehtävästä saa pisteitä seuraavasti:
oikea vastaus: 1 piste, väärä vastaus / vastaamatta jättäminen: 0 pistettä.

Är de följande påståenden som baserar sig på berättelsen "San Salvador" sanna eller falska?

Poäng ges enligt följande:
rätt svar: 1 poäng, felaktigt svar / inget svar: 0 poäng.

 1. Er ist allein zu Hause.
 2. Seine Frau ist in der Chorprobe.
 3. Er schreibt einen Brief an seine Eltern.
 4. Es ist Mittwochabend.
 5. Er probiert seinen Kugelschreiber aus.

III B (maks. 5 koepistettä / max. 5 provpoäng)

Selitä mahdollisimman lyhyesti suomeksi seuraavat kertomuksessa "San Salvador" esiintyvät ilmaukset.
Förklara så kortfattat som möjligt på svenska följande uttryck som förekommer i berättelsen "San Salvador".

 1. die Initialen (1 P.)
 2. überfliegen (1 P.)
 3. der Bogen (1 P.)
 4. innehalten (1 P.)
 5. erschräke (1 P.)

III C (maks. 10 koepistettä / max. 10 provpoäng)

 1. Etsi kertomuksesta "San Salvador" antonyymi seuraaville ilmauksille. (3 p.)
  Hitta en antonym för foljande uttryck i berättelsen "San Salvador". (3 p.)

  1. einmal (1 P.)
  2. nachlässig (1 P.)
  3. das Radio einschalten (1 P.)

 2. Selitä seuraavien kertomuksessa "San Salvador" esiintyvien yhdyssanojen rakenne ja merkitys parafraasilla saksaksi mallin mukaan. (3 p.)
  Förklara struktur och betydelse för följande sammansatta ord som förekommer i berättelsen "San Salvador" med en parafras på tyska enligt modellen. (3 p.)

  Malli / modell:
  der Ringfinger - ist der vierte Finger der Hand, an dem man den Ehering trägt. /der Finger neben dem kleinen Finger
  1. die Wellenlinie (1 P.)
  2. das Kinoinserat (1 P.)
  3. die Gebrauchsanweisung (1 P.)
 3. Seuraavat verbit esiintyvät kertomuksessa "San Salvador". Taivuta verbit preesensin, imperfektin ja perfektin yksikön kolmannessa persoonassa. (4 p.)
  Följande verb förekommer i berättelsen "San Salvador". Böj verben i presens, imperfekt och perfekt singular 3 person. (4 p.)

  Malli / modell: warten --> wartet, wartete, hat gewartet
  1. erschrecken (1 P.)
  2. überfliegen (1 P.)
  3. lächeln (1 P.)
  4. sitzen (1 P.)

Osa IV Kirjallisuus (maks. 25 koepistettä)

Del IV Litteratur (max. 25 provpoäng)

Kirjoita vastauksesi saksaksi.
Skriv ditt svar på tyska.

Peter Bichsel: San Salvador

Was hat die Stadt San Salvador mit der Geschichte zu tun?

Schreiben Sie einen Aufsatz von 300 - 350 Wörtern und interpretieren Sie die Kurzgeschichte unter dem Aspekt ihres Titels. Folgende Fragen sollen dabei ebenfalls berücksichtigt werden:


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto