Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

ESPANJALAINEN FILOLOGIA / SPANSKA FILOLOGI

Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsprovuppgifter 2004

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

  1. Häkkinen, K.: Kielitieteen perusteet. Tietolipas 133, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
  2. tai
  3. Sigurd, B. Språk och språkforskning, Studentlitteratur.

Valintakokeessa on kolme osaa:
1. Teoriaosa, jossa edellytetään esseemuotoisia vastauksia suomeksi tai ruotsiksi. Kysymyksiin valmistaudutaan lukemalla toinen edellä mainituista teoksista (0-4 pistettä),
2. Kieliopillinen analyysi, esim. lauseenjäsennystä, suomeksi tai ruotsiksi, koetilanteessa annettavasta espanjankielisestä tekstistä (0-2 pistettä),
3. Käännös suomesta tai ruotsista espanjaan (0-4 pistettä).
Valintakokeessa vaaditaan espanjan peruskieliopin ja -sanaston hallintaa, ja siihen voi kielitaidon osalta valmistautua lukemalla esim. lukiossa käytettäviä espanjan oppikirjoja ja espanjankielisiä lehtiä.
Kokeen kaikista osista on selviydyttävä hyväksyttävästi. Osa on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa siitä vähintään 1,0 pistettä. Kokeen kokonaispistemäärän on kuitenkin oltava vähintään 5,0 pistettä.

Fordringar och provtyp:

  1. Häkkinen, K.: Kielitieteen perusteet. Tietolipas 133, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
  2. eller
  3. Sigurd, B. Språk och språkforskning, Studentlitteratur.

Urvalsprovet består av tre delar:
1. en teoridel, som förutsätter svar i essästil på svenska eller finska. Sökanden förbereder sig för frågorna genom att läsa endera av ovannämnda verk. (0 - 4 poäng)
2. en grammatikalisk analys, t.ex. satsanalys på svenska eller finska av en spansk text som delas ut i provet. (0 - 2 poäng)
3. en översättning från svenska eller finska till spanska. (0 - 4 poäng)
Urvalsprovet kräver att sökanden behärskar spanskans grundläggande grammatik och ordförråd. Med tanke på språkkunskapen kan sökanden förbereda sig genom att läsa t.ex. spanskspråkiga tidningar och de läroböcker i spanska som används i gymnasiet.
Sökanden måste få godkännbart resultat i samtliga delar av provet. En del är godkännbart genomförd om sökanden får minst 1,0 poäng för den. Totalantalet poäng i provet skall likväl bli minst 5,0 poäng.

Koetehtävät
Valintakokeessa on kolme osaa: I Teoriaosa, jossa edellytetään esseemuotoisia vastauksia suomeksi tai ruotsiksi. (0-4 pistettä) II Kieliopillinen analyysi suomeksi tai ruotsiksi espanjankielisestä tekstistä. (0-2 pistettä) III Käännös suomesta tai ruotsista espanjaan (0-4 pistettä). Kokeen kaikista osista on suoriuduttava hyväksyttävästi. Osa on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa siitä vähintään 1,0 pistettä. Kokeen kokonaispistemäärä on kuitenkin oltava vähintään 5,0 pistettä.

Provuppgifter
Provet består av tre delar: I Teoridel, som besvaras på svenska i essästil (0-4 poäng). II Grammatisk analys av en spansk text (0-2 poäng). III Översättning från svenska till spanska (0-4 poäng). Sökanden måste få godkännbara resultat i samtliga delar av provet. En del är godkännbart genomförd om sökanden får minst 1,0 poäng för den. Totalantalet i provet skall likväl bli minst 5,0 poäng.

I osa. Teoria (4 p.)


Vastatkaa suomeksi esseemuodossa konseptipaperille. Antakaa esimerkkejä. (Häkkinen)
1. Prahan strukturalistit (2 p.)
2. Kielen universaalit (0,5)
3. Filologia (0,5)
4. Semanttiset kentät (0,5 p.)
5. Morfeemin määrittely (0,5 p.)

Del I. Teori (4 p.)


Svara på svenska i essästil på konceptpapper. Ge exempel. (Sigurd)
1. Fonetik och fonologi (2,0 p.)
2. Språkliga variationens faktorer (0,5 p.)
3. Språk och nationell statsbildning (0,5 p.)
4. Morfem och allomorfer (0,5 p.)
5. Grammatikalitet och acceptabilitet (0,5 p)

II osa. Kieliopillinen analyysi (0-2 p.)


A. Etsikää seuraavan sivun tekstistä seuraavat muodot; kirjoittakaa lause, jossa kysytty muoto esiintyy, konseptipaperille ja alleviivatkaa etsittävä kohta. (Yhteensä 1,40 p.).
1. Substantiivista ja adjektiivista muodostuva predikatiivi.
2. Infinitiivi suorana objektina (akkusatiiviobjektina).
3. Neutrinen artikkeli.
4. Resiprookkipronomini.
5. Sivulause suorana objektina (akkusatiiviobjektina).
6. Relatiivilause, jossa relatiivipronominina on que.
7. Yksikön 3. persoonan maskuliinin epäsuora objekti (datiiviobjekti).

B. Mikä lauseenjäsen on seuraavassa alleviivattu sana? (Yhteensä 0,60 p.)
8. Le vi muy pocas veces enfadado.
9. Ahora ya los niños tienen los juguetes hechos.

[TEKSTI :El siguiente pasaje es extracto de una entrevista con el golfista español Severiano Ballesteros. (El País Semanal, 18.11.2003)]


Del II. Grammatikalisk analys, (0-2 poäng)


A. Sök i texten på följande sida nedanstående former; skriv på konceptpapper den sats där den efterfrågade formen förekommer, och stryk under den. (Sammanlagt 1,40 p.)
1. Predikatsfyllnad som består av substantiv och adjektiv.
2. Infinitiv som direkt objekt (ackusativobjekt).
3. Neutrumformen av artikeln.
4. Ett reciprokpronomen.
5. En bisats som direkt objekt (ackusativobjekt).
6. En relativsats med que som relativpronomen.
7. Indirekt objekt, 3:e person maskulinum singularis.

B. Vilken satsdel är det understrukna ordet i följande satserna? (Sammanlagt 0,60 p.)
8. Le vi muy pocas veces enfadado.
9. Ahora ya los niños tienen los juguetes hechos.

[TEXTEN: El siguiente pasaje es extracto de una entrevista con el golfista español Severiano Ballesteros. (El País Semanal, 18.11.2003)]


III Käännös suomesta espanjaan (0-4 p.)


Kääntäkää seuraavat lauseet niin sanatarkasti kuin mahdollista. Jos ette tiedä jonkin sanan vastinetta, yrittäkää korvata se jollakin merkitykseltään läheisellä sanalla. Arvostelussa pääpaino on kielioppiasioilla.

1. Viime lauantaina eräs ystäväni soitti minulle ja sanoi haluavansa tavata minut, sillä hänellä oli minulle tärkeää asiaa. Hän oli luonani kaksi ja puoli tuntia, mutten vieläkään tiedä, mikä tuo asia oli.
2. Viisitoistavuotiaana olin töissä kaupassa kesällä ja vanhempani lupasivat, että voisin tehdä antaitsemillani rahoilla, mitä haluan. Varmaankin he toivoivat, että tallettaisin osan ansioistani pankkiin. Niin ei tapahtunut, vaan tuhlasin kaiken parissa päivässä.
3. Isoäitini ei ymmärrä, että maailma on muuttunut niistä ajoista, kun hän oli nuori. Hänen nuoruudessaan oli hyvin harvinaista, että nainen ajoi autoa. Hän ei uskalla tulla mukaan, kun minä ajan.
4. Isäni täyttää ensi viikolla viisikymmentä vuotta. Aiomme antaa hänelle lahjaksi uuden nojatuolin, mutta emme ole vielä keksineet, miten voimme kuljettaa sen kotiin ilman, että hän näkee sitä ennen syntymäpäiväänsä.
5. Lähtiessämme lomalle jätimme kasvit ystävälleni Martalle, jotta hän kastelisi niitä. Kun palasimme kotiin, kaikki kasvit olivat kuolleet. "Mitä olet tehnyt nille?", kysyin. "Olen hoitanut niitä todella hyvin. Olen kastellut niitä monta kertaa päivässä. En ymmärrä, miten tässä on näin voinut käydä."
6. Julia istui bussissa ja huomasi, että eräs rouva, joka ei ollut kovinkaan vanha, seisoi käytävällä ja katsoi häntä. Rouva näytti hyvin vihaiselta. Julia ollut töissä kymmenen tuntia ja tunsi itsensä hyvin väsyneeksi. Hän sanoi: "Jos olisitte pyytänyt minulta tätä paikkaa, olisin antanut sen teille. Mutta te ette sanonut mitään."Del III Översättning från svenska till spanska (0-4 p.).


Översätt de följande satserna så ordagrannt som möjligt. Om ni inte känner till motsvarigheten till något ord, kan ni försöka ersätta det med ett annat ord med liknande betydelse. I evalueringen är grammatiken viktigast.
1. I lördags fick jag ett telefonsamtal från en vän till mig, som sa att han skulle vilja träffa mig, för han hade någonting viktigt att berätta mig. Han var hos mig i två och en halv timme, men jag vet fortfarande inte, vad den där viktiga saken var.
2. När jag var femton år, arbetade jag i en butik på sommaren, och mina föräldrar lovade att jag skulle få göra vad jag vill med pengarna som jag förtjänade. Säkert hoppades de att jag skulle sätta in i banken en del av pengarna. Så hände inte, utan jag slösade bort allt på ett par dagar.
3. Min mormor förstår inte, att världen har förändrats sedan hon var ung. I hennes ungdom var det mycket sällsynt att en kvinna körde bil. Hon vågar inte komma med när jag kör.
4. Min pappa ska fylla femtio år nästa vecka. Vi tänker ge honom en ny fåtölj i gåva, men vi har inte ännu kunnat hitta på hur vi kan transportera den hem utan att han ser den före hans födelsedag.
5. När vi åkte på semester lämnade vi växterna till min väninna Marta, för att hon skulle vattna dem. När vi kom hem, hade alla växterna dött. "Vad har du gjort med dem?", frågade jag. "Jag har skött dem riktigt bra. Jag har vattnat dem flera gånger om dagen. Jag förstår inte hur detta kan ha hänt."
6. Julia satt i bussen och märkte att en dam, som inte var särskilt gammal, stod i gången och tittade på henne. Damen såg riktigt arg ut. Julia hade arbetat i tio timmar och kände sig mycket trött. Hon sade åt henne: "Om ni hade bett mig om den här platsen, så skulle jag har gett den åt er. Men ni sade ingenting."


©Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto