Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE /ALLMÄN LITTERATURVETENSKAP

Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsuppgifter 2004

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

  1. Pesonen, P. & Suni, T. (toim.), Venäläinen formalismi. Antologia, sivut 7-200, 222-281 ja 321-339. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
  2. 2. Cercas, J., Salamiin soturit. WSOY.

Kokeessa on kaksi tehtävää, joilla testataan asiasisällön jäsentynyttä hallintaa ja sen itsenäistä yhdistelykykyä. Kokelaalta edellytetään taitoa soveltaa kriittisesti teoreettista kirjallisuutta sekä koetta varten luettuun kaunokirjalliseen teokseen että koetilanteessa annettavaan kaunokirjalliseen tekstiin.
Molemmat tehtävät arvostellaan pistein 0-5. Kokeen molemmista tehtävistä on selviydyttävä hyväksyttävästi. Tehtävä on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa vähintään 1/3 tehtävän maksimipistemäärästä. Kokeen kokonaispistemäärän on kuitenkin oltava vähintään 4.

Fordringar och provtyp:

  1. Pesonen, P. & Suni, T. (toim.), Venäläinen formalismi. Antologia, sivut 7-200, 222-281 ja 321-339. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
  2. Cercas, J., Salamiin soturit. WSOY.

Provet omfattar två uppgifter, med vilka kontrolleras sökandens förmåga att behärska sakinnehållet på ett analytiskt sätt och självständigt kombinera det samt att kritiskt tillämpa den lästa teoretiska litteraturen både på det skönlitterära material som lästs för provet och på den skönlitterära text som utdelas vid provet.
Båda uppgifterna bedöms med poängen 0-5. Alla delar av provet måste klaras godkännbart. Delprovets resultat är godkännbart om sökanden får minst 1/3 av delprovets maximala poängtal. Det totala poängtalet för provet skall emellertid vara minst 4.


KOETEHTÄVÄT / PROVUPPGIFTER

Tee molemmat tehtävät. Vastaa tehtäviin koetta varten osoitetun kirjallisuuden pohjalta.
Gör båda uppgifterna. Basera dina svar på den för provet angivna litteraturen.


1. Motiivien sommittelu romaanissa Salamiin soturit. Sovella vastauksessasi teoksessa Venäläinen formalismi esitettyjä teoreettisia käsitteitä ja näkemyksiä.

1. Motivens sammansättning i romanen Salamiin soturit. Använd i ditt svar i verket Venäläinen formalismi framställda teoretiska begrepp och uppfattningar.


2. Määrittele seuraavat käsitteet teoksen Venäläinen formalismi perusteella:
koominen skaz; tarinan aika.
Molempien määritelmien maksimipituus on 100 sanaa. Analysoi näiden käsitteiden avulla oheista katkelmaa Nikolai Gogolin kertomuksesta. [Nikolai Gogol, Kertomus siitä miten Ivan Ivanovitš ja Ivan Nikiforovitš riitaantuivat keskenään, 1834.]

2. Definiera följande begrepp på basen av verket Venäläinen formalismi:
komisk skaz; fabelns tid.
Maximilängden för båda definitionerna är 100 ord. Analysera med hjälp av dessa begrepp det bifogade fragmentet från en bärettelse av Nikolaj Gogol. [Nikolaj Gogol, Berättelsen om hur Ivan Ivanovitj och Ivan Nikiforovitj blev ovänner, 1834.]© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto