Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

TEATTERITIEDE /TEATERVETENSKAP

Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsuppgifter 2004

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

  1. Artikkeli Koski, P.: Teatterinhistorioitsija, aika ja konteksti: Tukholman vuoden 1966 Puntila eri perspektiiveistä. Ennen ja nyt - historian tietosanomat -verkkolehti 1/2003. Artikkelin voi myös tilata omakustannushintaan teatteritieteen toimistosta, p. (09) 191 23079.
  2. Artikkelit Kytömaa, K.: Pienteatterien pioneeri, s. 17-52; Koski, P.: Strindbergiä kolmella vuosikymmenellä, s. 191-210; Paavolainen, P.: Vanha Jurkka ja kotimainen draama Emmin kaudella, s.246-269 teoksessa Kytömaa, K. (toim.), Jurkka - teatteri huoneessa. Like, 2003.
  3. Artikkeli Heinonen, T. - Reitala, H.: Dramatisoitua todellisuutta, s. 9-74, teoksessa Heinonen, T. - Reitala, H. (toim.): Dramaturgioita. Näkökulmia draamateorian, dramaturgian ja draama-analyysin ongelmiin. Palmenia-kustannus, 2001.
  4. Ruohonen, L.: Kuningatar K. Lasipalatsi, 2002.

Kokeessa on kaksi tehtävää, joilla kontrolloidaan asiasisällön jäsentynyttä hallintaa ja kokelaan kykyä yhdistellä ja soveltaa lukemaansa teoreettista kirjallisuutta koetta varten luettuun kaunokirjalliseen ja tutkimukselliseen aineistoon. Molemmat tehtävät arvostellaan pistein 0-5. Koe on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa molemmista tehtävistä vähintään 2 pistettä, jolloin kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.

Fordringar och provtyp:

  1. Artikeln Koski, P.: Teatterinhistorioitsija, aika ja konteksti: Tukholman vuoden 1966 Puntila eri perspektiiveistä. Ennen ja nyt - historian tietosanomat -verkkolehti 1/2003. Artikeln finns på webbsidan. Säljs till självkostnadspris av kansliet för teatervetenskap, tel. (09) 191 23079.
  2. Artiklarna Kytömaa, K.: Pienteatterien pioneeri, s. 17-52; Koski, P.: Strindbergiä kolmella vuosikymmenellä, s. 191-210; Paavolainen, P.: Vanha Jurkka ja kotimainen draama Emmin kaudella, s.246-269 i verket Kytömaa, K. (red.), Jurkka - teatteri huoneessa. Like, 2003.
  3. Artikeln Heinonen, T. - Reitala, H.: Dramatisoitua todellisuutta, s. 9-74, i verket Heinonen, T.- Reitala, H. (red.): Dramaturgioita. Näkökulmia draamateorian, dramaturgian ja draama-analyysin ongelmiin. Palmenia-kustannus, 2001.
  4. Ruohonen, L.: Kuningatar K. Lasipalatsi, 2002.

Provet består av två uppgifter, genom vilka man kontrollerar sökandens förmåga att analysera det sakliga innehållet och självständigt kombinera det samt tillämpa den teoretiska litteraturen på det lästa forskningsmaterialet och det skönlitterära materialet. Vardera uppgiften bedöms med 0-5 poäng. Provresultatet är godkännbart om sökanden får minst 2 poäng för vardera uppgiften.

Koetehtävät / Provuppgifter

1. Pohdi teatteritapahtumaa toisaalta historiallisena tapahtumana, toisaalta taideteoksena. Miten tämä kahtalaisuus havainnollistuu Pirkko Kosken tutkimuksessa Tukholman 1966 Herr Puntila och hans dräng Matti -esityksestä.
1. Begrunda teaterhändelsen å ena sidan som en historisk händelse och å andra sidan som ett konstverk. Hur åskådliggörs denna tvåfaldighet i Pirkko Koskis forskning om föreställningen Herr Puntila och hans dräng Matti i Stockholm 1966.

2. Selitä Aristoteleen määrittelemistä tragedian osatekijöistä seuraavat kolme: juoni, luonteet ja ajatus. Tarkastele juonta, luonteita ja ajatusta Laura Ruohosen näytelmässä Kuningatar K.
2. Förklara följande av Aristoteles definierade tre grundelement: fabel, karaktär och tänkande. Begrunda fabeln, karaktärer och tänkande i Laura Ruohonens pjäs Kuningatar K.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto