Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

NORDISK LITTERATUR / POHJOISMAINEN KIRJALLISUUS

Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsprovuppgifter 2004

Fordringar och provtyp:

  1. Holmberg, Claes-Göran och Olsson, Anders: Epikanalys. En introduktion. kapitlen 1-5 och 7-12. Studentlitteratur 1999.
  2. Hedlund, Tom: Att förstå lyrik. Ordfronts förlag, 1989 eller senare upplaga.
  3. Jansson, Tove: Bildhuggarens dotter.

Provet omfattar 2-3 uppgifter. För ett urvalsprov med godkänt resultat krävs att du aktivt behärskar det lästa och kan tillämpa det på analysen av ett skönlitterärt verk. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4. Anmärkningar: Uppgifterna i urvalsprovet ska besvaras på svenska.

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

  1. Holmberg, Claes-Göran och Olsson, Anders: Epikanalys. En introduktion. kappaleet 1-5 ja 7-12. Studentlitteratur 1999.
  2. Hedlund, Tom: Att förstå lyrik. Ordfronts förlag, 1989 tai myöh. painos.
  3. Jansson, Tove: Bildhuggarens dotter.

Kokeessa on 2-3 tehtävää, joissa on osoitettava luetun aktiivista hallintaa ja osattava soveltaa sitä kaunokirjallisen teoksen analyysissä. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4. Huomautuksia: Valintakokeessa on vastattava ruotsiksi.

Provuppgifter / Koetehtävät

1. Beskriv, med utgångspunkt i Tom Hedlunds bok Att förstå lyrik, på vilka olika sätt och i vilka olika syften naturen kan framställas i lyriken. Beskriv också hur naturen skildras och används i den bifogade dikten av Karin Boye. (5 p.) [Dikt: Karin Boye: Ja visst gör det ont, i Karin Boye: För trädets skull, 1935]
2. Beskriv med utgångspunkt i Claes-Göran Holmbergs och Anders Olssons bok Epikanalys. En introduktion vad termerna "intrig" och "tema" innebär och vilka olika typer av teman man kan undersöka i litterära verk. Diskutera sedan mot denna bakgrund intrig och teman i Tove Janssons Bildhuggarens dotter. (5 p.)


©Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto