Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

KOTIMAINEN KIRJALLISUUS / INHEMSK LITTERATUR

Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsuppgifter 2004

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

  1. Kantokorpi, M. - Lyytikäinen, P. - Viikari, A.: Runousopin perusteet. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus
  2. Lyytikäinen, P., Tonteri, P. (toim.): Romaanihenkilön muodonmuutoksia. Kuusi kirjoitusta henkilökuvauksesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003
  3. Lander, Leena: Käsky. WSOY, 2003.

Kokeessa on 2-3 erilaajuista tehtävää, joilla testataan asiasisällön hallintaa ja sen itsenäistä yhdistelykykyä. Kokelaalta edellytetään kykyä soveltaa kriittisesti teoreettista kirjallisuutta sekä koetta varten luettuun kaunokirjalliseen teokseen että koetilanteessa annettavaan kaunokirjalliseen tekstiin.

Fordringar och provtyp:

  1. Kantokorpi, M. - Lyytikäinen, P. - Viikari, A.: Runousopin perusteet. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus
  2. Lyytikäinen, P., Tonteri, P. (red.): Romaanihenkilön muodonmuutoksia. Kuusi kirjoitusta henkilökuvauksesta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003
  3. Lander, Leena: Käsky. WSOY, 2003.

    I provet ingår 2-3 uppgifter av olika omfattning och genom dem kontrolleras hur väl sökanden behärskar sakinnehållet och hans/hennes förmåga att självständigt kombinera innehållet. Sökanden förutsätts ha förmåga att kritiskt tillämpa den lästa teoretiska litteraturen både på den skönlitteratur som ingår i fordringarna och på den skönlitterära text som delas ut vid själva provet.

Koetehtävät / Provuppgifter

* Vastaa kaikkiin kysymyksiin.
* Vastausten suositeltava pituus on 2-4 sivua.
* Kirjoita kaikki kolme vastausta eri paperille.
* Muista merkitä vastauspapereihin nimi ja henkilötunnus.
* Kokeen kaikista tehtävistä on selviydyttävä hyväksyttävästi. Tehtävä on hyväksyttävästi suoritettu, jos vastauksesta saa vähintään 1/3 tehtävän maksimipistemäärästä. Kokeen kokonaispistemäärän on oltava kuitenkin vähintään 4.

* Svara på alla frågor.
* Önskad längd på svaren är 2-4 sidor.
* Skriv alla tre svar på skilda papper.
* Kom ihåg att skriva namn och personnummer på alla papper.
* Alla uppgifter måste genomföras godkännbart. Ett svar är godkännbart, om sökanden får minst 1/3 av uppgiftens maximala poängtal. Det totala poängtalet för provet skall dock vara minst 4.


1. Tarkastele Aaro Harjulan henkilökuvaa (Leena Landerin romaanissa Käsky) analysoimalla keinoja, joilla henkilökuva on rakennettu. Hyödynnä Runousopin perusteissa ja Päivi Tonterin artikkelissa "Luvattoman rakkauden lumo" (teoksessa Romaanihenkilön muodonmuutoksia) esiteltyjä käsitteitä. (max. 3 pistettä)

1. Undersök Aaro Harjulas karaktär (i Leena Landers roman Käsky) genom att analysera hur och med vilka medel karaktären konstrueras. Använd begrepp som presenteras i Runousopin perusteet och Päivi Tonteris artikel "Luvattoman rakkauden lumo" (i boken Romaanihenkilön muodonmuutoksia). (max. 3 poäng)

2. Tee selkoa passion käsitteestä Minna Maijalan artikkelin "Hauras tasapaino ja tuhoava passio" (teoksessa Romaanihenkilön muodonmuutoksia) pohjalta. Sovella käsitettä Leena Landerin romaaniin Käsky pohtimalla, miten passio näyttäytyy sotatuomari Emil Hallenbergin kohdalla. (max. 3 pistettä)

2. Klargör vad som menas med begreppet passion (passio) på basen av Minna Maijalas artikel "Hauras tasapaino ja tuhoava passio" (i boken Romaanihenkilön muodonmuutoksia). Exemplifiera begreppet genom att diskutera hur passionen framstår i Leena Landers roman Käsky beträffande auditör Emil Hallenberg. (max. 3 poäng)

3. Analysoi oheista Otto Mannisen runoa "Elinkautinen" (Säkeitä I, 1905) hyödyntämällä Runousopin perusteissa esiteltyjä analyysikäsitteitä. Tulkitse runoa analyysisi pohjalta. (max. 4 pistettä) [Liite on poistettu]

3. Analysera Otto Manninens bifogade dikt "Elinkautinen" (Säkeitä I, 1905) utgående från analysbegrepp som framförs i Runousopin perusteet. Tolka dikten på basen av din analys. (max. 4 poäng) [Bilaga har tagits bort]© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto