Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

ESTETIIKKA /ESTETIK

Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsuppgifter 2004

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

Shusterman, Richard: Taide, elämä ja estetiikka. Gaudeamus.
Kokeessa jaetaan valintakoeteokseen liittyvää tekstiaineistoa. Kysymykset pohjautuvat sekä valintakoeteokseen että kokeessa jaettavaan aineistoon. Kokeessa on 2 osaa, joilla kontrolloidaan asiasisällön jäsentynyttä hallintaa ja sen itsenäistä yhdistelykykyä sekä kokelaan kykyä soveltaa lukemaansa teoreettista kirjallisuutta jaettavaan tekstiaineistoon. Molempien osien alin hyväksyttävä pistemäärä on 2.

Fordringar och provtyp:

Shusterman, Richard: Taide, elämä ja estetiikka. Gaudeamus.
I provet utdelas textmaterial som anknyter till ovannämnda bok. Frågorna utgår både från boken och det utdelade materialet. Provet omfattar två delar som avser att kontrollera sökandens förmåga att analysera det sakliga innehållet och självständigt kombinera det samt tillämpa den lästa teoretiska litteraturen på det textmaterial som delas ut. Det lägsta godkännbara poängtalet för båda delarna av provet är 2.

KOETEHTÄVÄT / PROVUPPGIFTER

Vastaa molempiin kysymyksiin / Svara på båda frågorna

Vastausten tulee olla esseemuotoisia. Arvostelussa kiinnitetään huomiota asiasisällön hallintaan ja kykyyn itsenäisesti yhdistellä asiatietoja. Molemmat tehtävät arvostellaan pistein 0-5. Kummankin osion alin hyväksyttävä pistemäärä on 2.

Svaren skall vara i essäform. Vid bedömningen beaktas att man behärskar sakinnehållet och självständigt kan kombinera fakta. Båda frågorna bedöms med 0-5 poäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för vardera frågan är 2.

1. Erittele ja analysoi niitä argumentteja, joita Shusterman käyttää populaaritaiteen puolustamiseen esteettisin perustein. Tuo esiin myös ne vasta-argumentit, joita vastaan Shusterman puolustustaan rakentaa.

1. Specificera och analysera de argument som Shusterman använder för att försvara populärkonst på estetiska grunder. Anför också de motargument som Shustermans tar i beaktande i sitt försvar.

2. Lue kysymyspaperin ohessa jaettu tekstiote. Mitä oheinen teksti kertoo etiikan ja estetiikan suhteesta antiikin Kreikassa? Analysoi tekstinäytettä suhteessa siihen, mitä Shusterman kirjoittaa esteettisestä elämästä. [Liite: Michel Foucault: Seksuaalisuuden historia osa 2 - Nautintojen käyttö (s. 175-177). Helsinki: Gaudeamus, 1998. Suomentanut Kaisa Sivenius.]

2. Läs det bifogade textutdraget. Vad säger texten om relationen mellan etik och estetik i antikens Grekland? Analysera textudraget i förhållande till det som Shusterman skriver om det estetiska livet. [Bilaga: Michel Foucault: Sexualitetens historia del 2 - Njutningarnas bruk (s. 86-87) Göteborg: Daidalos, 2002. Översättning: Britta Gröndahl.]© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto