Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

NORDISKA SPRÅK (modersmålslinjen)

Fordringar och provtyp:

 1. teorifrågor ur Lindström, Fredrik: Jordens smartaste ord, Albert Bonniers Förlag 2002; Språkbruk 3/2002, Forskningscentralen för de inhemska språken
 2. analysuppgifter som baserar sig på Stroh-Wollin, Ulla: Koncentrerad nusvensk formlära och syntax, Studentlitteratur 1998,
 3. uppgifter som mäter sökandens språkfärdighet.
 4. För ett inträdesprov med godkänt resultat krävs att du har goda kunskaper i svenska och svensk grammatik och att du behärskar gymnasiekurserna väl. Inträdesprovet bedöms enligt följande: teorifrågorna 0-10, analysuppgifterna 0-10 och uppgifterna som mäter språkkunskap 0-10 poäng. Det slutgiltiga resultatet av provet bestäms utifrån medeltalet av de poäng du fått på varje delprov. Sökanden måste få godkännbart resultat i alla delar av provet. Det lägsta godkännbara poängtalet för ett delprov är 4.

  Anmärkningar: Uppgifterna i urvalsprovet skall besvaras på svenska.

Urvalsuppgifter 2004

Del I: Två essäfrågor baserade på Lindström, Fredrik, Jordens smartaste ord (10 p)
Del II: Grammatikuppgifter baserade på Stroh-Wollin, Ulla, Koncentrerad nusvensk formlära och syntax (10 p)
Del III: Språkfärdighet (10 p)

Inträdesprovet bedöms enligt följande: Varje del ger maximalt 10 p. Det slutliga poängtalet är ett medeltal av alla delar. För att bli godkänd måste du få minst 4 p för varje delprov.

Del I: Essäfrågor.

Formulera dina essäsvar så att de är högst en sida långa (två sidor om du skriver på varannan rad). I essäsvaren beaktas såväl innehållet som den språkliga utformningen.

1. Diskutera begreppet språk. Hur skiljer sig det mänskliga språket från andra arters kommunikationssystem? (5 p)

2. Vad avser Fredrik Lindström med "rikssvenska"? Hur har rikssvenskan uppstått? (5 p)

Del II: Grammatik

1. Definitioner (2 p).

 1. Vad avses med finita och infinita verbformer? Ge exempel.
 2. Vad avses med formellt subjekt och egentligt subjekt? Ge exempel.
 3. Vad avses med satsadverbial och TSR-adverbial? Ge exempel.
 4. Vad avses med huvudsats och bisats? Ge exempel.

2. Nominalfrasen (2 p). Markera i texten nedan.

I texten nedan är några substantiv understrukna. Vilka bestämningar tar de understrukna substantiven? Du behöver inte ange vad bestämningarna heter, endast tydligt stryka under de bestämningar som hör ihop med substantiven.

De kvinnliga samtalarna i mitt material använder betydligt flera uppbackningar än männen. De har också en större repertoar av uttryck. Kvinnorna använder flera utropande uppbackningar av typen usch, uäk och de har många uttalsvarianter på de vanligaste uppbackningarna. Kvinnor är aktiva uppbackare. Den viktigaste frågan är vad männen gör i stället för att backa upp. Uppbackningar är endast ett medel för att visa intresse och engagemang.

(Maria Green-Vänttinen i Universitas Helsingesis 3/2003, något förenklat)

Grammatikuppgifter (6 p).

 1. I det markerade stycket i texten ovan finns 4 meningar.
  Hur många fullständiga huvudsatser finns det?
  Hur många bisatser? (1 p)

 2. Vilka huvudsatser börjar med subjekt? Skriv ut dessa huvudsatser och ringa in subjekten. (1 p)
 3. Vilka huvudsatser börjar med adverbial? Skriv ut dessa huvudsatser och ringa in adverbialen (1 p)
 4. Diskutera den interpunktion Tove Jansson valt att använda. Vilken effekt har den i texten? (1,5 p)
 5. Vilken stilistisk effekt får valet av huvudsatsinledare i texten? (1,5 p)

Del III: Språkfärdighet

1. Definitioner (2,5 p).
Definiera skillnaden i betydelse och användning mellan följande ord. Sätt in dem i var sitt exempel.

2. Verb (2,5 p).
Hur konstrueras nedanstående verb med objekt (sak) och ev. indirekt objekt (person)? En del verb kan ha båda konstruktionerna. Modell: Köpa någon något/köpa något åt någon.

3. Lucktest (5 p).
Fyll i luckorna i de fristående meningarna nedan med ett lämpligt ord eller uttryck.

 1. Till den manliga samtalsstilen sägs höra att en i _______________ talar.
 2. Hon brukar ha svårt att _______________ beslut.
 3. Förhandsfavoriten Narva gjorde en _________________ figur under loppet och var slagen så fort tempot ökades under det sista varvet.
 4. Man ser lätt att de flesta husen på området har uppförts i kommunal ___________.
 5. Det är för tidigt att ___________ slutsatser ännu, men nog ger det här en fingervisning om konsekvenserna av det sänkta priset.
 6. Han har _______________ ett brott och nu ________________ han sitt straff i fängelset.
 7. En mycket god vän, värd att minnas, har gått ur ________________.
 8. Mordet på Moskvas man i Tjetjenien är det mest aktuella exemplet på hur illa ________________ det är med freden i Tjetjenien.
 9. Konstarterna följer i stort sett parallella utvecklingsbanor, även om det finns exempel på när de bryter sig __________________ från varandra.
 10. Man kan inte tvinga ______________ en text.

©Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto