Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

USKONTOTIEDE / RELIGIONSVETENSKAP

Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsuppgifter 2004

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

  1. Ketola, Kimmo et al.: Näköaloja uskontoon. Uskontotieteen ajankohtaisia suuntauksia. Kolmas, tarkistettu painos ja sen jälkeen tulleet painokset. Yliopistopaino 1998,
  2. Tiilikainen, Marja: Arjen islam. Somalinaisten elämää Suomessa. Vastapaino 2003.

Kokeessa on kaksi reaalikoetyyppistä tehtävää (vastattava luettavan kirjallisuuden pohjalta), jotka molemmat arvostellaan pistein 0-3, sekä yksi tehtävä, jossa vaaditaan itsenäistä kykyä yhdistellä ja soveltaa koetta varten luettua teoreettista kirjallisuutta kokeessa annettuun aineistoon. Tämä tehtävä arvostellaan pistein 0-4. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.

Fordringar och provtyp:

  1. Ketola, Kimmo et al.: Näköaloja uskontoon. Uskontotieteen ajankohtaisia suuntauksia. Tredje granskade upplaga eller senare. Yliopistopaino 1998,
  2. Tiilikainen, Marja: Arjen islam. Somalinaisten elämää Suomessa. Vastapaino 2003.

Provet består av två uppgifter av realprovstyp (besvaras utgående från den lästa litteraturen), som båda bedöms med 0-3 poäng, samt en uppgift som kräver självständig förmåga att kombinera och tillämpa den lästa teoretiska litteraturen på det material som ges i provet. Denna uppgift bedöms med 0 - 4 poäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.

Koetehtävät / Provuppgifter

Vastaa seuraaviin kolmeen kysymykseen esseen muodossa. Kokeen maksimipistemäärä on 10. Alin hyväksyttävä kokonaispistemäärä on 4.
Svara på de följande tre frågor i essäform. Maximpoäng i provet är 10. De lägsta godkända totalpoäng är 4.

1. Pakolaisuuden vaikutus islamin merkitykseen, tulkintaan ja käytäntöihin Suomessa asuvien somalinaisten elämässä. Vastaus kirjan Arjen islam pohjalta. Maksimipistemäärä: 3
1. Exilens påverkan på islams betydelse, tolkning och praktik i somaliska kvinnors liv som bor i Finland. Svara på basis av boken Arjen islam. Maximpoäng: 3

2. Sekularisaatioparadigma ja sen kritiikki. Vastaus kirjan Näköaloja uskontoon pohjalta. Maksimipistemäärä: 3
2. Sekularisationsparadigman och dess kritik. Svara på basis av boken Näköaloja uskontoon. Maximpoäng: 3

3. Millä tavoilla Tiilikaisen tutkimusta Arjen islam voi pitää esimerkkinä feministisestä uskonnontutkimuksesta sellaisena, kuin sitä kuvataan artikkelissa Uskonto ja vaietut naiset? Maksimipistemäärä: 4
3. På vilka sätt kan Tiilikainens forskning Arjen islam anses vara ett exempel på feministisk religionsforskning sådan som beskrivs i artikeln Uskonto ja vaietut naiset? Maximpoäng: 4


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto