Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

FOLKLORISTIIKKA / FOLKLORISTIK

Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsprovuppgifter 2004

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

  1. Virtanen, L.: Suomalainen kansanperinne. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
  2. Siikala, A.-L.: Tarina ja tulkinta, s. 17 - 99. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
  3. Satu Apon artikkeli Olut, viina ja myyttinen fantasia. Alkoholijuomien synty suomalaisen kansanperinteen mukaan (s. 7 - 28) teoksesta Laaksonen, P., Mettomäki, S-L. (toim.): Kolme on kovaa sanaa. Kirjoituksia kansanperinteestä. Kalevalaseuran vuosikirja 71. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kokeessa on yksi reaalikoetyyppinen kysymys (arvostelu 0-3 pistettä) sekä yksi kysymys, jossa kokelaat analysoivat kokeessa jaettavaa tekstiaineistoa lukemaansa kirjallisuutta soveltaen (arvostelu 0-3 pistettä). Kolmas tehtävä kontrolloi peruskäsitteiden hallintaa (arvostelu 0-4 pistettä). Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.

Fordringar och provtyp:

  1. Virtanen, L.: Suomalainen kansanperinne. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
  2. 2. Siikala, A.-L.: Tarina ja tulkinta, s. 17 - 99. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
  3. Satu Apos artikel Olut, viina ja myyttinen fantasia. Alkoholijuomien synty suomalaisen kansanperinteen mukaan (s. 7 - 28) i verket Laaksonen, P., Mettomäki, S-L. (red.): Kolme on kovaa sanaa. Kirjoituksia kansanperinteestä. Kalevalaseuran vuosikirja 71. Suomalaisen kirjallisuuden seura.

Provet består av en fråga av realprovstyp (bedöms med 0-3 poäng) och en fråga där sökanden genom tillämpning av de lästa böckerna får analysera det textmaterial som utdelas vid provet (bedöms med 0- 3 poäng). En tredje uppgift är avsedd att kontrollera hur väl sökanden behärskar grundbegreppen (bedöms med 0-4 poäng). Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.

Koetehtävät / Provuppgifter

Reaalikoetyyppinen kysymys (arvostelu 0-3 pistettä): / Fråga av realprovstyp (bedömning 0-3 poäng):

1. Oluen synty suomalaisessa kansanrunoudessa.
1. Ölets uppkomst i den finska folkdiktningen.

Tekstiaineiston analyysi (arvostelu 0-3 pistettä): / Analys av textmaterial (bedömning 0-3 poäng):

2. Analysoi oheiset tekstit käyttäen Anna-Leena Siikalan esittämää mallia. Määrittele tekstien perinnelaji(t). Selvitä lukemasi kirjallisuuden avulla myös sitä, millä tavalla tekstit kuvastavat kansanomaista ajattelua.
2. Analysera de bifogade texterna med stöd av Anna-Leena Siikalas modell. Bestäm berättelsernas genre(r). Klargör med hjälp av den litteratur du bekantat dig med också hur texterna avspeglar det folkliga tänkesättet.

Teksti A.
"Mein isä haasto, että hää kun oli nuoren, niin hyö olliit Kiimasuol, se on tuos Vanhan sahan ja Neuvola välillä metsässä, se suo. "[...]
(Uusikirkko, 1938. - Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kokoelmat.)
Text A.
"Vår pappa berättade att när han var ung var de i Kiimasuo, det kärret är där i skogen mellan gamla sågen och Neuvola. "[...]
(Uusikirkko, 1938. - Finska litteratursällskapets samlingar.)
Teksti B.
"Oli piloillaan järjestetty spiritismi-istunto. Mitään ei tapahtunut, lasi ei liikkunut eikä pöytä heilunut. Kaikki lähtivät rauhassa kotiinsa." [...]
(Sipoo, 1970-luku. - Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkiston kokoelmat.)
Text B.
"Man hade på skämt ordnat en spiritism-session. Ingenting hände, glaset rörde sig inte och bordet skakade inte. Alla gick hem i lugn och ro. "[...]
(Sibbo, 1970-talet. - Finska litteratursällskapets samlingar.)

Peruskäsitteet (arvostelu 0-4 pistettä): / Grundbegrepp (bedömning 0-4 poäng):

3. Selitä lyhyesti (noin 5-10 lauseella) seuraavat peruskäsitteet: 3. Förklara kort (ca 5-10 satser) följande grundbegrepp:

  1. folklorismi / folklorism
  2. balladi / ballad
  3. wellerismi / wellerism
  4. strukturalismi / strukturalism

© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto