Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
________________________________________________________

AASIAN JA AFRIKAN KIELET JA KULTTUURIT /
ASIATISKA OCH AFRIKANSKA SPRÅK OCH KULTURER

Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsuppgifter 2004

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:
1. Häkkinen, K.: Kielitieteen perusteet. Tietolipas 133. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
2. Lévi-Strauss, C.: Tropiikin kasvot. Loki-Kirjat.
Kokeessa on viisi kysymystä, joista neljässä mitataan hakijan kykyä soveltaa kirjojen tietoja. Yksi kysymys perustuu muuhun kuin em. kirjoista peräisin olevaan aineistoon. Tämä aineisto jaetaan koetilaisuudessa. Tehtävissä voi olla alakohtia. Jokainen vastaus arvostellaan pistein 0-2. Vääristä vastauksista voi saada miinuspisteitä. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.

Fordringar och provtyp:
1. Häkkinen, K.: Kielitieteen perusteet. Tietolipas 133. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura,
2. Lévi-Strauss, C: Tropiikin kasvot. Loki-Kirjat.
Provet omfattar fem frågor, av vilka fyra mäter sökandens förmåga att tillämpa innehållet i böckerna. En fråga baserar sig på material som inte har att göra med nämnda böcker, och som utdelas vid provet. Uppgifterna kan vara indelade i undermoment. Varje svar bedöms med 0-2 poäng. Felsvar kan ge minuspoäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.

Koetehtävät / provuppgifter

- Tehtävään 1 vastataan Kaisa Häkkisen kirjan Kielitieteen perusteet ja tehtäviin 3 ja 4 Claude Lévi-Straussin kirjan Tropiikin kasvot perusteella. Tehtävät 2 ja 5 ovat aineistotehtävä, jossa vaadittavat tiedot sisältyvät tehtävänantoon.
- Kaikkiin kysymyksiin vastataan. Vastaukset kirjoitetaan tehtäväpaperille.
- Tehtävät ja tehtävien osiot ovat pisteiltään eriarvoisia, ja tehtävien laadinnassa on pyritty vastausten pisteytyksen mahdollisimman suureen hajontaan. Johonkin osioon vastaamatta jättäminen ei sinällään johda kokeen hylkäämiseen.
- Puuttuvista vastauksista saa 0 pistettä ja vääristä vastauksista miinuspisteitä.
- Kirjoitusvirheistä vähennetään 0,01 pistettä/kirjain.
- Epäselvät merkinnät tulkitaan vastaamatta jättämiseksi.

- Uppgift 1 besvaras på basen av Kaisa Häkkinens bok Kielitieteen perusteet, uppgifterna 3 och 4 på basen av Claude Lévi-Strauss' bok Tropiikin kasvot. Uppgifterna 2 och 5 är materialuppgifter, där de fakta som erfordras ingår i detta provpapper.
- Alla frågor besvaras. Svaren skrivs på uppgiftsblanketten.
- Uppgifterna och deluppgifterna poängsätts olika. Vid uppsättandet av dem har man velat garantera en maximal resultatspridning. En obesvarad deluppgift leder inte automatiskt till provets underkännande.
- Obesvarade frågor ger 0 poäng och felaktiga svar minuspoäng.
- Skrivfel straffas med -0,01 poäng/bokstav.
- Otydliga anteckningar tolkas som obesvarade ställen.


1.1 Kuuluvatko ?t? ja ?d? eri foneemeihin suomessa? Perustele vastauksesi.
Hör ?t? och ?d? till skilda fonem i finskan? Motivera ditt svar.

1.2 Mitä tarkoitetaan termeillä idiolekti ja sosiolekti?
Vad menas med termerna idiolekt och sociolekt?

1.3 Muodostavatko ympyröidyt vokaalit ns. luonnollisen luokan? Perustele vastauksesi.
Bildar de inringade vokalerna en s.k. naturlig klass? Motivera ditt svar.

e ö a
i o
ä y u

2. Seuraavan kuvitteellisen kielen verbimuodoista löytyy yhteensä 16 taivutuselementtiä, apuverbiä tai vartaloa. / I verbformerna av följande fantasispråk kan man urskilja tillsammans 16 böjningselement, hjälpverb eller stammar.

a) Tunnista taivutuselementit ja verbivartalot. Nimeä ne, anna niiden merkitykset / kieliopilliset tehtävät. Identifiera böjningselementen och verben, nämna dem, samt analysera deras betydelser / grammatikaliska funktioner.


tala naio tulen hänen luokseen / jag kommer till honom
tala kaknaiskisu olemme tulleet teidän luoksenne / vi har kommit till er
tala taumi sinä tulet meidän luoksemme / du kommer till oss
tala selih hän tuli luokseni / han kom till mig
tala nelah tulin sinun luoksesi / jag kom till dig
tala naknaie olen tullut heidän luokseen / jag har kommit till dem
tala telih tulit minun luokseni / du kom till mig
tala naknaah olen tullut sinun luoksesi / jag har kommit till dig
tala saih hän tulee luokseni / han kommer till mig
tala kaknaiskah olemme tulleet sinun luoksesi / vi har kommit till dig
tala daiskumi te tulette meidän luoksemme / ni kommer till oss
tala saiskah he tulevat sinun luoksesi / de kommer till dig
tala telio tulit hänen luokseen / du kom till honom
tala seliskah he tulivat luoksesi / de kom till dig
tala naknaisu olen tullut teidän luoksenne / jag har kommit till er
tala daknaiskie olette tulleet heidän luokseen / ni har kommit till dem


b) Miten tällä kielellä sanotaan / Hur säger man på detta språk:

he tulevat meidän luoksemme / de kommer till oss
tulimme teidän luoksenne / vi kom till er
olet tullut hänen luokseen / du har kommit till honom3. Miten Lévi-Strauss kuvailee seuraavien heimojen avioliittoja ja perhejärjestelmää?
Hur beskriver Lévi-Strauss följande stammars äktenskap och familjesystem?

3.1. Bororo
3.2. Tupi
3.3. Caduveo

4. Vastaa seuraaviin kysymyksiin Lévi-Straussin teoksen pohjalta.
Svara på följande frågor på basen av Lévi-Strauss' bok.

4.1. Lévi-Strauss tyypittelee käsityksiään islamin ja buddhalaisuuden ominaisuuksista. Miten hän vertaa näitä kahta uskontoa? / Lévi-Strauss typiserar sina uppfattningar om islam och buddhism. Hur jämför han dessa två religioner?

4.2. Nambikwarojen musiikki / Nambikwarernas musik

4.3. Caduveojen taide / Caduveornas konst

5. Analysoi seuraavien Tanzanian hallituksen työllisyysraporttiin liittyvien tilastotietojen perusteella sitä, miten ikä, sukupuoli ja asuinpaikka vaikuttivat työllistymiseen ja työssäkäyntiin Tanzaniassa vuonna 2000. Vertailtavana ovat pääkaupunki Dar es Salaamin ja maaseudun tilastot. [Liite on poistettu]
Analysera på basen av följande statistik, som hör till tanzaniska regeringens sysselsättningsrapport, hur ålder, kön och hemort inverkade på sysselsättningen och deltagandet i arbetslivet i Tanzania år 2000. Jämföringen gäller huvudstaden Dar es Salaams och landsortens statistik. [Bilaga har tagits bort]
_______________________________________________________
© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto