Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

VENÄJÄN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS / RYSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING

I Kirjallinen koe 2004 / I Skriftligt prov 2004

Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsprovuppgifter 2004

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

 1. Valintakoekirjaan perustuva koe

  Valintakoekirjana on Pirjo Hiidenmaan teos Suomen kieli - who cares? Otava, Helsinki, 2003, josta tulee

  1. opitun tiedon hallintaa mittaavia suomenkielisiä tehtäviä (0-1,5 pistettä),
  2. esseetyyppistä vastausta edellyttävä kirjoitustehtävä, jolla tutkitaan ensisijaisesti hakijan suomen kielen käyttötaitoa (kykyä tuottaa rakenteeltaan johdonmukaista, sisällöltään loogista ja kieleltään korrektia tekstiä) (0-1,5 pistettä).
 2. Haetun kielen koe

  Koe koostuu kahdesta osiosta:

  1. tiedon hallintaa ja päättelykykyä mittaavista suomenkielisistä tehtävistä. Aineisitona on Riitta Pyykön kirja Maa jossa kaikki on mahdollista. Kirja-Aurora, Turku, 2002 (0-3 pistettä),
  2. venäjän kielen sanastoa ja rakenteiden hallintaa mittaavasta osiosta, johon voi valmistautua kertaamalla esim. teoksen Ruohonen-Sterngell-Kämper, Lyhyt venäjän kielioppi (0-1 pistettä).

Valintakokeen kaikista osioista on selviydyttävä hyväksyttävästi. Osio on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija on saanut vähintään 1/3 sen maksimipistemäärästä.

Osio 2 b mittaa mahdollista venäjän kielen taitoa; venäjän kääntämiseen ja tulkkaukseen pyrkiviltä ei kuitenkaan edellytetä venäjän kielen taitoa

Fordringar och provtyp:

 1. Ett prov baserat på följande bok:

  Hiidenmaa, Pirjo: Suomen kieli - who cares? Otava, Helsinki, 2003 och bestående av följande delar:

  1. uppgifter på finska som mäter hur väl sökanden behärskar det inlärda (0-1,5 poäng),
  2. en uppgift som förutsätter svar av essätyp och med vilken man undersöker förmågan att använda finska språket (förmåga att skapa strukturellt konsekvent, innehållsmässigt logisk och språkligt korrekt text) (0-1,5 poäng).
 2. Ett prov i det språk till vilket sökanden sökt.

  Provet består av två delprov:

  1. uppgifter på finska som mäter förmågan att behärska information och slutledningsförmåga. Materialet är Riitta Pyykkös verk Maa jossa kaikki on mahdollista. Kirja-Aurora, Turku, 2002 (0-3 poäng),
  2. uppgifter som mäter sökandes kunskaper i det ryska språkets ordförråd och strukturens behärskande. Den sökande kan förbereda sig genom att repetera t.ex. verket Ruohonen-Strengell-Kämper: Lyhyt venäjän kielioppi (0-1 poäng).

Sökanden måste få godkännbart resultat i provets samtliga delar. Ett delprov är godkännbart genomfört, om sökanden har fått minst 1/3 av delprovets maximipoängtal.

Del 2 b mäter sökandes eventuella kunskaper i ryska. Av dem som söket rysk översättning och tolkning krävs emellertid inte kunskaper i ryska.

Lue ohjeet tarkkaan! ( Läs noggrant igenom instruktionerna! )

VALINTAKOEKIRJAAN PERUSTUVA KOE
PROV BASERAT PÅ URVALSBOKEN

Valintakokeen kaikista osioista on selviydyttävä hyväksyttävästi. Osio on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija on saanut vähintään 1/3 sen maksimipistemäärästä.

Sökanden måste få godkännbart resultat i provets samtliga delar. Ett delprov är godkännbart genomfört, om sökanden har fått minst 1/3 av delprovets maximipoängtal.

A. OPITUN TIEDON HALLINTAA MITTAAVAT SUOMENKIELISET TEHTÄVÄT (0-1,5 pistettä)

Jokainen tehtäväkohta tuottaa 0,05 p.

Yhdistä määritelmiin oikea termi, listassa on myös ylimääräisiä termejä.

 1. alueellisesti merkittävä kieli
 2. EU-säädösten käännös
 3. kielenkäyttöä määräävä ohje
 4. kulttuurinen moninaisuus
 5. kulttuuriin mukautettu käännös
 6. tekstilaji
 7. tekstien välinen yhteys
 8. tekstin osien välinen yhteys
 9. tyylin parannukseen liittyvä ohje
 10. yksilön kieli

diversiteetti, erikoiskieli, genre, idiolekti, infotainment, intertekstuaalisuus, kansalliskieli, koheesio, koherenssi, korrektiivinen normi, kotoutettu käännös, multimodaalinen, preskriptiivinen, rinnakkaistoisinto, valtakieli

Päättele esimerkeistä, mistä käsitteestä seuraavassa on kulloinkin kyse. Huomaa, että kuhunkin aukkoon tulee vain yksi sana.

Ilmaukset lähi- ja paikallisyhteisö, hinta ja saatavuus, hoito ja ehkäisy, joissa rinnastuksen jälkiosa on useampitavuinen kuin alkuosa, ovat esimerkkejä ___11___ -laista.

Tietoyhteiskunta, globalisaatio, kansainvälistyminen ovat __12__. Niitä on helppo käyttää, koska ne pyörivät monessa paikassa ja tulevat siten tutuiksi. Ne asettuvat osaksi keskeistä kielenkäyttöämme. Niistä ei kuitenkaan saa otetta, eikä koskaan voi olla varma, miten lukija tai keskustelukumppani on asian mieltänyt.

Kollokaatio, instituutio, heteroglossia, mikroskooppi, anemia ovat esimerkkejä lainasanoista, joita voidaan pitää ___13___, kansainvälisinä lainoina. Ne ovat yleensä tulleet kreikasta ja latinasta ja esiintyvät useissa kielissä samankaltaisina.

Täydennä aukot asiayhteyteen sopivilla, valintakoekirjan sisällön mukaisilla käsitteillä ja ilmaisuilla. Huomaa, että kuhunkin aukkoon tulee vain yksi sana.

Kirjoitettuja kielimuotoja, kirjallisia ___14___ on entistä enemmän. Kieli ja tyyli eivät kuitenkaan ___15___ sattumanvaraisesti vaan systemaattisesti ja järjestyneesti.

Kielimuotoa, sanaston ja rakenteiden piirteitä, ohjaa sekä rakennekielioppi että ___16___ kielioppi, jonka mukaan kielimuotoja valitaan ja miten eri tilanteet ja tunnelmat syntyvät kielellisten valintojen tuloksena.

Tekstit eivät esiinny irrallisina, joten niiden esitystapaan vaikuttaa ___17___, esiintymisyhteys.

Mikael Agricolan suomenkielistä rukouskirjaa (Rucouskiria) pidetään ensimmäisenä suomalaisena ___18___, koska se sisälsi myös mm. ravitsemus- ja terveysohjeita, allakan, tähtitietoa ja hallintoasioita.

Nykyihmisen välttämätön kansalaistaito on ___19___, kyky lukea ja tulkita eri viestintävälineiden kerrontatapoja, ymmärtää miten asiat saavat hahmonsa ja olomuotonsa sen mukaan miten ne kerrotaan.

Kun puhumme kirjakielestä, on otettava huomioon se, että kirjoitetulla kielellä on aina ___20___ hahmo. Niinpä typografia ja tekniikan muutokset vaikuttavat kieleen. Olennaisia ovat tekstin asettelu, tekstipinnan osat, osien suhteet ja niiden ilmaiseminen, merkkien käyttö jne.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin täydentämällä aukot asiayhteyteen sopivilla, valintakoekirjan sisällön mukaisilla käsitteillä ja ilmaisuilla. Huomaa, että kuhunkin aukkoon tulee vain yksi sana.

Miksi seuraava käännös ei ole suomen kielen oman rakenteen mukainen? Vuosi 1996 omistetaan Euroopan laajuisen keskustelun köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä aloittamiselle yhteisen toiminta-alan tunnistamisen perustaksi.

Alleviivattu rakenne keskustelun aloittamiselle sisältää ___21___ ja pääsanan, eikä näiden väliin voi sijoittaa ___22___, jollainen on lausekkeessa keskustelu köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä.

Miten ohjeiden antamisen kielimuoto on muuttunut, kun verrataan 1900-luvun alkupuolen keittokirjan ohjeita nykyisen keittokirjan opastukseen?

1900-luvun alun ohjeet olivat ___23___, kun taas nykyinen keittokirja opastaa ___24___.

Yksi kirjoitetun puhekielisyyden piirre on se, että sanonta on kirjakielen mukaista, mutta esitystapa sillä tavoin väljää, että tekstissä esiintyy runsaasti adverbeja, pronomineja ja konjunktioita.

Millä termillä näiden sanaluokkien sanoja kutsutaan yhteisesti? ___25___ sanat.

Jos näiden sanojen osuus tekstissä on suuri, sanotaan, että tekstin tietty tiheys on pieni. Mikä tiheys on kyseessä? ___26___ tiheys.

Sanojen johtaminen ei aina perustu äännelakeihin ja johto-opin systemaattisuuteen. Esimerkiksi purkaa-verbistä pitäisi ohjeiden mukaan muodostaa johdos purkamo ja kaivaa-verbistä johdos kaivu, mutta yleisesti käytetään kuitenkin johdoksia purkaamo ja kaivuu. Kielenkäyttäjien mielessä johdokset purkaamo ja kaivuu yhdistyvät johdoksiin kampaamo ja kaipuu, joita ne muistuttavat muodoltaan.

Mistä sananmuodostuskeinosta tässä on kyse? ___27___.

Täydennä aukot asiayhteyteen sopivilla, valintakoekirjan sisällön mukaisilla käsitteillä ja ilmaisuilla. Kirjoita täydennyksesi vastauslomakkeeseen. Huomaa, että aukkoon 28 tulee vain yksi sana mutta aukkoihin 29 ja 30 voi tulla korkeintaan kolme sanaa.

Virkakieli on ns. ___28___ kieltä, kielenkäyttöä viran puolesta tai vakiintuneen tavan mukaan muussa erityisessä roolissa. Hiidenmaa listaa kuusi erilaista kielen keinoa, joilla tämäntyyppistä kielenkäyttöä rakennetaan. Mainitse kaksi hänen listaamaansa keinoa: Virkakielessä suositaan ___29___ ja käytetään ___30___.

B. ESSEETYYPPISTÄ VASTAUSTA EDELLYTTÄVÄ KIRJOITUSTEHTÄVÄ (0-1,5 pistettä)

Tällä esseetyyppistä vastausta edellyttävällä kirjoitustehtävällä tutkitaan hakijan suomen kielen käyttötaitoa. Tekstin tulee olla asiatyylinen, ja sen arvioinnissa otetaan huomioon paitsi sisällön loogisuus ja rakenteen johdonmukaisuus, myös ja ensisijaisesti tekstin norminmukaisuus (oikeakielisyys). Kirjoitelman pituuden tulee olla noin kaksi sivua joka riville kirjoitettuna.

B. UPPGIFT SOM FÖRUTSÄTTER SVAR AV ESSÄTYP (0-1,5 poäng)

Med denna uppgift som förutsätter svar av essätyp undersöker man sökandens förmåga att använda finska språket. Texten skall vara sakprosa, och vid bedömningen beaktas inte bara att innehållet är logiskt och textstrukturen konsekvent, utan också och i synnerhet att texten är normenligt (språkligt korrekt). Uppsatsen skall vara ungefär två sidor lång med text på varje rad

Tehtävä

Valintakoekirjana olevalla Pirjo Hiidenmaan teoksella on provosoiva ja hieman pessimistinenkin nimi - kukapa suomesta välittäisi -, mutta kirjoittaja puhuu kuitenkin omalla tavallaan suomen kielen puolesta. Keille kaikille ja millä perustein Hiidenmaa mahdollisesti sälyttää vastuun ja huolen suomen kielestä? Vastaavatko hänen näkemyksensä sinun näkemyksiäsi?

Merkitse otsikoksi: Paljon haltijaksi - paljon vartijaksi?

HAETUN KIELEN KOE
ETT PROV I DET SPRÅK TILL VILKET SÖKANDEN SÖKT

Osa 2 a koostuu tiedon hallintaa ja päättelykykyä mittaavista suomenkielisistä tehtävistä. Aineistona on Riitta Pyykön teos Maa, jossa kaikki on mahdollista (Kirja-Aurora, 2002). (0-3 pistettä).

Del 2 a uppgifter på finska som mäter förmågan att behärska information och slutledningsförmåga. Materialet är Riitta Pyykkös verk Maa jossa kaikki on mahdollista. Kirja-Aurora, Turku, 2002. (0-3 poäng).

Vastaa valintakoekirjan Maa, jossa kaikki on mahdollista perusteella seuraaviin kysymyksiin:

 1. Kuvaile Venäjän valtiolliset symbolit. (0,25 pistettä)
 2. Mitä Pietari ja Moskova merkitsevät venäläisille? (0,25 pistettä)
 3. Selitä käsitteet. (kustakin oikeasta vastauksesta 0,1 pistettä
  1. samizdat
  2. tamizdat
  3. svoboda
  4. volja
  5. russkoe avos
  6. nomenklatura
  7. samozvanets
  8. ksenofobia
  9. zapadnikit
  10. Domostroi
  11. oblomovilaisuus
  12. jurodivyj
 4. Millä perusteella venäläiset valitsivat ehdokkaansa duuman vaaleissa vuonna 1999? (0,25 pistettä)
 5. Kirjallisuus 1800-luvun Venäjällä. ( 0,3 pistettä)
 6. Sankarityypit Neuvostoliitossa. (0,25 pistettä)
 7. Miten 1920-luvulla sosialismin aate näkyi etunimissä? (0,25 pistettä)
 8. Millä perusteella tsaarin Venäjällä ja Neuvostoliitossa kaupungit saivat nimensä? (0,25 pistettä)

OSA 2b (0-1 pistettä)

Osa 2b koostuu venäjän kielen sanastoa ja rakenteiden hallintaa mittaavasta osiosta. Osa 2b ei ole pakollinen. Voit tulla hyväksytyksi pääsykokeessa, vaikka et olisi opiskellut venäjää aikaisemmin.

DEL 2b (0-1 poäng)

Del 2b består av uppgifter som mäter sökandens kunskaper i ryskans ordförråd och strukturer. OBS! Del 2b är inte obligatorisk. Du kan bli godkänd i urvalsprovet, även om du inte har studerat ryska tidigare.

1. Прочитайте текст.
Lukekaa teksti.

Работа

Ничто в мире не может сравниться с радостью хорошо уметь делать своё дело, с гордостью от профессионально выполненной тобой работы, с улыбками довольных клиентов!

Чтобы найти себя, реализовать свои умения, таланты, нет другого пути, нет другого способа, кроме работы. Для того чтобы чувствовать себя по-настоящему счастливым, надо не только найти любимое дело, но и стать специалистом высокой профессиональной квалификации. И не важно, какой именно! Профессий в мире очень много, по одним данным, сорок тысяч, по другим - пятьдесят тысяч, и нет среди них не важной, совсем не нужной для жизни людей. Если профессия существует, значит, она нужна.

Но кем бы ты ни стал, директором или рабочим, учителем или официантом, поэтом или спортивным тренером, переводчиком или шофёром, ты должен быть специалистом самой высокой квалификации, специалистом, который знает все секреты своей профессии.

А как ты думаешь, что должен знать и уметь переводчик? В первую очередь, конечно, языки. Но этого мало. Многие считают, что переводом может заниматься любой человек, владеющий двумя языками. "Что тут трудного, - говорят они. - Слушай и переводи!" Это не так! В таком случае любой, имеющий две руки, может стать пианистом-виртуозом.

Профессия переводчика сложная, но очень интересная. Хотя обычно говорят о переводе "с одного языка на другой", но, в действительности, процесс перевода - это не просто замена одного языка другим. В переводе встречаются различные культуры, разные литературы, разные традиции и разные эпохи. Для того чтобы правильно перевести, иногда приходится быть историком, иногда врачом, инженером, юристом или даже полицейским. А что делать, если слова популярны и известны в одном языке, а в других их нет? Как перевести такие слова, как mämmi или kalakukko? Как сделать текст перевода более понятным для читателя? Как правильно перевести информацию для иностранных туристов, чтобы им захотелось приехать сюда. Как найти для этого правильные слова? Для того чтобы перевод был интересен и понятен для читателя, надо знать в совершенстве не только язык, но и теорию перевода, а также историю, литературу и традиции России.

Мы очень рады, что ты решил стать переводчиком и выбрал наш университет. Здесь ты не только выучишь язык, но и научишься переводить. Здесь ты станешь настоящим специалистом.

Добро пожаловать в город Коувола!

2. Ответьте по-фински на следующие вопросы.
Vastatkaa kysymyksiin suomeksi.

3. Ответьте по-русски на следующий вопрос.
Vastatkaa kysymykseen venäjäksi.

Как вы объясните русскому туристу, что такое mämmi или kalakukko?

4. Переведите на финский язык.
Suomentakaa.

5. Поставьте слова в скобках в нужный падеж.
Laittakaa suluissa olevat sanat tarvittavaan sijamuotoon.


©Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto