Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
________________________________________________________

RUOTSIN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS / SVENSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING
Kirjallinen koe 2004 / Skriftligt prov 2004

Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsprovuppgifter 2004

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

1. Valintakoekirjaan perustuva koe
Valintakoekirjana on Pirjo Hiidenmaan teos Suomen kieli – who cares? Otava, Helsinki, 2003, josta tulee
(a) opitun tiedon hallintaa mittaavia suomenkielisiä tehtäviä (0–1,5 pistettä),
(b) esseetyyppistä vastausta edellyttävä kirjoitustehtävä, jolla tutkitaan ensisijaisesti hakijan suomen kielen käyttötaitoa (kykyä tuottaa rakenteeltaan johdonmukaista, sisällöltään loogista ja kieleltään korrektia tekstiä) (0–1,5 pistettä).

2. Haetun kielen koe
Koe koostuu kahdesta osiosta, joihin voi valmistautua kertaamalla ruotsin kielioppia, esimerkiksi U. Fiilin, K. Hakala: Fullträff (Finn Lectura), sekä lukemalla ajankohtaisia ruotsinkielisiä asiatekstejä.
a) ruotsin ja suomen kielen rakenteellisia ja tekstuaalisia ominaisuuksia kontrastoiva osio (0-2 pistettä),
b) lyhyt käännöstehtävä, jolla testataan hakijan kykyä tuottaa kieliopin, viestinnän ja sisällön kannalta toimivaa ruotsia (0-2 pistettä).

Valintakokeen kaikista osioista on selviydyttävä hyväksyttävästi. Osio on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija on saanut vähintään 1/3 sen maksimipistemäärästä.

Fordringar och provtyp:

1. Ett prov baserat på följande bok:
Hiidenmaa, Pirjo: Suomen kieli – who cares? Otava, Helsinki, 2003 och bestående av följande delar:
a) uppgifter på finska som mäter hur väl sökanden behärskar det inlärda (0–1,5 poäng),
b) en uppgift som förutsätter svar av essätyp och med vilken man undersöker förmågan att använda finska språket (förmåga att skapa strukturellt konsekvent, innehållsmässigt logisk och språkligt korrekt text) (0–1,5 poäng).

2. Ett prov i det språk till vilket sökanden sökt.
Provet består av två delar till vilka sökande kan förbereda sig t.ex. genom att repetera svensk grammatik, t.ex. Fiilin, U.–Hakala, K.: Fullträff. Finn Lectura, och läsa aktuella svenskspråkiga saktexter.
a) ett delprov som kontrasterar strukturella och textuella egenskaper hos svenskan och finskan (0–2 poäng),
b) en kort översättningsuppgift som testar sökandens förmåga att skapa grammatikaliskt, kommunikativt och innehållsmässigt fungerande text på svenska (0–2 poäng).


Sökanden måste få godkännbart resultat i provets samtliga delar. Ett delprov är godkännbart genomfört, om sökanden har fått minst 1/3 av delprovets maximipoängtal.


KOETEHTÄVÄT / PROVUPPGIFTER
Lue ohjeet tarkkaan! ? Läs noggrant igenom instruktionerna!

VALINTAKOEKIRJAAN PERUSTUVA KOE
PROV BASERAT PÅ URVALSBOKEN VALINTAKOEKIRJAAN PERUSTUVA KOE

Valintakokeen kaikista osioista on selviydyttävä hyväksyttävästi. Osio on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija on saanut vähintään 1/3 sen maksimipistemäärästä.
Sökanden måste få godkännbart resultat i provets samtliga delar. Ett delprov är godkännbart genomfört, om sökanden har fått minst 1/3 av delprovets maximipoängtal.


A. OPITUN TIEDON HALLINTAA MITTAAVAT SUOMENKIELISET
TEHTÄVÄT
(0–1,5 pistettä)

Vastaukset tulee kirjoittaa vastauslomakkeeseen selkeällä käsialalla.
Jokainen tehtäväkohta tuottaa 0,05 p.

Yhdistä määritelmiin oikea termi, listassa on myös ylimääräisiä termejä.

1 alueellisesti merkittävä kieli
2 EU-säädösten käännös
3 kielenkäyttöä määräävä ohje
4 kulttuurinen moninaisuus
5 kulttuuriin mukautettu käännös
6 tekstilaji
7 tekstien välinen yhteys
8 tekstin osien välinen yhteys
9 tyylin parannukseen liittyvä ohje
10 yksilön kieli

diversiteetti, erikoiskieli, genre, idiolekti, infotainment, intertekstuaalisuus, kansalliskieli, koheesio, koherenssi, korrektiivinen normi, kotoutettu käännös, multimodaalinen, preskriptiivinen, rinnakkaistoisinto, valtakieli


Päättele esimerkeistä, mistä käsitteestä seuraavassa on kulloinkin kyse. Huomaa, että kuhunkin aukkoon tulee vain yksi sana.

Ilmaukset lähi- ja paikallisyhteisö, hinta ja saatavuus, hoito ja ehkäisy, joissa rinnastuksen jälkiosa on useampitavuinen kuin alkuosa, ovat esimerkkejä ___11___ -laista.

Tietoyhteiskunta, globalisaatio, kansainvälistyminen ovat __12__. Niitä on helppo käyttää, koska ne pyörivät monessa paikassa ja tulevat siten tutuiksi. Ne asettuvat osaksi keskeistä kielenkäyttöämme. Niistä ei kuitenkaan saa otetta, eikä koskaan voi olla varma, miten lukija tai keskustelukumppani on asian mieltänyt.

Kollokaatio, instituutio, heteroglossia, mikroskooppi, anemia ovat esimerkkejä lainasanoista, joita voidaan pitää ___13___, kansainvälisinä lainoina. Ne ovat yleensä tulleet kreikasta ja latinasta ja esiintyvät useissa kielissä samankaltaisina.

Täydennä aukot asiayhteyteen sopivilla, valintakoekirjan sisällön mukaisilla käsitteillä ja ilmaisuilla. Huomaa, että kuhunkin aukkoon tulee vain yksi sana.

Kirjoitettuja kielimuotoja, kirjallisia ___14___ on entistä enemmän. Kieli ja tyyli eivät kuitenkaan ___15___ sattumanvaraisesti vaan systemaattisesti ja järjestyneesti.

Kielimuotoa, sanaston ja rakenteiden piirteitä, ohjaa sekä rakennekielioppi että ___16___ kielioppi, jonka mukaan kielimuotoja valitaan ja miten eri tilanteet ja tunnelmat syntyvät kielellisten valintojen tuloksena.

Tekstit eivät esiinny irrallisina, joten niiden esitystapaan vaikuttaa ___17___, esiintymisyhteys.

Mikael Agricolan suomenkielistä rukouskirjaa (Rucouskiria) pidetään ensimmäisenä suomalaisena ___18___, koska se sisälsi myös mm. ravitsemus- ja terveysohjeita, allakan, tähtitietoa ja hallintoasioita.

Nykyihmisen välttämätön kansalaistaito on ___19___, kyky lukea ja tulkita eri viestintävälineiden kerrontatapoja, ymmärtää miten asiat saavat hahmonsa ja olomuotonsa sen mukaan miten ne kerrotaan.

Kun puhumme kirjakielestä, on otettava huomioon se, että kirjoitetulla kielellä on aina ___20___ hahmo. Niinpä typografia ja tekniikan muutokset vaikuttavat kieleen. Olennaisia ovat tekstin asettelu, tekstipinnan osat, osien suhteet ja niiden ilmaiseminen, merkkien käyttö jne.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin täydentämällä aukot asiayhteyteen sopivilla, valintakoekirjan sisällön mukaisilla käsitteillä ja ilmaisuilla. Huomaa, että kuhunkin aukkoon tulee vain yksi sana.

Miksi seuraava käännös ei ole suomen kielen oman rakenteen mukainen?
Vuosi 1996 omistetaan Euroopan laajuisen keskustelun köyhyydestä ja sosiaalisesta
syrjäytymisestä aloittamiselle yhteisen toiminta-alan tunnistamisen perustaksi.

Alleviivattu rakenne keskustelun aloittamiselle sisältää ___21___ ja pääsanan, eikä näiden väliin voi sijoittaa ___22___, jollainen on lausekkeessa keskustelu köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä.

Miten ohjeiden antamisen kielimuoto on muuttunut, kun verrataan 1900-luvun alkupuolen keittokirjan ohjeita nykyisen keittokirjan opastukseen?

1900-luvun alun ohjeet olivat ___23___, kun taas nykyinen keittokirja opastaa ___24___.


Yksi kirjoitetun puhekielisyyden piirre on se, että sanonta on kirjakielen mukaista, mutta esitystapa sillä tavoin väljää, että tekstissä esiintyy runsaasti adverbeja, pronomineja ja konjunktioita.

Millä termillä näiden sanaluokkien sanoja kutsutaan yhteisesti? ___25___ sanat.

Jos näiden sanojen osuus tekstissä on suuri, sanotaan, että tekstin tietty tiheys on pieni. Mikä tiheys on kyseessä? ___26___ tiheys.


Sanojen johtaminen ei aina perustu äännelakeihin ja johto-opin systemaattisuuteen. Esimerkiksi purkaa-verbistä pitäisi ohjeiden mukaan muodostaa johdos purkamo ja kaivaa-verbistä johdos kaivu, mutta yleisesti käytetään kuitenkin johdoksia purkaamo ja kaivuu. Kielenkäyttäjien mielessä johdokset purkaamo ja kaivuu yhdistyvät johdoksiin kampaamo ja kaipuu, joita ne muistuttavat muodoltaan.

Mistä sananmuodostuskeinosta tässä on kyse? ___27___.

Täydennä aukot asiayhteyteen sopivilla, valintakoekirjan sisällön mukaisilla käsitteillä ja ilmaisuilla. Kirjoita täydennyksesi vastauslomakkeeseen. Huomaa, että aukkoon 28 tulee vain yksi sana mutta aukkoihin 29 ja 30 voi tulla korkeintaan kolme sanaa.

Virkakieli on ns. ___28___ kieltä, kielenkäyttöä viran puolesta tai vakiintuneen tavan mukaan muussa erityisessä roolissa. Hiidenmaa listaa kuusi erilaista kielen keinoa, joilla tämäntyyppistä kielenkäyttöä rakennetaan. Mainitse kaksi hänen listaamaansa keinoa:
Virkakielessä suositaan ___29___ ja käytetään ___30___.

B. ESSEETYYPPISTÄ VASTAUSTA EDELLYTTÄVÄ KIRJOITUSTEHTÄVÄ (0–1,5 pistettä)

Tällä esseetyyppistä vastausta edellyttävällä kirjoitustehtävällä tutkitaan hakijan suomen kielen käyttötaitoa. Tekstin tulee olla asiatyylinen, ja sen arvioinnissa otetaan huomioon paitsi sisällön loogisuus ja rakenteen johdonmukaisuus, myös ja ensisijaisesti tekstin norminmukaisuus (oikeakielisyys).
Kirjoitelman pituuden tulee olla noin kaksi sivua joka riville kirjoitettuna.


B. UPPGIFT SOM FÖRUTSÄTTER SVAR AV ESSÄTYP (0–1,5 poäng)

Med denna uppgift som förutsätter svar av essätyp undersöker man sökandens förmåga att använda finska språket. Texten skall vara sakprosa, och vid bedömningen beaktas inte bara att innehållet är logiskt och textstrukturen konsekvent, utan också och i synnerhet att texten är normenligt (språkligt korrekt).

Uppsatsen skall vara ungefär två sidor lång med text på varje rad

Tehtävä

Valintakoekirjana olevalla Pirjo Hiidenmaan teoksella on provosoiva ja hieman pessimistinenkin nimi – kukapa suomesta välittäisi –, mutta kirjoittaja puhuu kuitenkin omalla tavallaan suomen kielen puolesta. Keille kaikille ja millä perustein Hiidenmaa mahdollisesti sälyttää vastuun ja huolen suomen kielestä? Vastaavatko hänen näkemyksensä sinun näkemyksiäsi?

Merkitse otsikoksi: Paljon haltijaksi – paljon vartijaksi?

HAETUN KIELEN KOE
ETT PROV I DET SPRÅK TILL VILKET SÖKANDEN SÖKT

2a. Ruotsin ja suomen kielen rakenteellisia ja tekstuaalisia ominaisuuksia kontrastoiva osio (0–2 pistettä).
2a. Ett delprov som kontrasterar strukturella och textuella egenskaper hos svenskan och finskan (0–2 poäng).

2a. KONTRASTOIVA OSIO ? KONTRASTIV DEL (0?2 PISTETTÄ/POÄNG)

Tehtävä:
Lue ensin huolellisesti Mika Federleyn Humanisti-lehdessä 5/2004 ilmestynyt kirjoitus. Tutki sitten tekstin ruotsinnosta, jonka on ajateltu ilmestyvän ruotsinnoksena lehden Internet-sivuilla. Vertaa suomenkielisen tekstin tummennettuja ja numeroituja kohtia vastaaviin vaihtoehtoisiin ruotsinkielisiin käännöksiin ja valitse vaihtoehdoista mielestäsi paras versio.

Testi koostuu 25 tehtäväkohdasta. Valitse mielestäsi paras versio ja merkitse rasti (X) vastauslomakkeeseen parhaimpana pitämäsi vastausvaihtoehdon ruutuun ? vain yksi vaihtoehto on mahdollinen. ”Paras” saattaa tarkoittaa esimerkiksi tyylillisesti tai kieliopillisesti parasta, mutta ota huomioon esimerkiksi sanajärjestys sekä se, miten informaatiosisältö liittyy aiempiin lauseisiin, tekstiyhteyteen tai mitä tekstissä korostetaan.

Uppgift:
Läs först noggrant igenom Mika Federleys artikel som publicerats i tidningen Humanisti-lehti 5/2004. Studera sedan den svenska översättningen som antas utkomma i svensk översättning på tidningens webbsidor. Jämför den finska textens meningar som markerats med fet stil och numrerats med de svenska översättningarna och välj det enligt din mening bästa alternativet av de givna alternativen.

Testet består av 25 uppgifter. Välj det alternativ som enligt din mening är det bästa alternativet och ange ett X i svarsblanketten i den ruta för det alternativ som du anser vara det bästa ? endast ett alternativ är möjligt. ”Det bästa alternativet” kan avse exempelvis det stilistiskt eller grammatikaliskt bästa alternativet, men beakta också till exempel ordföljden eller hur informationsstrukturen sammanhänger med de tidigare satserna, textsammanhanget eller vad det är som framhävs i texten.


2a. KONTRASTOIVA OSIO – SUOMENKIELINEN ALKUTEKSTI
2a. KONTRASTIV DEL – DEN FINSKA URSPRUNGSTEXTEN


Keskusteluja keittiössä


Konsta Hiekkanen syntyi taidehistorioitsijoiden perheeseen, jossa äiti tutki puistoja ja isä kirkkoja. Akateemisen humanismin yhdistelmästä kasvoi rockpersoona, joka tunnetaan nykyään nimellä Jimi Pääkallo. Konstan isä Markus Hiekkanen aloitti opintonsa Helsingin yliopistossa vuonna 1973 pääaineenaan historia. Jo saman vuoden syksyllä (1) hän siirtyi arkeologiaan. Pro gradu -työ valmistui arkeologiasta, mutta sitä seurannut lisensiaatintyö sekä arkeologiasta että taidehistoriasta, koska sen arviointiin tarvittiin molempien alojen (2) erityistuntemusta. Konsta Hiekkanen teki tavallisesta poikkeavat valintansa 16 vuoden iässä, (3) jolloin lukion käynti sai jäädä musiikin tekemisen tieltä.
– Se oli ammatillinen ratkaisu ja tietoinen riski. Intohimoni erityisesti biisien tekemiseen näytti musiikin tärkeyden itselleni, (4) Konsta sanoo.
(5) Ensimmäinen oma bändi Cliché ja neljä viikkoa listaykkösenä vuonna 2000 ollut kappale Why Is It So Beautiful olivat jonkinlainen merkki siitä, (6) että valinta ei ollut pelkkää päiväunta.
– Sävelsin kappaleen neljätoistavuotiaana, myöhemmin siihen lisättiin tosin C-osa enkä silloinkaan osannut vielä esittää sitä kunnolla, mutta – neljä viikkoa ykkösenä on neljä viikkoa ykkösenä, hän muistelee.
– Nykyinen kokoonpano on (7) syksyllä 2003 debyyttialbuminsa Way Out julkaissut Technicolor, joka jatkaa musiikillisesti muun muassa U2:n ja Bruce Springsteenin innoittamana melodisen stadionrockin genressä. Muusikon uran ohella Konsta on osoittanut myös näyttelijänlahjansa elokuvissa Pitkä kuuma kesä ja Helmiä ja sikoja.
(8) Musiikin tekemisestä inspiroituneen nuoren Konstan ja hänen isänsä yhdeksi keskeiseksi kasvualustaksi muodostui kodin keittiö, jossa Konsta (9) usein öiseenkin aikaan sävelsi ja sanoitti kappaleitaan. Samaisessa paikassa käytiin monia isää ja poikaa yhdistäviä keskusteluja musiikista ja elämästä. Markus oli elänyt 1960-luvun alussa vankinta puberteettiaan, jolloin rautalanka ja The Beatles, The Rolling Stones ja The Animals tekivät tuloaan. Sieltä alkanut yhteys musiikkiin on jatkunut tähän päivään eri muodoissa. Janis Joplinin ja Jimi Hendrixin kuoltua oli vuorossa klassisen musiikin kausi, joka kesti kymmenen vuotta.
(10) – Musiikki on ollut läsnä meillä aina. Äidin vatsassa Konsta kuunteli Mozartia ja Schubertia, myöhemmin palasin taas Hurriganesin ja Ramonesin kautta osaksi populaarimusiikin pariin, Markus muistelee.
– Jos yhteisiä suosikkejamme täytyy nimetä, niitä ovat ainakin Springsteen ja Johnny Cash, Konsta toteaa.
(11) Viimeisen vuosikymmenen aikana isä on pojan kautta saanut (12) selkeämmän käsityksen siitä, mitä musiikin tekeminen on. Kotona keittiön pöydän ääressä on kuitenkin ollut mahdollista pohtia, (13) mikä musiikissa on mahdollista ja mikä ei.
(14) Markus ja hänen vaimonsa Leena olivat molemmat aikoinaan ihastuneita Bysantin kulttuuriin, (15) minkä seurauksena he kävivät muutamaankin otteeseen Istanbulissa eli (16) vanhassa keisari Konstantinuksen mukaan nimetyssä Konstantinopolissa. Sieltä on peräisin (17) Konstan virallinen nimi Konstantinus (periytyy latinan kielen sanoista vakaa, pysyvä). (18) Toinen lapsi, tytär Sofia Irene (viisaus ja rauha), on nimetty Hagia Sofian ja Hagia Irenen kirkkojen mukaan.
– (19) Tämä on perinteisen humanismin ajattelua, jossa haetaan ajatuksia ja ideoita antiikista. Nimet ovat selkeästi ja tietoisen harkitusti liitetty siihen, Markus painottaa.
Lukemisen perinne on kulkenut Hiekkasen perheessä alusta alkaen.
– (20) Odysseus Saarikosken käännöksenä ei mennyt lasten sänkylukemisena koskaan muodista pois, he halusivat sitä aina lisää. Samoin Macbethia luettiin paljon ja Tove Janssonia, Markus kertoo.
Fantasiakirjallisuus kuuluu Konstan harrastuksiin edelleen, höystettynä kauhukirjallisuudella ja trillereillä sekä ammattiinkin liittyvillä rockbibliografioilla. Musiikin lisäksi isä ja poika tuntuvat jakavan toisilleen jatkuvasti lukukokemuksiaan.
– (21) On elämän nautinto, kun on monta erilaista kirjaa yhtä aikaa luettavana yöpöydällä.
Isä ja poika jakavat kiinnostuksen historiaan.
– Haluamme ymmärtää, miksi asiat ovat tapahtuneet tietyllä tavalla, Konsta selventää.
Markus kehuu Konstan sanoituksia:
(22) – En ole koskaan oikein ymmärtänyt, miten tehdään kertosäe, joka kuulostaa joltakin. Konstalla on kyky rikkoa perinteinen rytmi ja yhdistää se hyvään melodiaan, joka voi koskettaa eri ihmisiä eri tavalla.
– Sanoitusten tekeminen vaatii, että ymmärtää ihmistä, ihmisen perusluonnetta. Tallennan tunteita ja reaktioita, vaikkakaan en akateemisesti hyväksytyllä tavalla, Konsta jatkaa ja isä vastaa:
– Niin, mikä sitten onkaan oikeaa tallentamista? Itse kirjoitan myös päiväkirjaa.
Matkustellessa Hiekkasten huomio kiinnittyy hiekkarantoja enemmän kulttuuriin ja kaupunkiin, vaikka keskiaikaisia kivikirkkoja ei aina olisikaan tarjolla.
Ihminen on suhteessa kaupunkiinsa, hän liikkuu siinä, (23) tuntee ja muistaa asioita. Biisi on oodi hetkelle, jolloin muistaa kuka on, Konsta selittää.
Konstan lempiaine koulussa oli historia, mutta hän ei koskaan vienyt tätä intoaan akateemisen tutkimuksen tasolle. Markus halusi palavasti olla musiikissa mukana (24) mutta ei koskaan päässyt tekemään sitä. Lopputuloksena on kahden intohimoisesti työhönsä suhtautuvan ihmisen vuoropuhelu, jossa toinen (25) täydentää toista.

Lähde: Mika Federley, Humanisti-lehti 5/2004, 10–13, lyhennetty ja osin muokattu tätä tarkoitusta varten.


2a. KONTRASTOIVA OSIO – RUOTSINNOS
2a. KONTRASTIV DEL – DEN SVENSKA ÖVERSÄTTNINGEN

Samtal i köket

Konsta Hiekkanen föddes i en konsthistorikerfamilj där mamman forskade i parker och pappan i kyrkor. Ur denna akademiska kombination växte det upp en rockpersonlighet som numera är känd under namnet Jimi Pääkallo. Konstas pappa Markus Hiekkanen började studera vid Helsingfors universitet år 1973 med historia som huvudämne. Redan samma år på hösten

(1) a vek han av till arkeologi.
b flyttade han över till arkeologi.
c flyttade han på sig mot arkeologi.
d flydde han till arkeologi.

Han skrev sin avhandling pro gradu i arkeologi, men licentiatavhandlingen som följde på den i både arkeologi och konsthistoria, eftersom bedömningen av den krävde

(2) a specialitet
b vetskap
c expertis
d vetenskap

inom båda discipliner. Konsta Hiekkanen gjorde ett ovanligt val när han var 16 år,

(3) a då gymnasiet fick ge vika för musiken.
b då musiken fick att gå före gymnasiestudier.
c då gymnasiegången fick att stanna för musiken.
d då musiken fick vika undan för gymnasium.

– Det var en lösning som gällde mitt yrkesval och innebar en medveten risk. Min passion i synnerhet för att skriva låtar visade hur viktig musiken är för mig,


(4) a utser Konsta.
b avsäger Konsta.
c avser Konsta.
d anser Konsta.


(5) a Cliché-bandet, mina första egna
b Cliché, mitt första egna band
c Mitt första eget bandet Cliché
d Min första egen band, Cliché

och låten Why Is It So Beautiful som låg som listetta i fyra veckor 2000 blev ett slags tecken på


(6) a att valet enbart var dagdröm.
b att valet var inte blott en dagdröm.
c att valet inte bara var en dagdröm.
d att valet var inte bara dagdröm.

– Jag skrev låten när jag var 14 år, senare satte jag visserligen in en C-del och inte ens då kunde jag framföra den ordentligt, men – fyra veckor som etta är ändå fyra veckor som etta, minns han.
– Den nuvarande gruppen är Technicolor

(7) a som på hösten 2003 gav ut deras debutalbum Way Out,
b vilket på hösten 2003 utgav sitt debutalbum Way Out,
c vilket hösten 2003 utgav deras debutalbum Way Out,
d som hösten 2003 gav ut sitt debutalbum Way Out,

som musikaliskt bygger vidare på den melodiska stadionrockgenren med U2 och Bruce Springsteen som inspirationskällor. Utöver sina musikertalanger har Konsta också visat sig ha talanger som skådespelare i filmerna Pitkä kuuma kesä (Lång het sommar) och Helmiä ja sikoja (Pärlor och svin).

En viktig plats för
(8) a den musikälskande unge Konsta
b den musikinspirerade unge Konsta
c den unge Konsta som inspirerats av att skapa musik
d Konsta som var ung och blev inspirerad av sitt musikskapande

och för hans pappa blev hemmets kök där Konsta

(9) a ofta till och med långt in på småtimmarna
b stundom även nattlig tid
c ständigt också på natten
d ibland till och med bort mot sena nattimmar

komponerade och skrev texter till sina låtar. I samma kök hade far och son många gemensamma samtal om musiken och livet. Markus hade på 1960-talet varit inne i sin häftigaste pubertet, då popmusiken och The Beatles, The Rolling Stones och The Animals gjorde sitt intåg. Musikintresset som härstammar från den tiden har bestått i olika former ända tills i dag. Efter Janis Joplins och Jimi Hendrix död stod den klassiska musiken i tur och den perioden varade i över tio år.

(10) a – Musik har varit med oss alltid.
b – Musiken har alltid funnits i vårt hem.
c – Musik har alltid varit närvarande i hemma.
d – Musiken har närvarit hos oss alltid.

I mammas mage lyssnade Konsta på Mozart och Schubert, senare återvände jag med Hurriganes och Ramones delvis tillbaka till populärmusiken, minns Markus.
– Om vi måste nämna några av våra gemensamma idoler är åtminstone Springsteen och Johnny Cash det, säger Konsta.


(11) a Under den senaste årtionden
b Under sista tio åren
c Under sista decennium
d Under det senaste årtiondet

har pappan genom sonen fått

(12) a en tydligare uppfattning om vad det innebär att göra musik.
b en mera tydlig idé om det vad musikskapande innebär.
c tydligare uppfattning om det vad att göra musik är.
d mer tydlig idé om vad är att göra musik.

Hemma vid köksbordet har det i alla fall varit möjligt att fundera

(13) a om det som är möjligt i musiken och inte.
b över vad är möjligt och omöjligt i musiken.
c vilket är möjligt i musik eller ej.
d på vad som är och vad som inte är möjligt inom musik.


(14) a Markus och sin maka Leena
b Markus med sin fru Leena
c Markus och hans hustru Leena
d Markus och hans make Leena

blev båda en gång hänförda av den bysantinska kulturen,

(15) a varför
b p.g.a. det
c däremot
d som följd att

de i flera omgångar besökte Istanbul eller

(16) a den av gamle kejsar Konstantinus benämnda Konstantinopel.
b det gamla Konstantinopel som fått namn efter kejsar Konstantinus.
c den gamla Konstantinopel som kejsar Konstantinus namngett.
d det enligt kejsar Konstantinus uppkallad gamla Konstantinopel.

Därifrån härstammar
(17) a Konstas officiella namn Konstantinus
b Konstas formellt namn Konstantinus
c formell namn av Konsta, Konstantinus
d offentliga namnet på Konsta, Konstantinus

(som bygger på de latinska orden stabil och bestående).


(18) a Andra barn, dotter Sofia Irene
b Ett annat barn, dottern Sofia Irene
c Deras andra barn, dotter Sofia Irene
d Det andra barnet, dottern Sofia Irene

(visdom och fred) har döpts efter kyrkorna Hagia Sofia och Hagia Irene.

(19) a – Det här är traditionella humanismens åsikt
b – Det är det klassiska humanistiska tänkandet
c – Det här är de hävdvunna humana tänkesätten
d – Det är nedärvd humanioras tankegång

där man hämtar tankar och idéer från antiken. Namnen har en tydlig och medveten koppling till det, framhåller Markus.
Traditionen att läsa har följt familjen Hiekkanen från första början.

(20) a – Odysseus översätt av Saarikoski
b – Odysseus översättning av Saarikoski
c – Odysseus i Saarikoskis översättning
d – Odysseus som Saarikoski översätte

har aldrig blivit urmodig som kvällsbok åt barnen, de ville alltid läsa mer av den. Likaså lästes Macbeth och Tove Jansson mycket, berättar Markus.
Till Konstas intressen hör fortfarande fantasylitteratur varvad med skräcklitteratur och thrillers, och rockbibliografier som ju har att göra med yrket. Utöver musiken tycks far och son hela tiden utbyta läsupplevelser sinsemellan.

(21) a – Det är att nöja sig med livet
b – Det är att leva ett liv i nöjen
c – Det är en känsla av nöje i livet
d – Det hör till njutningarna i livet,

när man samtidigt kan ha många olika slags böcker på nattduksbordet.
Far och son delar intresset för historia.
– Vi vill veta varför saker skett på ett visst sätt, förklarar Konsta.
Markus berömmer Konstas sångtexter:

(22) a – Jag har någonsin förstått mig faktiskt på
b – Aldrig jag har rätt förstått
c – Inte någonsin har jag aldrig förstått
d – Jag har aldrig riktigt förstått mig på

hur man gör en refräng så den låter bra. Konsta har en förmåga att bryta den traditionella rytmen och kombinera den med en bra melodi som kan beröra olika människor på olika sätt.
– Att skriva sångtexter innebär att man förstår sig på människan, människans grundnatur. Jag samlar in känslor och reaktioner, även om jag inte gör det på ett akademiskt godtagbart sätt, fortsätter Konsta och pappan svarar:
– Ja, vad är sen egentligen det rätta sättet att samla material? Själv skriver jag också dagbok.
När familjen Hiekkanen är ute och reser fäster de större uppmärksamhet på kultur och städer än sandstränder, även om medeltida stenkyrkor inte alltid står till buds.
Människan definieras i relation till sin stad, hon rör sig där,

(23) a känner igen och minns om saker och ting.
b känner och minns saker och ting.
c känner till och påminner om saker och ting.
d känner för och minner om saker och ting.

En låt är ett ode till stundens lov då man kommer ihåg vem man är, förklarar Konsta.
I skolan var Konstas favoritämne historia, men passionen gick aldrig så långt att den skulle ha fått status av akademisk forskning. Markus stora passion var att få vara med och göra musik

(24) a men hade aldrig tillfälle att förverkliga den.
b men inte någonsin det blev möjligt att genomföra det.
c men aldrig sluppit till att göra det.
d men att man aldrig hade någon möjlighet att genomföra.

Resultatet blir två människor med en passionerad inställning till sitt arbete, i en dialog där den ena

(25) a kompletterar
b fyller i
c fullföljer
d fullgör
den andra.

2b. KÄÄNNÖSTEHTÄVÄ – ÖVERSÄTTNINGSUPPGIFT


2b. Lyhyt käännöstehtävä, jolla testataan hakijan kykyä tuottaa kieliopin, viestinnän ja sisällön kannalta
toimivaa ruotsia (0–2 pistettä).
2b. En kort översättningsuppgift som testar sökandens förmåga att skapa grammatikaliskt, kommunikativt
och innehållsmässigt fungerande text på svenska (0–2 poäng).


Käännöstehtävä: Lue tarkasti seuraavat 12 virkettä ja käännä ne sitten mahdollisimman hyvälle ja toimivalle ruotsin kielelle (muutamat tekstin sanoista on annettu ruotsiksi perusmuodossa). Arvostelussa kiinnitetään huomiota 40:een kieliopin, viestinnän ja sisällön kannalta keskeiseen kohtaan, joiden oikeasta ratkaisusta saa kustakin 0,05 pistettä.


Översättningsuppgift: Läs noggrant igenom följande 12 meningar och översätt sedan dem till så god och fungerande svenska som möjligt (några ord har getts på svenska i grundform). I bedömningen beaktas 40 grammatikaliskt, kommunikativt och innehållsmässigt centrala företeelser. Varje rätt lösning ger 0,05 poäng.


[Tehtävä poistettu. Tehtävän lähde: Ari Penttilän artikkeli Oikeus omaan kieleen,
Kääntäjä – Översättaren 5/2004 / Uppgiften har tagits bort. Ari Penttiläs artikel Oikeus omaan kieleen, Kääntäjä – Översättaren 5/2004] _______________________________________________________
© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto