Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
________________________________________________________

ENGLANNIN KÄÄNTÄMINEN JA TULKKAUS / ENGELSK ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING
Kirjallinen koe 2004 / Skriftligt prov 2004
Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsprovuppgifter 2004

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

1. Valintakoekirjaan perustuva koe
Valintakoekirjana on Pirjo Hiidenmaan teos Suomen kieli – who cares? Otava, Helsinki, 2003, josta tulee
(a) opitun tiedon hallintaa mittaavia suomenkielisiä tehtäviä (0–1,5 pistettä),
(b) esseetyyppistä vastausta edellyttävä kirjoitustehtävä, jolla tutkitaan ensisijaisesti hakijan suomen kielen käyttötaitoa (kykyä tuottaa rakenteeltaan johdonmukaista, sisällöltään loogista ja kieleltään korrektia tekstiä) (0–1,5 pistettä).

2. Haetun kielen koe
Koe koostuu kahdesta osiosta, joihin voi valmistautua esimerkiksi kertaamalla kielioppia ja lukemalla ajankohtaisia englanninkielisiä asiatekstejä,
a) cloze-testi, jossa kokeeseen osallistuvien on valittava tekstiin jätettyihin aukkoihin asiayhteyteen sopivat täydennykset (0–2 pistettä),
b) sanaston, rakenteiden ja idiomien hallintaa mittaava monivalintatesti (0–2 pistettä)
Valintakokeen kaikista osioista on selviydyttävä hyväksyttävästi. Osio on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija on saanut vähintään 1/3 sen maksimipistemäärästä.

Fordringar och provtyp:

1. Ett prov baserat på följande bok:
Hiidenmaa, Pirjo: Suomen kieli – who cares? Otava, Helsinki, 2003 och bestående av följande delar:
a) uppgifter på finska som mäter hur väl sökanden behärskar det inlärda (0–1,5 poäng),
b) en uppgift som förutsätter svar av essätyp och med vilken man undersöker förmågan att använda finska språket (förmåga att skapa strukturellt konsekvent, innehållsmässigt logisk och språkligt korrekt text) (0–1,5 poäng).

2. Ett prov i det språk till vilket sökanden sökt.
Provet består av två delprov till vilka sökande kan förbereda sig t.ex. genom att repetera grammatik och läsa aktuella engelskspråkiga saktexter.
a) ett cloze-test som är en text med luckor där deltagarna skall fylla med i med i sammanhanget lämpliga kompletteringar (0–2 poäng),
b) ett flervalstest som mäter hur väl sökanden behärskar ordförrådet, strukturerna och idiomen (0–2 poäng).
Sökanden måste få godkännbart resultat i provets samtliga delar. Ett delprov är godkännbart genomfört, om sökanden har fått minst 1/3 av delprovets maximipoängtal.


KOETEHTÄVÄT / PROVUPPGIFTER
Lue ohjeet tarkkaan! ? Läs noggrant igenom instruktionerna!

VALINTAKOEKIRJAAN PERUSTUVA KOE
PROV BASERAT PÅ URVALSBOKEN

Valintakokeen kaikista osioista on selviydyttävä hyväksyttävästi. Osio on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija on saanut vähintään 1/3 sen maksimipistemäärästä.
Sökanden måste få godkännbart resultat i provets samtliga delar. Ett delprov är godkännbart genomfört, om sökanden har fått minst 1/3 av delprovets maximipoängtal.


A. OPITUN TIEDON HALLINTAA MITTAAVAT SUOMENKIELISET
TEHTÄVÄT
(0–1,5 pistettä)

Vastaukset tulee kirjoittaa vastauslomakkeeseen selkeällä käsialalla.
Jokainen tehtäväkohta tuottaa 0,05 p.

Yhdistä määritelmiin oikea termi, listassa on myös ylimääräisiä termejä.

1 alueellisesti merkittävä kieli
2 EU-säädösten käännös
3 kielenkäyttöä määräävä ohje
4 kulttuurinen moninaisuus
5 kulttuuriin mukautettu käännös
6 tekstilaji
7 tekstien välinen yhteys
8 tekstin osien välinen yhteys
9 tyylin parannukseen liittyvä ohje
10 yksilön kieli

diversiteetti, erikoiskieli, genre, idiolekti, infotainment, intertekstuaalisuus, kansalliskieli, koheesio, koherenssi, korrektiivinen normi, kotoutettu käännös, multimodaalinen, preskriptiivinen, rinnakkaistoisinto, valtakieli


Päättele esimerkeistä, mistä käsitteestä seuraavassa on kulloinkin kyse. Huomaa, että kuhunkin aukkoon tulee vain yksi sana.

Ilmaukset lähi- ja paikallisyhteisö, hinta ja saatavuus, hoito ja ehkäisy, joissa rinnastuksen jälkiosa on useampitavuinen kuin alkuosa, ovat esimerkkejä ___11___ -laista.

Tietoyhteiskunta, globalisaatio, kansainvälistyminen ovat __12__. Niitä on helppo käyttää, koska ne pyörivät monessa paikassa ja tulevat siten tutuiksi. Ne asettuvat osaksi keskeistä kielenkäyttöämme. Niistä ei kuitenkaan saa otetta, eikä koskaan voi olla varma, miten lukija tai keskustelukumppani on asian mieltänyt.

Kollokaatio, instituutio, heteroglossia, mikroskooppi, anemia ovat esimerkkejä lainasanoista, joita voidaan pitää ___13___, kansainvälisinä lainoina. Ne ovat yleensä tulleet kreikasta ja latinasta ja esiintyvät useissa kielissä samankaltaisina.

Täydennä aukot asiayhteyteen sopivilla, valintakoekirjan sisällön mukaisilla käsitteillä ja ilmaisuilla. Huomaa, että kuhunkin aukkoon tulee vain yksi sana.

Kirjoitettuja kielimuotoja, kirjallisia ___14___ on entistä enemmän. Kieli ja tyyli eivät kuitenkaan ___15___ sattumanvaraisesti vaan systemaattisesti ja järjestyneesti.

Kielimuotoa, sanaston ja rakenteiden piirteitä, ohjaa sekä rakennekielioppi että ___16___ kielioppi, jonka mukaan kielimuotoja valitaan ja miten eri tilanteet ja tunnelmat syntyvät kielellisten valintojen tuloksena.

Tekstit eivät esiinny irrallisina, joten niiden esitystapaan vaikuttaa ___17___, esiintymisyhteys.

Mikael Agricolan suomenkielistä rukouskirjaa (Rucouskiria) pidetään ensimmäisenä suomalaisena ___18___, koska se sisälsi myös mm. ravitsemus- ja terveysohjeita, allakan, tähtitietoa ja hallintoasioita.

Nykyihmisen välttämätön kansalaistaito on ___19___, kyky lukea ja tulkita eri viestintävälineiden kerrontatapoja, ymmärtää miten asiat saavat hahmonsa ja olomuotonsa sen mukaan miten ne kerrotaan.

Kun puhumme kirjakielestä, on otettava huomioon se, että kirjoitetulla kielellä on aina ___20___ hahmo. Niinpä typografia ja tekniikan muutokset vaikuttavat kieleen. Olennaisia ovat tekstin asettelu, tekstipinnan osat, osien suhteet ja niiden ilmaiseminen, merkkien käyttö jne.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin täydentämällä aukot asiayhteyteen sopivilla, valintakoekirjan sisällön mukaisilla käsitteillä ja ilmaisuilla. Huomaa, että kuhunkin aukkoon tulee vain yksi sana.

Miksi seuraava käännös ei ole suomen kielen oman rakenteen mukainen?
Vuosi 1996 omistetaan Euroopan laajuisen keskustelun köyhyydestä ja sosiaalisesta
syrjäytymisestä aloittamiselle yhteisen toiminta-alan tunnistamisen perustaksi.

Alleviivattu rakenne keskustelun aloittamiselle sisältää ___21___ ja pääsanan, eikä näiden väliin voi sijoittaa ___22___, jollainen on lausekkeessa keskustelu köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä.

Miten ohjeiden antamisen kielimuoto on muuttunut, kun verrataan 1900-luvun alkupuolen keittokirjan ohjeita nykyisen keittokirjan opastukseen?

1900-luvun alun ohjeet olivat ___23___, kun taas nykyinen keittokirja opastaa ___24___.


Yksi kirjoitetun puhekielisyyden piirre on se, että sanonta on kirjakielen mukaista, mutta esitystapa sillä tavoin väljää, että tekstissä esiintyy runsaasti adverbeja, pronomineja ja konjunktioita.

Millä termillä näiden sanaluokkien sanoja kutsutaan yhteisesti? ___25___ sanat.

Jos näiden sanojen osuus tekstissä on suuri, sanotaan, että tekstin tietty tiheys on pieni. Mikä tiheys on kyseessä? ___26___ tiheys.


Sanojen johtaminen ei aina perustu äännelakeihin ja johto-opin systemaattisuuteen. Esimerkiksi purkaa-verbistä pitäisi ohjeiden mukaan muodostaa johdos purkamo ja kaivaa-verbistä johdos kaivu, mutta yleisesti käytetään kuitenkin johdoksia purkaamo ja kaivuu. Kielenkäyttäjien mielessä johdokset purkaamo ja kaivuu yhdistyvät johdoksiin kampaamo ja kaipuu, joita ne muistuttavat muodoltaan.

Mistä sananmuodostuskeinosta tässä on kyse? ___27___.

Täydennä aukot asiayhteyteen sopivilla, valintakoekirjan sisällön mukaisilla käsitteillä ja ilmaisuilla. Kirjoita täydennyksesi vastauslomakkeeseen. Huomaa, että aukkoon 28 tulee vain yksi sana mutta aukkoihin 29 ja 30 voi tulla korkeintaan kolme sanaa.

Virkakieli on ns. ___28___ kieltä, kielenkäyttöä viran puolesta tai vakiintuneen tavan mukaan muussa erityisessä roolissa. Hiidenmaa listaa kuusi erilaista kielen keinoa, joilla tämäntyyppistä kielenkäyttöä rakennetaan. Mainitse kaksi hänen listaamaansa keinoa:
Virkakielessä suositaan ___29___ ja käytetään ___30___.

B. ESSEETYYPPISTÄ VASTAUSTA EDELLYTTÄVÄ KIRJOITUSTEHTÄVÄ (0–1,5 pistettä)

Tällä esseetyyppistä vastausta edellyttävällä kirjoitustehtävällä tutkitaan hakijan suomen kielen käyttötaitoa. Tekstin tulee olla asiatyylinen, ja sen arvioinnissa otetaan huomioon paitsi sisällön loogisuus ja rakenteen johdonmukaisuus, myös ja ensisijaisesti tekstin norminmukaisuus (oikeakielisyys).
Kirjoitelman pituuden tulee olla noin kaksi sivua joka riville kirjoitettuna.


B. UPPGIFT SOM FÖRUTSÄTTER SVAR AV ESSÄTYP (0–1,5 poäng)

Med denna uppgift som förutsätter svar av essätyp undersöker man sökandens förmåga att använda finska språket. Texten skall vara sakprosa, och vid bedömningen beaktas inte bara att innehållet är logiskt och textstrukturen konsekvent, utan också och i synnerhet att texten är normenligt (språkligt korrekt).

Uppsatsen skall vara ungefär två sidor lång med text på varje rad

Tehtävä

Valintakoekirjana olevalla Pirjo Hiidenmaan teoksella on provosoiva ja hieman pessimistinenkin nimi – kukapa suomesta välittäisi –, mutta kirjoittaja puhuu kuitenkin omalla tavallaan suomen kielen puolesta. Keille kaikille ja millä perustein Hiidenmaa mahdollisesti sälyttää vastuun ja huolen suomen kielestä? Vastaavatko hänen näkemyksensä sinun näkemyksiäsi?

Merkitse otsikoksi: Paljon haltijaksi – paljon vartijaksi?

HAETUN KIELEN KOE
ETT PROV I DET SPRÅK TILL VILKET SÖKANDEN SÖKT

ENTRANCE EXAM

2 (a) Cloze Test

Certain words/expressions, which are listed below, have been taken away from the enclosed text.
[Poistettu liite: Rod Mengham: Language bilaga som har tagits bort: Language by Rod Mengham]
For every word/expression that has been taken away there is a gap with a running number in it, but there are also gaps in places where no word has been taken away. When you think that you should add a word/expression in a gap, choose the correct word/expression from the list and write the number of that word/expression on the answer sheet beside the number that is the same as the number of the gap. If you for instance think that the word some should be added in gap 39, write the number beside the word on the list (33) beside number 39 on the answer sheet. NOTE! You may use a number on the list only once. If a word/expression has been taken away from two places in the text, that word/expression has been given on the list at least twice (the same word/expression may also be on the list two times and not be needed at all).

Detach this word list from the text to make your job easier. Read the list first quickly through so as to see what words you can use. Then read the whole text through with all the gaps to get some kind of idea about the contents of the text and after that you can start filling the answer sheet.


1. a 22. number
2. any 23. occasional
3. as 24. on
4. as 25. only
5. ascendance 26. organ
6. ascent 27. organization
7. belief 28. phenomena
8. bridge 29. phenomenon
9. concept 30. research
10. condition 31. side
11. descendant 32. societies
12. descent 33. some
13. descent 34. space
14. exploration 35. that
15. extent 36. that
16. if 37. the
17. languages 38. the whole
18. lives 39. the whole of
19. material 40. then
20. matter 41. variety
21. not 42. yet


2 (b) Grammar, idiom, vocabulary (0–2 pistettä)

This section contains 2 texts and 64 multiple-choice questions. Read the whole of each text and choose the alternative which you think is correct or most suitable in that context and mark your answer on the answer sheet.

[Poistetut liitteet: Martin Woollacot: Like it or not, the west just can’t leave the Middle East ja Terry Eagleton: Company Man / bilagor som har tagits bort: Martin Woollacott: Like it or not, the west just can’t leave the Middle East och Terry Eagleton: Company Man]

_______________________________________________________
© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto