Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta

HISTORIA (svenskspråkig)

Urvalsuppgifter 2003 / Valintakoetehtävät 2003

Fordringar och provtyp:

Uppgifterna i provet gäller Finlands och Nordens historia och allmän historia under tidsperioden 1500 - 1699. För provet anges inga specialverk. Sökandena har orsak att utöver skolkurskunskaperna även läsa annan litteratur som behandlar den ovannämnda perioden.
Uppgifterna är a) två essäfrågor, b) begreppsdefinitioner samt uppgifter där det gäller att sammanföra begrepp, företeelser och personer och c) uppgifter som rör identifiering och tolkning av dokument. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.
Anmärkningar: Det är skilda prov för svenskspråkig historia och de finskspråkiga historiaämnena. De som söker till svenskspråkig historia måste skriva urvalsprovet på svenska.

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

Valintakokeen tehtävät koskevat Suomen ja Pohjoismaiden historiaa sekä yleistä historiaa aikakautena 1500-1699. Koetta varten ei ilmoiteta mitään erityisteoksia. Pyrkijöiden on koulukurssitietojen lisäksi syytä tutustua myös muuhun edellä mainittua aikakautta koskevaan kirjallisuuteen.
Tehtävinä on a) kaksi esseekysymystä, b) käsitemäärittelyjä sekä käsitteiden, ilmiöiden ja henkilöiden yhdistämistä koskevat tehtävät ja c) dokumenttien tunnistamis- ja tulkitsemistehtävät. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.
Huomautus: Historiaan (ruots.) ja suomenkielisiin historia-aineisiin pyrkivillä on eri kokeet. Historiaan (ruots.) pyrkivien on valintakokeessa vastattava ruotsiksi.


Provuppgifter / Koetehtävät

URVALSPROVET I HISTORIA (SVENSKSPRÅKIG)

Provet inbegriper fyra uppgifter, av vilka var och en bedöms enligt skalan 0-2,5. Provets maximala poängtal är således 10 poäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4. I urvalsprovet mäts förutom grundkunskaper i historia också förmåga att förstå och konstruera helheter. Avgörande för bedömningen av essä- och analysuppgifterna är således inte antalet namn och årtal, utan sökandes förmåga att gestalta allmängiltiga historiska samband utifrån de kunskaper han/hon besitter.

1. Den lutherska reformationens inverkan på Habsburgarnas maktpolitik (0 - 2,5 p)

2. Naturvetenskapets genombrott under 1600-talet (0 - 2,5 p)

3. Definiera eller förklara i korthet (max. 30 ord/begrepp, plats eller person). (0 - 2,5 p, á 0 - 0,5 p)

  1. Cuzco
  2. Nya Sverige
  3. Drottning Kristina
  4. Machiavellism
  5. Albrecht Dürer

4. Tolkning av dokument (0 - 2,5 p).
På den bifogade bilden visas redskap som en penningutlånare från Hamburg använde. Placera in bilden i dess rätta historiska sammanhang (högst 120 ord)
© Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet