Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

ARKEOLOGIA / ARKEOLOGI

Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsuppgifter 2004

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

  1. Edgren, T.: Den förhistoriska tiden. Kirjassa Finlands historia I, s. 1-270,
  2. Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan (toim. Riho Grünthal), s. 9-221.

Kirjoista tehdään kaksi kysymystä, joihin molempiin on vastattava. Kumpikin vastaus arvostellaan pistein 0-5. Koe on hyväksyttävästi suoritettu, jos hakija saa molemmista tehtävistä vähintään 2 pistettä, jolloin kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.

Fordringar och provtyp:

  1. Edgren, T.: Den förhistoriska tiden . I boken Finlands historia I, s. 1-270,
  2. Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan (toim. Riho Grünthal), s. 9-221.

I provet ges två frågor, som båda skall besvaras. Båda svaren bedöms med 0-5 poäng. Det lägsta godkännbara poängtalet för båda frågorna är 2. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.


Koetehtävät / Provuppgifter

Tehtävät osoittavat vastaajan kykyä yhdistellä tietoa kriittisesti, erottaa oleellinen sekä muotoilla sanottavansa loogisesti ja selkeästi.
Uppgifterna mäter sökandes förmåga att kritiskt kombinera kunskap, urskilja det väsentliga samt uttrycka sig logiskt och klart.

Vastaa koetta varten luetun kirjallisuuden perusteella
Skriv dina svar på basen av den litteratur som erfordrats för provet.

1. Kampakeraaminen kulttuuri. Kirjoita aiheesta 4-6 sivun mittainen essee.
1. Den kamkeramiska kulturen. Skriv en essä på ca 4-6 sidor.

2. Pohdi eri käsityksiä uralilaisten kielten alkuperästä. Pohdi myös, mihin arkeologisiin ilmiöihin varhaisimmat kielimuodot voisivat liittyä? Kirjoita aiheesta 4-6 sivun mittainen essee.
2. Diskutera olika uppfattningar om de uralska språkens ursprung. Diskutera även till vilka arkeologiska fenomen de äldsta språkformerna kan tänkas anknyta. Skriv en essä på ca 4-6 sidor.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto