Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta
Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten

TEOREETTINEN FILOSOFIA / TEORETISK FILOSOFI

Valintakoetehtävät 2004 / Urvalsprovuppgifter 2004

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

Määttänen, P.: Filosofia. Johdatus peruskysymyksiin. Gaudeamus.
Kokeessa mitataan luetun aineiston ymmärtämistä, kykyä erottaa olennaisia asioita ja taitoa perustella johdonmukaisesti filosofisia kannanottoja. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.

Fordringar och provtyp:

Määttänen, P.: Filosofia. Johdatus peruskysymyksiin. Gaudeamus.
I provet försöker man med olika uppgifter mäta hur väl sökanden förstår det lästa och kan urskilja det väsentliga samt hans eller hennes förmåga att logiskt underbygga filosofiska ställningstaganden. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.

Koetehtävät / Provuppgifter

1. Tiedon ja totuuden käsitteiden suhde.
1. Förhållandet mellan begreppen kunskap och sanning.

2. Ihmisten toiminnan selittäminen.
2. Förklaring av mänskliga handlingar.

Vastaa molempiin kysymyksiin. Kumpikin vastaus pisteytetään asteikolla 0-5. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4. Vastauksen sisältämistä asiavirheistä annetaan sakkopisteitä. Arvostelussa kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että valintakoekirjassa esitetyt asiat hallitaan ja että niiden käsittelyssä osoitetaan filosofista ajattelu-, problematisointi- ja argumentointikykyä.

Svara på båda frågorna. Vartdera svaret poängsätts med skalan 0-5. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4. För i svaren ingående sakfel ges minuspoäng. Vid bedömningen fästs särskild uppmärksamhet vid att sökanden behärskar innehållet i urvalsprovboken och vid att han eller hon vid behandlingen av detta ger prov på sin filosofiska förmåga att tänka, problematisera och argumentera.


© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto