Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta

FILOSOFI (svenskspråkig) / FILOSOFIA (ruotsinkielinen)

Urvalsprovuppgifter 2004 / Valintakoetehtävät 2004

Fordringar och provtyp:

Filosofiska frågor - äventyr i tankens värld. Utbildningsradion 1998.
I provet bedöms hur väl sökanden kan visa att han eller hon förstått det lästa materialet samt hur väl sökanden kan föra ett sammanhängande resonemang om det väsentliga hos de teman som efterfrågas. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.
Anmärkningar: Sökande skall besvara frågorna i urvalsprovet på svenska.

Valintakokeen vaatimukset ja kokeen luonne:

Filosofiska frågor - äventyr i tankens värld. Utbildningsradion 1998.
Kokeessa mitataan, kuinka hyvin hakija on ymmärtänyt luetun aineiston sekä kuinka hyvin hän pystyy esittämään johdonmukaisia päättelyjä kysymyksenasettelussa annetuista keskeisistä teemoista. Kokeen alin hyväksyttävä pistemäärä on 4.
Huomautus: Valintakokeessa on vastattava ruotsiksi.

Provuppgifter / Koetehtävät

Utför båda uppgifterna. Börja med att läsa igenom nedanstående anvisningar.

1. Uppfattar vi världen såsom den verkligen är genom våra sinnen? Diskutera frågan utgående från tre filosofiska teorier om verkligheten (av vilka en är Kants). Förklara skillnaden mellan begreppen objektiv, subjektiv och intersubjektiv. Vad avses med en relativistisk version av den typ av teori om verkligheten Kant representerar? Gör till sist ett försök att förklara varför frågan om yttervärldens existens inte tillhör de empiriska vetenskaperna. (5 p.)

2. Hur borde samhällets resurser fördelas? Redogör för 4 allmänna idéer om distributiv rättvisa (inte den utilitaristiska synen). På vilken av dessa baserar sig Rawls teori om rättvisa och vilken är utgångspunkten för Nozicks teori (motivera svaren!)? Hur ser ett samhälle om bygger på Rawls tankar om rättvisa ut jämfört med ett samhälle som bygger på Nozicks? Utilitarismen har kritiserats för att inte ta hänsyn till vår känsla för rättvisa. Redogör för denna kritik mot utilitarismen. På vilka sätt kan en utilitarist tänkas bemöta denna kritik? (5 p.)

Bedömningsgrunder:

I provet bedöms hur väl sökanden kan visa att han eller hon förstått det lästa materialet samt hur väl sökanden kan föra ett sammanhängande resonemang om det väsentliga hos de teman som efterfrågas. Det lägsta godkännbara poängtalet för provet är 4.

Anvisning:

Svaren skall skrivas på svenska.© Humanistinen tiedekunta, Helsingin yliopisto