Demoottinen
Demoottisella tarkoitetaan muinaisen Egyptin myöhäiskaudella ollutta kirjoitusjärjestelmää ja kielen kehitysvaihetta. 600-luvun jälkipuoliskolla eKr. demoottinen kirjoitusjärjestelmä levisi pohjoisesta käsin koko maan hallinnon käyttöön. Ptolemaiolaisella ajalla (332—30 eKr.) demoottisella kirjoitettiin myös kirjallisuutta, ja kirjoitusjärjestelmä sai väistyä vasta 200-luvulla jKr., kun Raamatun tekstien käännöstyön yhteydessä egyptiä alettiin kirjoittaa koptilaisin aakkosin. Helsingin yliopiston kirjaston kokoelmiin kuuluva demoottinen teksti on valitettavan huonosti säilynyt, mutta todennäköisesti kyseessä on kauppakirja vuodelta 163 eKr.
Back

Egypt Exploration Society perustettiin 1882 tutkimaan ja kartoittamaan Egyptin muinaismuistomerkkejä. Nykyään se on yksi johtavista arkeologisista organisaatioista, joka suorittaa kaivauksia eri puolilla Egyptiä ja julkaisee sekä keskeistä egyptologista aikakauslehteä Journal of Egyptian Archaeology että yhdistyksen kaivauksissa löytyneiden papyrusten julkaisusarjaa Graeco-Roman Memoirs. Ks. tarkemmin http://www.ees.ac.uk/ Back

Epigrafiikka tutkii koville materiaaleille kuten kiveen tai lyijytauluille hakattuja tekstejä. Back

Glossat ja skholionit ovat joko kopistin itsensä tai myöhempien lukijoiden tekemiä lyhyitä sananselityksiä tai pidempiä reunahuomautuksia, jotka on lisätty tekstin rivien väliin tai marginaaliin. Back

Kodikologia on kapeassa merkityksessä kirjan tutkimusta, jossa kirjaa tai käsikirjoitusta tutkitaan fyysisenä kappaleena. Laajemmassa merkityksessä sillä ymmärretään lisäksi teoksen historian tutkimusta, joka voi sisältää esim. kopiointiajankohdan ja -paikan sekä kopistin määrittämisen ja jopa myöhempien omistajien/lukijoiden henkilöhistoriaa. Ks. tarkemmin GOPAL. Back

Muinainen egypti kuului seemiläis-haamilaiseen kieliryhmään. Sitä puhuttiin Niilin laaksossa aina siihen asti kunnes arabia syrjäytti sen. Kielen varhaisimmat tunnetut kirjoitukset ovat hieroglyfejä 3200-luvulta eKr. Egyptiä kirjoitettiin hieroglyfien lisäksi hieraattisella ja demoottisella merkkijärjestelmällä sekä pääasiassa kreikan aakkostoon perustuvin koptilaisin aakkosin.
     Hieroglyfit ovat hahmoltaan selkeitä kuvia, jotka edustavat joko esittämäänsä kuvaa tai jotain tiettyä äännearvoa. Kiveen hakattuina hieroglyfit säilyttivät kuva-aiheensa aina viimeisiin 200-luvulla jKr. kirjoitettuihin teksteihin asti. Kun hieroglyfejä kirjoitettiin nopeasti papyrukselle tai ostrakonille siveltimellä, kehittyi juokseva kirjoitus hieraattinen. 600-luvulla eKr. käyttöön otettiin pikakirjoitusta muistuttava
demoottinen kirjoitus. Kopti oli muinaisen egyptin viimeinen kehitysvaihe. Koptia kirjoitettiin 200-luvulta jKr. alkaen kreikkalaisin aakkosin, joihin oli lisätty muinaisegyptiläisiä merkkejä niitä äänteitä varten, jotka kreikasta puuttuivat. Back

Oksyrhynkhos sijaitsee Keski-Egyptissä nykyisen el-Behnesan kylän alueella n. 150 km Kairosta etelään. Muinaisen kylän kaatopaikoilta on löytynyt kymmeniä tuhansia pääasiassa roomalaisajalta peräisin olevia papyrustekstejä, joista ehkä peräti 90 % on vielä julkaisematta. Ks. tarkemmin http://www.papyrology.ox.ac.uk/ Back

Ostrakon
Ostrakoneiksi kutsutaan kiviliuskoja tai ruukunsirpaleita, joita käytettiin kirjoitusmateriaalina.
Back

Pergamentti on kirjoitusmateriaali, jota valmistettiin vuohen nahasta. Sitä valmistettiin ja käytettiin papyruksen ohella antiikin aikana koko Välimeren alueella. Keskiajalla pergamentti ja 800-luvulla Egyptiinkin idästä levinnyt uusi kirjoitusmateriaali paperi syrjäyttivät papyruksen. Back

Skholionit Ks. glossat ja skholionit Back