[ajohdantoa]
Suomen kivikauden esineistöä esittelevä sivusto on tehty ensisijaisesti oppimateriaaliksi, jota voidaan käyttää arkeologian oppiaineen opetusmateriaalina esineistöntuntemuskurssin sijasta tai ohessa.

Esineistösivuston tiedot on koottu kirjallisuudesta, joka keramiikkaa lukuunottamatta on valitettavan yleispiirteistä ja alueellisesti painottunutta. Kirjallisuutta selattaessa käy selvästi ilmi, että typologinen esinetutkimus jäi Suomen arkeologisen tutkimuksen alkuvuosikymmenille eikä sitä ole pidetty tärkeänä enää viime vuosikymmeninä. Tästä johtuen suuri osa kivikauden esineistöä on "vailla kontekstia", vaikka varmasti ainakin osa niistä olisi mahdollista yhdistää tiettyihin kulttuuripiireihin ja ajanjaksoihin. Typologis-kronologisen selvityksen puute estää myös esineryhmien sisäiset ja keskinäiset vertailut, jotka saattaisivat hahmottaa tradition eroja eri alueilla ja aikakausilla.

Puutteista huolimatta muutaman tutkijan ja teoksen ansioksi voi laskea sen, että edes jonkinlaista esitystä tästä varsin monipuolisesta aineistosta voi tehdä. Tämän työn tärkeimpinä lähdemateriaaleina on pidetty Matti Huurteen teoksia, erityisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin esihistoriaa. Usein kirjallisuusluettelossa esiintyvät myös Aarne Äyräpään sekä Ville Luhon ja Torsten Edgrenin artikkelit. Yksityiskohtaisempia, kattavia tutkimuksia eri esineryhmistä ovat tehneet mm. Tuula Heikkurinen-Montell, Helena Edgren ja Jukka H.T. Vuorinen.

Lähdemateriaalin asettamista rajoituksista johtuen työn tavoitteeksi otettiin yleispiirteisen esityksen tekeminen Suomen kivikauden esineistön eri puolista. Sivusto ei ole tutkimus, vaan pohjautuu lähes täysin kirjallisuuteen - kun taustatietoa ei ole ollut olemassa, on levintäkarttojen ja kronologian osalta jouduttu turvautumaan "valistuneeseen arvaukseen". Levintäkartat esittävät kirjallisuuden perusteella hahmoteltua levintää pääasiassa nyky-Suomen alueella. Osa näistä lähteistä on hyvinkin vanhoja eikä karttoja ole ollut mahdollista päivittää nykytietoa vastaavaksi, koska kyseistä tietoa ei ole juurikaan olemassa julkaistussa muodossa. Ainoastaan joidenkin harvojen, "eksoottisten" esineryhmien kohdalla on voitu esittää ajantasaisia karttoja.

Kronologiapalkkien tarkoituksena on antaa yleiskuva kunkin esineryhmän sijoittumisesta kivikauden aikajanalle, lähinnä tasolla "varhainen, keskinen, myöhäinen". Tarkkoja ajoituksia tai kytkentöjä keramiikan perusteella muodostettuihin kronologisiin ryhmiin tai "kulttuureihin" ei joitakin poikkeuksia lukuunottamatta ole juuri esitetty. Kirjallisuusluettelon tarkoituksena on johdattaa sivujen selailija niiden teosten äärelle, joista löytyy tarkempaa tietoa kyseisistä esineryhmistä. Kaikkia mahdollisia ko. esineitä koskevia artikkeleita ei sivujen listoille ole koottu.

Kivikauden esineistön jakaminen funktionaalisiin ryhmiin ei ollut ainoa mahdollinen jakoperuste. Muita mahdollisuuksia olisi ollut kronologinen, materiaaliin perustuva tai typologinen jako. Näistä ensimmäinen on em. lähteistön puutteista johtuen lähes mahdotonta ja olisi aiheuttanut huomattavia vaikeuksia hierarkkiseen rakenteeseen perustuvassa multimediassa. Materiaaliin perustuva jako olisi varsin haastava, mutta lopulta aiheuttanut myöskin paljon päällekkäisyyksiä. Lopulta päädyttiin funktionaaliseen jakoon, joka on jossain määrin tietenkin myös typologinen jako.

Sivuston kuvitus on hankittu kolmesta eri lähteestä. Pääosan muodostavat Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitoksen arkeologian oppiaineen diakokoelmat, joita on kuvista n. 60 %. Kuvat ovat vaihtelevantasoisia samoin kuin allekirjoittaneen ottamat 10 % osuus kuvista. Laadukkaimman 30 % muodostavat ne kuvat, joihin käyttöoikeus on ostettu Museoviraston arkeologian osastolta. Tässä joukossa on myös mustavalkokuvia ja harmaasävypiirroksia, koska kaikista esineryhmistä ei ollut saatavissa värillisiä diakuvia.
a