Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Disputation: Finlandssvenska åsikter om och attityder till modern språkpåverkan

FM Leila Mattfolk, hemma från Närpes och numera bosatt i Sibbo, disputerar den 7 december om "Finlandssvenska åsikter om och attityder till modern språkpåverkan".


Fokus för avhandlingen ligger på att beskriva och analysera finlandssvenskars attityder till modern språkpåverkan, samt att se på relationen mellan informanternas explicit rapporterade åsikter om och deras implicit uttryckta attityder till denna språkpåverkan. Metoderna är främst sociolingvistiska. För analysen av åsikter och attityder har Mattfolk utarbetat och prövat ett nytt verktyg.

Med hjälp av statistisk korrelationsanalys beskriver Mattfolk utifrån en kvantitativ opinionsundersökning de åsikter om engelsk påverkan, importord och domänförlust som finlandssvenskar säger sig ha. Hon studerar därtill genom matched guise-teknik finlandssvenskarnas undermedvetna reaktioner på engelska importord.

Hennes resultat visar att de undermedvetna reaktionerna delvis skiljer sig markant från de åsikter finlandssvenskarna explicit rapporterar att de har.

På en direkt fråga säger många informanter att de anser att engelska ord i svenskan bör bytas ut mot svenska ersättningsord, men i ett test där de är omedvetna om att det handlar om engelsk påverkan på språket tillskriver informanterna engelska ord i svensk kontext ett positivt värde.

Resultaten av dessa studier fördjupar Mattfolk genom djupintervjuer där hon med interaktionellasociolingvistiska analysmetoder undersöker 36 informanters implicita attityder. Denna studie ligger nära pragmatisk diskursanalys: hon ser på det implicita i informanternas svar genom detaljanalys av bl.a. pragmatiska partiklar och modalitet.

Studien gör en åtskillnad mellan explicit uttryckta åsikter och implicita, undermedvetna attityder.Resultaten i de kvantitativa delarna av studierna ger belägg för att de åsikter som vi uttrycker går att binda till det explicita i språket. Men matched guise-testet visar också att man kan finna undermedvetna, implicita attityder som folk inte själva vet om att de använder sig av i sitt dagliga liv när de fattar beslut.

Diskursanalysen visar att det i viss mån är undermedvetna signaler man kan läsa mellan raderna av det som uttrycks, men studien visar också att signalerna uppstår till följd av samtalspartnern, situationen, normen och samhället. Mattfolk har därför i tillägg fört in begreppet socialmedvetna attityder. I dessa attityder syns inte enbart de traditioner och värderingar som man är uppvuxen med, utan även en hänsyn till den situation man befinner sig i.

Disputationen äger rum den 7 december 2011 kl. 12.15 i Forsthuset, sal 1, Unionsgatan 40.

Opponent är professor Catharina Nyström Höög från Högskolan Dalarna och kustos är professor Hanna Lehti-Eklund.

Doktorsavhandlingen publiceras i serien Nordica Helsingiensia. Avhandlingen går att köpa från Nordica, PB 24, FIN-00014 Helsingfors universitet.

Ett sammandrag av avhandlingen kan läsas i E-thesis: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/28223


Kontaktuppgifter:

leila.mattfolk(at)focis.fi
040 701 6165

---

FM Leila Mattfolk väittelee 7.12.2011 kello 12.15 aiheesta "Finlandssvenska åsikter om och attityder till modern språkpåverkan".

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo, sali 1, Unioninkatu 40. Vastaväittäjänä on professor Catharina Nyström Höög, Högskolan Dalarna, ja kustoksena on professori Hanna Lehti-Eklund.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Nordica Helsingiensia. Väitöskirjaa myy Nordica, PB 24, FIN-00014 Helsingfors universitet. Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis-palvelussa.


Väittelijän yhteystiedot:

Leila Mattfolk
Leila.Mattfolk(at)focis.fi

2011