Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English
Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta
 

Humanistinen tiedekunta

 

 

Ajankohtaista

Väitös valaisee eläimiä kohtaan tunnettua empatiaa

Väitös: Erika Ruonakoski, teoreettinen filosofia

Perinteisesti filosofiassa on käsitelty eläimiä kahdesta näkökulmasta: itsetuntemuksen ja etiikan näkökulmista. Ihmisten ja eläinten välisten erojen analyysi on palvellut haluamme ymmärtää omaa erityislaatuamme, kun taas etiikan keinoin on pyritty löytämään oikea tapa kohdella eläimiä.


Humanistisessa tiedekunnassa 11.6.2011 tarkastettava Erika Ruonakosken väitöskirja "Eläimen tuttuus ja vieraus – Fenomenologisen empatiateorian uudelleentulkinta ja sen sovellus vieraslajisia eläimiä koskevaan kokemukseen" lähestyy eläimiä aikaisemmasta poikkeavalla tavalla: se selvittää havaintokokemustamme eläimistä sekä siihen liittyviä empaattisia aistimuksia. Erityisen mielenkiinnon kohteena on se, millä tavalla eläinten liikkeet ja muut ilmaisut tulevat ymmärretyiksi.

Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on fenomenologinen filosofia ja etenkin Maurice Merleau-Pontyn ruumiinfenomenologia. Myös Edmund Husserlin ja Edith Steinin empatia-analyysit ovat keskeisiä tutkielman kannalta. Tässä perinteessä empatialla tarkoitetaan toisen kokemuksen tavoittamista toisen kehollisissa ilmaisuissa ja toisen kehon ymmärtämistä elävänä, motivoituneena ja ympäröivään maailmaan suuntautuneena. Tätä oivallusta tutkimus tutkii kriittisesti, kehittää eteenpäin ja soveltaa.

Tutkimus osoittaa, että kokemuksiimme vieraslajisista eläimistä liittyy sekä yhteneväisyyksien että erojen tunnistamista – tuttuutta ja vierautta. Tämä tunnistaminen ei kuitenkaan perustu älyllisiin vertailuihin vaan se eletään kehollisena, tilannekohtaisesti vaihtelevana suhteena toiseen kehoon. Toisaalta empatian varsinaiseksi kohteeksi paljastuu toisen kehollinen tilanne sellaisena kuin se käsitetään omasta näkökulmasta käsin, toisen kokemuksen ulkopuolelle jäävien tekijöiden värittämänä.

Tutkimuksen mukaan inhimillinen olemassaolo kietoutuu vieraslajisten eläinten olemassaoloon neljällä alueella: empaattisissa aistimuksissa, vastavuoroisessa kommunikaatiossa, kokemuksessa ympäröivästä maailmasta ja siinä, miten ymmärrämme oman erityisluonteemme. Tutkimus osoittaa, että eläinten erilaiset havaitsemistavat laajentavat käsitystämme siitä, mikä on havaittavissa ja miten asioita on mahdollista havaita. Vieraslajisten eläinten erilaisia liikkumistapoja todistaessamme sekä ymmärrämme oman kehollisuutemme rajat että osallistumme empaattisesti itsellemme mahdottomiin liikkeisiin. Kaiken kaikkiaan vieraslajisten eläinten merkitys inhimilliselle elämälle paljastuu paljon monisyisemmäksi asiaksi kuin perinteisesti on otaksuttu.

FM Erika Ruonakosken väitöskirja esitetään tarkastettavaksi 11.6.2011 kello 10 humanistisessa tiedekunnassa. Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Metsätalo, luentosali 2. Vastaväittäjänä on Yliopistonlehtori, FT Susanna Lindberg, Tampereen yliopisto ja kustoksena professori Gabriel Sandu.

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Episteme. Väitöskirjaa myy Tutkijaliitto, www.tutkijaliitto.fi, tutkijaliitto(at)helsinki.fi.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis-palvelussa.


Väittelijän yhteystiedot:

Erika Ruonakoski
erika.ruonakoski(at)helsinki.fi

2011