På Svenska
In English
Historiallinen Yhdistys 
			ry - Alkuun
Yhdistyksestä
Hallinto Julkaisut Seminaarit
Julkaisut
Historiallisia 
		Arvosteluja
Historiallisia 
		Papereita
Ennen ja nyt

.


 


Historiallisia Arvosteluja 24/2001:
Sadan vuoden sotatie

Hakkapeliittoja ja karoliineja


laatinut Tero Karasjärvi
Historiallisia Arvosteluja ISSN 1457–1412

Jussi T. Lappalainen: Sadan vuoden sotatie. Suomen sotilaat 1617–1721. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Helsinki, 2001. 224 sivua.

Sotahistoriaa on väitetty yhdeksi vanhimmista historiankirjoituksen lajeista. Ikivanhuudestaan huolimatta se on aina ollut ja on yhä edelleen myös yksi ongelmallisimmista. Vanhastaan sotahistorian painolastina on ollut sankaritarujen kertominen; tässä en tyytyisi osoittamaan sormella vain kansallisvaltioiden tuekseen pystyttämää mytologiaa, vaan sotahistoria on ollut historian aamuhämäristä alkaen reippaan propagandahenkistä. Ei tarvitse kuin lukea sumerilaisten kertomuksia kaupunkivaltioidensa välisistä koitoksista: omaa sotaista menestystä ja kuntoisuutta ihannoivaa sotahistoriaa nekin ovat, jos vaivautuu raaputtamaan pinnan kertomusten päältä pois.

Toinen, uudenlainen ongelma sotahistorian tutkimukseen syntyi modernien sosiaalitieteiden nousun myötä. Sotahistoriasta tuli sävyltään päivittelevää, usein tarkoitushakuista 'kurjuushistoriaa'. Sinänsä kysymyksessä oli edistysaskel sotahistorian tutkimuksen kannalta, mutta lähestymistavan ongelmana oli vahva poliittinen sitoutuminen. Tietenkin myös niin kutsuttu 'perinteinen' sotahistoria on monesti sisältänyt voimakkaita poliittisia värityksiä, mikä seikka on heikentänyt sen esittämiä teesejä.

Suomessa tehtyä sotahistoriantutkimusta on vaivannut erikoislaatuinen ongelma: vahva likinäköisyys. Joskus tuntuu siltä kuin tutkijoiden ja lukevan yleisön mielestä mitään mielenkiintoista ei olisi tapahtunut ennen 1900-lukua. Itsenäisyyden aika ja eritoten Suomen toisen maailmansodan aikana käymät sodat ovat vahvasti ylikorostetussa asemassa. Vakavasti otettavat historiateokset, joissa kuvataan suomalaisten sotahistoriaa ennen vuotta 1917 voidaan laskea kahden käden sormilla.

Siksi Turun yliopiston pitkäaikaisen professorin, nyttemmin emerituksen, Jussi T. Lappalaisen teos Sadan vuoden sotatie on merkittävä jo pelkästään siksi, että se on ilmestynyt. Tässä on ehkä syytä korostaa, että mielestäni esimerkiksi ruotujakolaitoksen tai Ruotsin suurvaltakauden politiikan tutkiminen eivät sinällään ole sotahistoriaa, vaan sen lievetutkimusta. Varsinaista sotahistoriaa on sodan tutkiminen mahdollisimman laaja-alaisesti, mutta samalla pitäen päätutkimuskohteena nimenomaan sota, enemmän tai vähemmän organisoitu joukkoväkivalta.

Toinen syy miksi olin kohtuullisen innostunut Lappalaisen kirjan ilmestymisestä on erityisesti angloamerikkalaisessa maailmassa jo neljännesvuosisadan ajan harjoitettu sodan olemukseen ja kokemiseen painottuva tutkimussuuntaus. Kieltämättä ajatuksissani kävi houkutteleva mahdollisuus, josko nyt Suomessakin vanhemman sotahistorian tutkimus ottaisi aimo askelen tähän suuntaan?

Sadan vuoden sotatie alkaa ja loppuu Ruotsin suurvaltakauden myötä. Lappalainen ilmoittaa alkupuheessaan tavoitteekseen suurvalta-aikaan liittyvien myyttien, eli hakkapeliittojen, karoliinien ja armeijan rekrytointijärjestelmään liittyvien mielikuvien uudelleenarvioinnin. Miten sotaväkeä Suomesta nostettiin ja mikä suomalaisten sotilaiden osuus Ruotsin sotalaitoksessa oli?

Lappalainen yrittää myös tuoda mikrohistoriallista sävyä teokseensa esittelemällä karjalaisen talonpojan Eerik Antinpojan, sittemmin aatelisnimeltään Trana, joka toimi merkittävässä asemassa Ruotsin armeijan huollon järjestämisessä. Pyrkimyksenä on selvästi nostaa esiin "unohdettu" suomalainen merkkihenkilö, vieläpä sellainen, joka sopii paremmin nykyajan ekonomien arvostuksen kohteeksi kuin aiemmin esiin nostetut sotasankarit. Viittausten pinnallisuus jättää kuitenkin henkilöhistorialliset viittaukset kovin irrallisiksi.

Lappalainen aloittaa selvittelemällä Suomen sotilaspoliittista asemaa keskiajalta lähtien. Taistelu Neva-joen hallinnasta oli pitkään ollut Ruotsin itäisen strategian kohtalonkysymys. Kuningas Kustaa II Adolfin Ruotsille suotuisan Stolbovan rauhan jälkeen vuonna 1617 kruunajaisvaltiopäivillään pitämä puhe valtakunnan uuden itärajan luonteesta toimii Lappalaisen esityksen lähtökohtana. Ansiokkaasti Lappalainen arvioi Suomen strategisen aseman realiteetit analysoimalla Inkerinmaan ja Laatokan ympäristön liikenteelliset ja maantieteelliset olosuhteet. Oman huomionsa saa myös väestön poliittinen, pitkälti uskontoon perustuva asenne uusia vallanpitäjiä kohtaan.

Lappalainen koskettelee myös lyhyesti 1600-luvun sotaa koskevaa valtiollista ajattelua. Sota nähtiin valtion luonnolliseksi olotilaksi. Rauha oli lepovaihe, jonka aikana kerättiin voimia uutta koitosta varten. Silti olisi liian yksinkertaista nähdä uuden ajan alun sodankäynti pelkäksi kuninkaiden ja ruhtinaiden oikuksi. Menestyksellinen sodankäynti vaati säätyjen suostumuksen. Ilman sitä sodalta puuttuivat materiaaliset edellytykset.

Ruotsin suurvaltakauden katsotaan yleisesti alkaneen jo mainitusta Stolbovan rauhasta. Pinta-alaltaan Ruotsi jakoi nyt Euroopassa kolmannen sijan suunnilleen saman kokoisen Puola-Liettuan kanssa. Väkiluvultaan valtakunta oli kuitenkin varsin vaatimaton: noin puolitoista miljoonaa. Tämä oli vähän Venäjän ja Puolan väkilukuihin verrattuna: molemmissa oli asukkaita noin 6 miljoonaa.

Kustaa II Adolfin mukaan strateginen tilanne oli 1600-luvun alussa muuttunut ratkaisevasti Ruotsin eduksi. Myös Lappalainen arvioi Suomen itärajan liikenteellisiä olosuhteita ja maalaa mielenkiintoisen kuvan 1600-luvn alun sodankäynnin logistiikasta ja sen asettamista ehdoista strategiselle ajattelulle. Talvisodankäynti oli pieniä hävitysretkiä lukuun ottamatta käytännössä mahdottomuus. Todennäköisin sotaretken aloitus sijoittui alkukesään.

Lyhyesti Lappalainen käsittelee idästä saatujen voittomaiden väestörakennetta. Tärkein jakoperuste tuohon aikaan oli uskonto. Kirjoittaja ei yritä selittää asujaimiston lojaalisuusrakenteita kansallisuuteen perustuen, vaan korostaa uskonnon ja hallittavien ja hallittujen välisten paikallisten suhteiden merkitystä.

Suomen sotalaitos oli kehittynyt 1500-luvun sotien takia yhä ammattimaisempaan suuntaan. Eerik XIV:n uudistusten myötä Suomen asettamien joukko-osastojen määrä oli noussut ja länsimainen sotilashierarkia sotilasarvoineen omaksuttiin vähitellen armeijan organisaation perustaksi. Tämä liittyy saumattomasti komppanioihin ja rykmentteihin perustuvan organisaatiomallin leviämiseen. Suomeen syntyivät näin maakunnalliset rykmentit, joihin monien nykyisten joukko-osastojen perinteet voidaan johtaa. Lappalainen selvittelee onnistuneesti monimutkaista aihetta eri aselajien päällystöä ja alipäällystöä vertailevin taulukoin.

Organisaation lisäksi armeija tarvitsi rekrytointijärjestelmän. Aihetta on Suomessa tutkittu pitkään ja perusteellisesti. Lappalainen pystyykin kuvailemaan melkoisella perinpohjaisuudella väenottojärjestelmien koukerot. Menemättä yksityiskohtiin voi todeta kansanomaiset mielikuvat väenoton mielivaltaisuudesta perättömiksi.

Ulkomaisissa sotahistoriallisissa teoksissa Kustaa II Adolfia pidetään Moritz Oranialaisen rinnalla niin sanotun uuden ajan alun sotilaallisen vallankumouksen pääarkkitehtina. Lappalainen huomauttaa että Ruotsin nuorella kuninkaalla ei ollut kokemusta kenttätaisteluista. Taktista järjestelmäänsä hän alkoi toteuttaa pitäen esikuvanaan alankomaalaista taktiikkaa.

Taktiikan historia on sotahistorian vaikeimpia alalajeja. Tämä näkyy selvästi myös Sadan vuoden sotatiessä. Lappalainen keskittyy 1600-luvun aseiden teknisten ominaisuuksien esittelyyn ja taktiikan puolelta tyytyy vain esittelemään ohjekirjoista löytyvän muodollisen taktiikan. Taistelukentän todellisuus ja 1600-luvulla tapahtuneen taktiikan kehityksen analysointi jää sivuun.

Muuten varsin perinteiseen taktiikan historian kuvailuun on päässyt mukaan yksi taktiikan maailmanhistoriaan sopimaton väite, jonka mukaan puolalaisten käyttämä teräaseisiin ja iskuun luottava ratsuväen taistelutapa olisi mongoleilta peräisin. Mongolit olivat perinteisesti luottaneet tehokkaiden jousiensa ja hevosmiestaitonsa mahdollistamaan vastustajan väsyttämiseen nimenomaan tulen avulla ja siirtyneet lähitaisteluun vasta ajaessaan takaa kulutettua ja demoralisoitua vastustajaa. Puolalaisen ratsuväen taistelutapa juontaa juurensa raskaan ratsuväen iskuun perustuvasta sodankäyntitraditiosta.

Ruotsi aloitti kipuamisensa eurooppalaiseksi suurvallaksi hyökkäämällä Puolan kimppuun vuonna 1617. Lappalainen käy kirjan otsikon mukaisesti huolellisesti läpi Ruotsin suurvalta-ajan sotien päätapahtumat ja päättää kirjansa suurvalta-aseman romahtamiseen erityisesti valtakunnan itäisessä osassa, eli Suomessa. Sotatapahtumat esitetään perinteiseen tyyliin päivämäärä- ja karttavetoisesti. Sotatoimien monimutkaisen polveilun ja poliittisen kehityksen seuraamista kartat helpottavat mukavasti. Taistelukartoissa sen sijaan ei ole mitään uutta tai mullistavaa. Suuri miinus kirjalle on kuitenkin karttojen ja kaavioiden liian ahdas taitto. Teoksen ulkoasuun liittyvä huomautus on myös kansikuvan lähdetietojen puuttuminen kokonaan siitä huolimatta, että kuva on melkoisen tunnettu.

Suurvaltakauden armeijan väenottoon liittyy paljon liioiteltuja mielikuvia ja mytologiaa. Siksi Lappalaisen huolellinen väenoton koukeroiden selvittely tuo tervetullutta valoa rekrytoinnin realiteetteihin. Tosin eri järjestelmien kuvailu limittäin sotatapahtumien ja poliittisen kehityksen kanssa saattaa sekoittaa aiheeseen erityisesti perehtymätöntä. Yhtenäinen esitys väenoton kehityksestä käsiteltävänä ajanjaksona olisi selkeyttänyt tekstiä. Lisäksi aihe vie suhteettoman suuren osan koko kirjasta.

Merkittävimpiä osioita Sadan vuoden sotatiessä on talonpoikaisen hakkapeliitan sitkeästi eläneen myytin uudelleenarviointi. Kuva osoittautuukin lähemmässä tarkastelussa kovin hauraaksi. Suomesta kootut sotilaat olivat useimmiten maaseudun maatonta väkeä, köyhälistöä. Topeliaaninen mielikuva talonpojista kootusta "kansallisesta" sotaväestä on siten suurelta osalta virheellinen. Hakkapeliitat eivät myöskään saavuttaneet mitään kummoisempaa mainetta Euroopan sotakentillä. Hyvin harvat aikalaislähteet mainitsevat erityisesti suomalaiset sotilaat, mikä onkin varsin ymmärrettävää ottaen huomioon suomalaisten suhteellisen vähäisen osuuden suurelta osin palkkajoukoista muodostetuista Ruotsin Keski-Euroopassa operoinneista armeijoista. Suuri osa suomalaisesta sotaväestä oli sijoitettuna Baltian voittomaiden linnojen varusväeksi.

Sadan vuoden sotatie oli minulle aluksi pettymys: missä olivat kuvaukset taisteluista reaalisina tapahtumina oikeine ihmisineen iänikuisten karttanuolien sijasta, missä kertomukset taistelukentän oudoista sattumista, missä lyhyet elämäkerralliset ainekset, jotka tekevät historiasta niin mielenkiintoista ja elävää? Syvällisemmän tutustumisen jälkeen pienet kauneusvirheet, kuten edellä mainittu ahdas taitto ja liiallisten puhekielenomaisuuksien viljeleminen kuitenkin jäävät sivuun; Lappalaisen teos on selkeä, helppolukuinen ja täyttää myös "myytinmurskaajan" roolinsa kiitettävästi. Kirja on kaiken kaikkiaan tervetullut täydennys suomalaiseen sotahistorian tutkimukseen. Toivottavasti Sadan vuoden sotatie tulee toimimaan innoituksena vanhempaan historiaan kohdistuvalle suomalaiselle sotahistorialliselle tutkimukselle.

Kirjoittaja Tero Karasjärvi on yleisestä historiasta valmistunut, sotahistoriaan erikoistunut filosofian maisteri, joka on opiskellut myös Itä-Aasian tutkimusta.

 

 

Takaisin edelliselle tasolle