Om sällskapet
Styrelsen
Medlemmar
Stadgar
Aktuellt
Kalender
Kalender
Länkar
Bli medlem
Bli medlem

Kontaktuppgifter

info-1700
(at) helsinki.fi

 

.


STADGAR


1 § Namn, hemort och språk

Föreningens namn är Finska sällskapet för 1700-talsstudier rf - Suomen 1700-luvun tutkimuksen seura ry och dess hemort Helsingfors. Föreningens språk är svenska och finska.

2 § Sällskapets syfte och verksamhet

Sällskapets syfte är att befrämja och samordna studier och forskning som berör 1700-talet inom alla vetenskapliga discipliner, genom att ordna vetenskapliga sammankomster, programaftnar och exkursioner samt upprätthålla och förmedla kontakter mellan forskare såväl på det nationella som på det internationella planet. Verksamheten kan också rikta sig till en större allmänhet och omfatta samarbete med andra samfund och institutioner.

3 § Medlemmar

Som medlemmar i föreningen kan antas forskare och andra enskilda eller juridiska personer, som avlägger av årlig medlemsavgift. Avgiften fastställs av höstmötet. Sällskapet kan till hedersmedlem kalla person som genom särskilda insatser befrämjat sällskapets syften. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

4 § Styrelse

Föreningens styrelse, som utses av föreningens höstmöte, består av en ordförande, en eller två viceordförande, en sekreterare och en skattmästare samt fem till sju ledamöter. Ordförande väljs för ett år åt gången. De övriga styrelsemedlemmarna utses för två år i sänder, så att hälften av dem årligen är i tur att avgå (dessa kan återväljas). Styrelsen är beslutför då minst fem medlemmar, ordförande eller vice ordförande inberäknad, är närvarande. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott, som verkar under styrelsens uppsikt.

5 § Tecknande av föreningens namn

Föreningens namn tecknas av endera styrelsens ordförande eller vice ordförande tillsammans med sekreteraren eller skattmästaren.

6 § Räkenskaper

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. Bokslut jämte
årsberättelse skall tillställas revisor senast fyra veckor före vårmötet. Revisor skall ge sitt skriftliga utlåtande till styrelsen senast två veckor före vårmötet.

7 § Föreningsmöten

Föreningen sammankommer till vårmöte i mars och till höstmöte i oktober. Föreningen kan sammankomma till urtima möte när styrelsen anser behov föreligga eller när minst en tiondel av föreningens medlemmar skriftligen yrkar därpå för behandling av ett bestämt ärende.

8 § Kallelse till föreningsmöte

Samtliga medlemmar kallas till föreningsmöte av styrelsen genom brev som postas senast fjorton dagar före mötet.

9 § Höstmöte

Vid föreningens höstmöte behandlas följande ärenden:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare som vid behov fungerar som rösträknare 3. Fastställande av mötets laglighet och beslutförhet
4. Fastställande av verksamhetsplan för följande verksamhetsår
5. Fastställande av medlemsavgifter
6. Fastställande avbudget
7. Beslut om antal och val av ordförande och övriga styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå, i enlighet med 4
8. Val av revisor och revisors suppleant
9. Övriga ärenden som anmälts till styrelsen senast en vecka före mötet med beaktande av vad som stipuleras i föreningslagen 24 §

10 § Vårmöte

Vid föreningens vårmöte behandlas följande ärenden:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare som vid behov fungerar som rösträknare
3. Fastställande av mötets laglighet och beslutförhet
4. Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut
5. Revisionsberättelse
6. Beslut om fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen
7. Övriga ärenden som anmälts till styrelsen
senast en vecka före mötet med beaktande av vad som stipuleras i föreningslagen 24 §

11 § Ändring av stadgarna och upplösning av föreningen

Beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen fattas vid
föreningsmöte av minst tre fjärdedelar av de närvarande medlemmarna. Möteskallelsen skall innehålla omnämnande om att stadgeändring eller föreningens upplösning kommer att behandlas. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar användas till åtgärder i enlighet med vad som stadgas under § 2.

 

 

Se även sällskapets kalender

In english Suomeksi En Francais